Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Taiwan'da "panda r�zg�r�"

(GMT+08:00) 2009-02-17 16:51:38 cri

    �inlilerin geleneksel Ay Takvimi'ne g�re 26 Ocak g�n� girilen Bo�a Y�l�, Taiwan Bo�az�'n�n iki yakas� aras�nda hareketlili�e sahne oluyor. �ki taraf aras�nda ba�layan do�rudan �art�r u�ak seferleri sayesinde, �in'in ana kesiminde �al��an Taiwanl� vatanda�lar yaln�zca birka� saat s�ren hava yolculu�uyla y�lba��n� aileleriyle kutlad�. Do�rudan posta hizmetlerinin ba�lat�lmas�yla da bo�az�n iki yakas�nda ya�ayan yak�nlar aras�ndaki ileti�im daha da kolayla�t�. Ana kesimden turistler de Taiwan'�n turizm sekt�r�ne b�y�k canl�l�k katt�. Buna bir de Taiwan'da esen "panda r�zg�r�" ekledi.

    �in'in ana kesimi taraf�ndan 23 Aral�k 2008'de Taiwan'a hediye edilen "Tuantuan" ve "Yuanyuan" adl� iki panda, bir ayl�k al��ma ve karantina s�resinin sona ermesiyle, �inlilerin en �nemli geleneksel bayram� olan Bahar Bayram�'n�n ilk g�n�nde Taipei Hayvanat Bah�esi'nde Taiwanl� vatanda�lar�n ziyaretine a��ld�. Bu haberi alan Taiwanl� vatanda�lar, sabah erken saatlerde hayvanat bah�esinin �n�nde uzun kuyruklar olu�turdu. Bunlar�n �nemli bir b�l�m�, adan�n ba�ka b�lgelerinden uzun s�ren tren yolculuklar� yaparak gelmi�lerdi.

    Taipei Hayvanat Bah�esi y�netimi, g�nl�k ziyaret�i say�s�na 22 bin ki�ilik, her ziyaret�inin panda izleme s�resine de 10 dakikal�k s�n�rlama getirdi. Bu nedenle herkes pandalar� ilk g�ren olmak istedi. Bunun yan� s�ra, kent merkezinden hayvanat bah�esine giden metrolar�n �zeri, "Tuantuan" ve "Yuanyuan"�n do�umlar�ndan yeni "evleri"ne yerle�melerine kadar ge�en b�y�me s�recini g�steren resimlerle s�slendi.

    "Tuantuan" ve "Yuanyuan", Taiwanl� vatanda�lara verilen en g�zel "yeni y�l hediyesi" oldu. Bu iki sevimli panday� "mutluluk mele�i" olarak niteleyen Taiwanl� vatanda�lar, ana kesimde ya�ayan soyda�lar�n�n sevgi ve dostlu�unun el�isi olan iki pandan�n bayrama ayr� bir ne�e katt���n� s�yledi. Taiwanl� m�zisyen Kang Qiao'nun besteledi�i "Panday� seviyorum" adl� �ark�da, Taiwanl� vatanda�lar�n duygular� ��yle dile getirildi: "Panday� seviyorum, ��nk� onlar b�y�k birli�in ve bar���n temsilcisidir. Panday� seviyorum, ��nk� onlar bize sonsuz ne�e getirdi. 'Tuantuan' ve 'Yuanyuan'� seviyorum..."

(resim1---Tuantuan ve Yuanyuan'� ziyaret etmek i�in uzun kuyruklar olu�turan Taiwanl�lar)

(resim2--- Tuantuan ve Yuanyuan'�n Taipei'deki yeni evleri)

(resim3---Pandalar� ziyaret edenlere hizmet veren metro vagonlar�)

 

    "Tuantuan" ve "Yuanyuan"�n geli�iyle Taiwan'da tam anlam�yla bir "panda r�zg�r�" esiyor. Oyuncak pandalar b�y�k ra�bet g�r�rken, panda resimleri kartpostal ve hatta pastalar�n �zerinde de yer buldu. Ada sakinlerine pandalar hakk�nda daha fazla bilgi vermek amac�yla adadaki televizyonlarda bug�nlerde, Taiwan Bo�az�'n�n �te yakas�nda bulunan Fuzhou �ehrindeki Panda D�nyas�'nda �ekilen bir panda belgeseli yay�nlan�yor. Belgeselde pandalar�n ya�am�n�n yan� s�ra, bu sevimli hayvanlar�n kat�ld��� akrobasi �ovlar� da g�steriliyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040