Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'nda yeni bir tarih yazmay� bekliyor

(GMT+08:00) 2009-02-17 16:29:16 cri
    �in'in kuzeydo�usundaki Harbin kentinde yap�lacak 24. �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'n�n a��l�� t�renine yaln�zca 6 g�n kalm��ken oyunlara kat�lacak olan �in kafilesi 12 �ubat'ta Harbin'de kendilerine ayr�lan tesislere yerle�ti. 193 sporcu 12 kategorideki 69 dalda m�cadele edecek. 2010 Vancouver K�� Olimpiyat Oyunlar�'n�n provas� olarak g�r�len �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'nda �inli sporcular�n yeni at�l�mlar yapmas� bekleniyor.

    12 kategorideki 69 dalda yar��malara kat�lacak olan �in kafilesi, �niversiteler Aras� K�� Oyunlar� tarihindeki en kalabal�k ve en �ok dalda yar��acak �in kafilesi oldu. Kafilenin ayn� zamanda, Harbin �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'na kat�lan b�t�n kafileler aras�nda en fazla kat�l�mc�ya sahip kafile oldu�u da bildirildi.

    �in kafilesinin �niversiteler Aras� K�� Oyunlar� tarihinde kazand��� en iyi derece, 6 alt�n madalyayd�. �in kafilesi Torino'da yap�lan bir �nceki �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'nda 3 alt�n, 6 g�m�� ve 6 bronz madalyayla alarak s�ralamada be�incili�i elde etmi�ti.

    �in Kafilesi �cra Ba�kan� ve Devlet Spor Genel M�d�rl���'ne ba�l� K�� Sporlar� Y�netim Merkezi Ba�kan� Zhao Yinggang verdi�i deme�te, �u anda �inli sporcular�n durumu ve ge�mi�teki uluslararas� yar��malarda ald�klar� dereceler �zerinde yap�lan analizlere g�re, �in kafilesinin artistik patinaj, serbest kayak, s�rat patinaj� ve k�sa pist s�rat patinaj� gibi kategorilerin baz� dallar�nda alt�n madalya almak i�in m�cadele edece�ini belirtti. Zhang Yinggang ��yle konu�tu: "En y�ksek d�zeyde m�cadele edece�iz. 6'dan fazla alt�n madalya elde etmeye �al��arak �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�' tarihinde �in'in en iyi derecesini elde edece�iz."

    �in kafilesinde �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'na daha �nce kat�larak ba�ar�lara imza atm�� olan Zhang Dan ve Zhang Hao, Ren Hui, Li Nina, Liu Jiayu, Zhou Yang, Liu Qiuhong, Yu Fengtong ve Yu Jing gibi tan�nm�� sporcular yer al�yor. �in kafilesinin alt�n madalya kazanma �abas�nda en �nemli g�revleri bu sporcular �stlenecek.

    Zhang Yinggang, �in kafilesinin 2010 Vancouver K�� Olimpiyat Oyunlar�'na haz�rl�k yapmak i�in Harbin �niversiteler Aras� K�� Oyunlar�'nda daha fazla dalda finale kalmaya �al��arak tarihte en iyi dereceyi alaca��n� kaydetti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040