Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

K�rsal kesim piyasas� i� talep geni�lemesini destekliyor

(GMT+08:00) 2009-02-17 17:15:00 cri
    �� talebin geni�letilmesi, ihracat ve ithalat yap�s�nda d�zenlemeler yap�larak ekonomik b�y�mede ihracata fazla ba��ml� olma durumunu de�i�tirmeyi ama�l�yor. Son y�llarda, �zellikle k�resel finans krizinin ciddiyetini korudu�u ko�ullarda, d�� ekonomik durumun s�rekli olarak k�t�le�mesinden dolay� ihracatta talep de azald�. Bu durum kar��s�nda, i� talebi geni�letmenin aciliyeti daha da belirginle�ti. �in h�k�meti vatanda�lar�n, �zellikle k�yl�lerin t�ketimini artt�rmak i�in �nlemler al�yor.

    �in Ticaret Bakanl��� 2005 y�l�ndan itibaren bir proje ba�latt�. Bu projeyle, k�rsal b�lgelerde se�ilen pilot noktalarda 3 y�l boyunca 250 bin s�permarket a��lmas� �ng�r�l�yor ve b�ylece t�ketim a��s�ndan kent ile k�y aras�ndaki mesafenin azalt�lmas� hedefleniyor. Proje art�k b�y�k �l��de tamamlanm�� durumda. Elde edilen sonu�lar da iyi oldu. Bu Bahar Bayram� s�ras�nda Hubei eyaletinin Changyang il�esindeki Luxi k�y�nde ya�ayan Li Lanxiang taraf�ndan a��lan s�permarketin i�leri iyi gidiyor. Li �unlar� s�yledi:

    "K���k marketimin cirosu, ge�en Bahar Bayr�m� d�nemine g�re bir kat artt�. Daha �nce d�kkan�mda g�nde bin yuanl�k mal sat�yordum. Market kurulduktan sonra ortalama g�nl�k cirom 2 bin yuana ula�t�.

    �in Ticaret Bakanl���, k�rsal b�lgelerde s�permarket projesinin ard�ndan "K�ylere Beyaz E�ya Projesi"ni ba�latt�. Bu proje kapsam�nda, beyaz e�ya sat�n alan k�yl�lere y�zde 13 oran�nda indirim yap�l�yor. Bir y�l s�reli deneme d�neminden sonra, 1 �ubat g�n�nden itibaren "K�ylere Beyaz E�ya" etkinli�i b�t�n �lkeye yay�ld�. �ndirimli fiyattan verilen beyaz e�yalar aras�nda renkli televizyon, buzdolab�, cep telefonu, �ama��r makinesi, motosiklet, bilgisayar, klima ve �ofben de bulunuyor.

    "K�ylere Beyaz E�ya" projesinin �� Mo�olistan �zerk B�lgesi'nin Tongliao kentindeki sorumlusu Zhang Yaobao, bu projeyle k�yl�lerin, �zellikle d���k ve orta gelirli k�yl�lerin t�ketim potansiyelinin y�kseltildi�ine i�aret ederek ��yle konu�tu:

    "S�z konusu projenin uygulanmas�, d���k ve orta gelirli k�yl�lerin ihtiya� duydu�u t�ketim mallar�n� g�z �n�nde bulundurmay� ama�l�yor. �ndirim yap�lmas�, d���k ve orta gelirli ailelerin bu mallar� sat�n almas�n� te�vik edebilir. Kaliteli �r�nlerde sat�� sonras� servis sistemi de nispeten olgunla�t�. Bu, k�yl�lerin t�ketim yapabilmesini sa�lad�."

    Yap�lan istatistiklere ve tahminlere g�re, 2009 y�l�nda k�yl�lere beyaz e�ya sat�lmas� i�in devlet taraf�ndan verilen yard�m paras� 2008 y�l�nda 9 milyar yuan iken, bu y�l bu rakam 15 milyar yuana ��kar�lacak. Bu etkinlikle i� talepte 100 milyar yuandan fazla art�� sa�lanacak. Projenin uygulanaca�� be� y�l i�inde 500 milyar yuanl�k i� talep art��� ger�ekle�tirilecek.

    K�rsal piyasada b�y�k t�ketim potansiyeli bulunmas�na ra�men, k�yl�lerin t�ketim art�rt���na y�nelmeleri isteniyorsa en �nemli etken, k�yl�lerin gelirinin y�kselmesidir. Bu nedenle, k�rsal b�lgelerin geli�mesine a��rl�k veren "1 Say�l� Genelge" haz�rland�. Bu belgede 2009 y�l�nda tar�m �retiminin istikrara kavu�turulmas� i�in yap�lan �alm��malara devam edilerek k�yl�lerin gelirinin artt�r�lmas� gerekti�i belirtildi.

   �KP Merkez Komitesi K�rsal B�lgeler �al��malar� Y�netim Ofisi Ba�kan� Chen Xiwen, finans krizinin yol a�t��� ihracat azalmas�n�n, baz� i�letmelerde �al��an k�yl� i��ilerin i�lerini kaybetmesine neden oldu�unu bildirdi. Tahminlere g�re, i�siz kalan k�yl� i��ilerin say�s� 20 milyona yakla�t�. Bu say�, memleketlerinden ayr�larak kentlerde �al��an k�yl� i��ilerin y�zde 15'ini olu�turdu. �in h�k�metinin gelecekte, i�lerini kaybeden k�yl� i��ilerin istihdam�na yard�mc� �nlemler alaca��n� belirten Bay Chen �unlar� s�yledi:

    "Birincisi kentlerdeki ve ekonomisi geli�mi� b�lgelerdeki i�letmelerin, i��i ��karmamal� ya da m�mk�n oldu�u kadar az ��karmal�. �kincisi k�yl� i��ilere daha �ok meslek e�itimi alma olana�� verilmeli. ���nc�s� kamu tesisleri in�a edilirken daha �ok k�yl� i��i i�e al�nmal�. D�rd�nc�s� ise, h�k�mitin kendi olanaklar�yla i� kuran k�yl� i��ilere yard�m sa�lamal�."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040