Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

T�ketimi te�vik edici �nlemlerin ilk sonu�lar� g�r�ld�

(GMT+08:00) 2009-02-17 17:17:15 cri

    �in Ticaret Bakanl���'n�n bir yetkilisi 9 �ubat'ta Beijing'de yapt��� konu�mada, �in h�k�metinin i� talebi geni�leterek t�ketimi te�vik etmek i�in ald��� �nlemlerin ilk sonu�lar�n�n g�r�ld���n� belirterek, ekonomik b�y�menin esas olarak i� talebe dayanarak ve �zellikle t�ketim art���yla ger�ekle�tirilmesine olanak veren bir yap� olu�turulaca��na ve ekonomik b�y�me h�z�n�n y�zde 8 olarak korunaca��na �in'in tam bir g�ven duydu�unu belirtti.

    Ge�en y�llarda esas olarak ihracata dayal� bir ekonomik b�y�me modeli uygulayan �in, k�resel finans krizinin patlak vermesinden olumsuz y�nde etkilendi. �in h�k�meti, ekonomik b�y�me h�z�n� korumak i�in bir dizi te�vik �nlemi al�rken, �e�itli b�lgelerdeki i�letmeler de yeni i�leyi� tarz�yla hareket ederek piyasa ihtiyac�na g�re �r�n geli�tirmeye �al��t�. �in Ticaret Bakan Yard�mc�s� Jiang Zanwei, Devlet Konseyi Bas�n Ofisi taraf�ndan 9 �ubat'ta d�zenlenen bas�n toplant�s�nda verdi�i deme�te, �in t�ketim piyasas� mevcut durumu hakk�nda �u bilgileri verdi:

    "�u anki duruma bak�ld���nda s�z konusu �nlemlerin ilk sonucunun al�nd��� g�r�l�yor. 2009 y�l�n�n ba�lar�nda Ticaret Bakanl���'n�n denetimi alt�ndaki 1000 perakende sat�� i�letmesinin sat�� hacmi, y�zde 13 oran�nda artt�. Bahar Bayram� dolay�s�yla yap�lan 7 g�nl�k tatil s�ras�nda t�ketim mallar�n�n sat�� miktar�, ge�en y�lki Bahar Bayram� d�nemine g�re y�zde 13.8 oran�nda artarak 290 milyar yuana ula�t�. Sat�� miktar�, bekledi�imizden daha y�ksek d�zeyde ger�ekle�erek bu y�l i�in iyi bir ba�lang�� yapm�� oldu. �imdi piyasa canland�r�l�rken, i�letmeler de �e�itli promosyon etkinlikleri d�zenliyor."

    K�resel finans krizinin meydana gelmesinden bu yana �in'de i� t�ketimi te�vik edici bir�ok politikalar belirlendi ve �nlemler al�nd�. �rne�in Chengdu ve Hangzhou kentlerinde al��veri� kuponlar� da��t�ld�. Bu y�l�n ba�lar�nda devlet d���k gelirli olan 74 milyon ki�iye 100'er ya da 150'�er yuan yard�m paras� verdi. Ayr�ca d���k emisyonlu otomobillerde al�m vergisi d���r�ld�. K�rsal b�lgelerde de daha �nce s�z�n� etti�imiz "K�ylere Beyaz E�ya" projesi ba�ld� ve k�yl�lere s�bvansiyon verildi. Bu �nlemlerle i� piyasada canlanma g�r�ld�. Beijing'deki b�y�k bir ma�azan�n genel m�d�r� olan Lin Jingrong ��yle konu�tu:

    "Bu Bahar Bayram� s�ras�nda g�nde en fazla 200 bin m��teri a��rlad�k. G�nl�k ciro, ge�en bayrama oranla y�zde 20-30 oran�nda artt�."

    �in Ticaret Bakan Yard�mc�s� Jiang Zenwei, k�resel finans krizinin s�rmesi nedeniyle i� talebi geni�letme bask�s�n�n halen devam etti�ini belirtti. Jiang, Ticaret Bakanl���'n�n, g�ven artt�r�c� �nlemler alaca��n� s�yledi. Bu �nlemler aras�nda k�rsal b�lgelerde da��t�m a�lar� kurulup geli�tirilmesi, mahallelerin hizmet i�levlerinin art�larak kentlerdeki t�ketimin artt�r�lmas� ve yeni t�ketim modellerinin geli�tirilmesi yer al�yor. Bakan yard�mc�s� Jiang ��yle konu�tu:

    "��letmelerin kendi �abalar� ve h�k�metin sa�lad��� elveri�li ko�ullar alt�nda b�lgeler �tesi ve toplsal sorumluluk �stlenen da��t�m i�letmeleri kurup geli�tirmeye �al���yoruz. �rne�in, Wal-Mart, Carrefour ve Metro gibi i�letmeler... Bunun amac�, i�letmelerin b�y�me g�c�, piyasan�n kontrol g�c� ve kapasitesinin artt�r�lmas�d�r."

    ABD'de k�sa s�re �nce haz�rlanan ekonomiyi canland�rma plan�nda "ABD mallar� sat�n al�nmal�" gibi ticari korumac�l�k �nlemleri g�ndeme geldi. "Peki, �in'de haz�rlanan t�kemi art�rma paketinde buna benzer �nlemler var m�?" �eklindeki soruya yan�t veren Bakan Yard�mc�s� Jiang, �in'in, "�in mal� sat�n al�nmal�" plan� uygulamaca��n� a��k bir dille ifade ederek s�zlerini ��yle s�rd�rd�:

    "Bence bir �lkenin mallar�n�n rekabet g�c� kendini �u iki konuda g�sterir: Biri mal�n kalitesi, di�eri ise mal�n fiyat�. �in'de "Buy Chinese" uygulanmayacak, talep oldu�u s�rece hem yerli mallara hem yabanc� mallara ayn� uygulamay� yap�yoruz."

    Bakan Yard�mc�s� Jiang Wei, k�resel ekonominin b�t�nle�ti�i bir ortamda, hi�bir �lkenin "kendi kendine yeterlilik" modeliyle piyasas�n�n ihtiya�lar�n� kar��layabilmesinin m�mk�n olmad���n� belirtti. Jiang, her �lkenin ancak ve ancak uluslararas� ticareti t�m olanaklar�yla geli�tirerek geni� �apl� ticari dola��m� sa�lamas� durumunda kendi ekonomik �zelliklerini geli�tirerek t�keticilerin ihtiya�lar�n� kar��layabilece�ini savunuyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040