Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Shang Ruihua: Aragones de�ilim, Londra Olimpiyat Oyunlar�'nda ilk ��e girmeyi hedefliyoruz

(GMT+08:00) 2009-02-17 16:27:15 cri
    �spanya milli futbol tak�m�n�n eski teknik direkt�r� Luis Aragones bu y�l 71 ya��nda, �in bayan futbol milli tak�m�n�n teknik direkt�r� Shang Ruihua da 65 ya��nda. Milli tak�mlar� ellerine alan orta ya��n �zerindeki bu iki adam, ayn� tarihsel g�revleri �stlendi. Ancak Shang Ruihua Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda birlikte m�cadele etti�i �inli k�zlar�n �n�nde "�in'in Aragonesi" �nvan�n� reddetti. Shang Ruihua ��yle konu�tu: "Teknik direkt�r olarak tak�m� �ampiyonlu�a ula�t�rmak istiyorum. Ancak Avrupa'daki �nl� teknik direkt�rlerle ayn� seviyede de�ilim. Aragones de�ilim. K�zlar� y�netip ilerlemelerini sa�lamak i�in elimden geleni yapaca��m."

    Beijing Olimpiyat Oyunlar�'ndan �nce g�rev alan Shang Ruihua, �in bayan futbol milli tak�m�n� gruptan ��kararak takdir toplad�. �eyrek finalde Japonya'y� yenememesine ra�men, �in bayan futbol milli tak�m�nda Shang'�n derin etkisi a��k�a g�r�l�yor. "Ba�kalar�n� teknik avantajlarla yenme ilkesinde �srar ediyorum. �in bayan futbol milli tak�m�nda Marta gibi s�per y�ld�zlar olmad��� i�in genel g�c�m�ze dayanmal�y�z. �zellikle Beijing Olimpiyat Oyunlar�'ndaki m�cadelelerden sonra, bu ilkede �srar etmenin do�ru oldu�unu g�r�yorum."

    Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda ilk ba�ar�n�n elde edilmesi, Shang Ruihua'ya, kendi d���ncesini uygulayarak d�rt y�l sonra �in bayan futbol milli tak�m�n�n Londra Olimpiyat Oyunlar�'nda iyi oynamas�n� sa�lama f�rsat� verdi. �in Futbol Federasyonu Ba�kan Yard�mc�l���'na yeni gelen Nan Yong, Shang Ruihua'n�n d�rt sene i�inde tak�m�n teknik seviyesini y�kseltmek i�in elinden geleni yapmas�n� diledi�ini belirtti. Shang Ruihua gazetecilere verdi�i deme�te �unlar� s�yledi:

    "Nan Yong'la yapt���m g�r��mede, sa�l�k durumumun iyi olmas� halinde mevcut �al��malar�m� s�rd�rebilece�imi belirttim."

    Shang Ruihua, Londra Olimpiyat Oyunlar�'n�n kendisi i�in en b�y�k bir s�nav olaca��n� �ok iyi kavram��.

    "Olimpiyat Oyunlar� d�rt senede bir d�zenleniyor. Spor alan�nda �al��anlar, d�rt sene i�inde harcanan �abalar�n iyi �ekilde de�erlendirilmesi gerekti�ini iyi biliyor. Olimpiyat Oyunlar�'nda madalya kazanan bir sporcunun gelecekteki hayat� tamamen de�i�ir." Shang Ruihua s�zlerini ��yle s�rd�rd�: "Tabii ki, bu da hedeflerimizden biri. Tak�m� elime ald�ktan hemen sonra, Londra Olimpiyat Oyunlar�'nda ilk ��e girme hedefini saptad�m."

    Shang Ruihua'n�n tak�mla birlikte 2012'de Londra'da �nemli ba�ar�lara imza ataca��na tam bir g�ven beslemesine ra�men, �n�nde bir�ok zorluk da bulunuyor. Shang Ruihua "Bence, �in'de bayan futboluna daha uzun vadeli bir bak��la bak�lmas� gerekiyor." diye konu�tu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040