Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Krize kar�� ABD'de al�nan tedbirler

(GMT+08:00) 2009-02-16 17:33:41 cri
    Yaman T�r�ner - Milliyet

     16 �ubat 2009

    ABD'de �imdiye kadar krize kar�� �� paket a��ld�; Obama d�rd�nc� paketi a��yor. Birinci pakette, konut ve ofis sat�n al�nmas�yla ilgili gayrimenkul (mortgage) kredilerinden geri �denemeyenlerin, Hazine'ce sat�n al�nmas� hedeflendi.

    �nce, 250 milyar dolar, daha sonra, 100 milyar dolar ve en sonra da 350 milyar dolarl�k sat�n almalar yap�ld�. Ayr�ca, bankac�l�k sekt�r�ndeki kurulu�lar�n di�er geri d�nmeyen kredilerine Hazine garantisi verildi. Hazine'ye 100 milyon dolardan fazla k�t� varl�k satan kurulu�lar�n, hisse senetleri rehin olarak al�nd�.

    �laveten, Hazine'ye 300 milyon dolardan fazla k�t� varl�k ve senet satan kurulu�lar�n �st y�netimine, say�s� 5'e kadar varan, �st d�zey y�netici atand�.

    �kinci paket

    7 Ekim 2008'de a��lan ikinci kriz paketinde, ticari senetler (commercial paper) piyasas�na likidite kazand�r�lmas� ama�land�. ABD Merkez Bankas� Federal Reserve Bank (FED), derecelendirme baz�nda en iyi �irketlerin yazd��� senetlerden ba�layarak, dolar �zerinden yaz�lm��, vadesi 3 aya kadar olan ticari senetleri sat�n almaya ba�lad�.

    ���nc� paket

    14 Ekim 2008'de a��lan ���nc� paket, bankalar�n sermayelerinin y�kseltilmesi amac�n� ta��yordu. Bu programla, bankalara 250 milyar dolar ek sermaye sa�land�. ABD Hazinesi, y�ll�k k�r pay� almak yerine, sabit bir faiz oran� �zerinden, bankalardan �ncelikli haklara sahip hisse senedi sat�n ald�.

    Kulland�r�lan kolayl�k, "istenirse, hisse senedine d�n��t�r�lebilir tahvil" benzeri bir sonu� veriyordu. Ayr�ca Hazine, bu paket dahilinde, Amerikan bankalar�n verdi�i yeni kredilerin b�y�k b�l�m�n� sigorta etti.

    Citibank, JP Morgan, Bank of America dahil 9 en b�y�k mali kurum, bu paket �artlar�n� kabul etti. Mali yard�m� kabul eden bankalar, �st d�zey y�neticilerin y�ksek maa�lar� ve ek gelirlerinin k�s�lmas� dahil, bir�ok k�s�tlamay� kabul ettiler.

    ABD Hazinesi, zaman i�inde bankac�l�k sekt�r�ne yat�r�lan halk�n paras�n�n, karl� bi�imde tekrar halka d�nece�i g�r���nde. �u anda, bu paket dahilinde daha k���k boyutlu bankalar�n da kurtar�lmas� operasyonu s�r�yor.

    Obama paketi

    Obama, toplamda 2.8 trilyon dolar� bulan d�rd�nc� yard�m paketini, Kongre'den ge�irdi. Bu paketin, 838 milyar dolarl�k b�l�m�, ekonominin yeniden istikrara kavu�mas�n� te�vik ama�l� olarak kullan�lacak. Karayollar� yap�lacak, enerji tasarruf tedbirleri al�nacak, i�sizlere destek verilecek, 100 milyar dolar� bulacak vergi iade ve muafiyetleri sa�lanacak.

    FED de, k���k ve orta b�y�kl�kteki i�letmeleri ve t�ketici kredilerini desteklemek amac�yla ilave 800 milyar dolar likidite sa�l�yor. Yine, �effafl�k sa�layan mali kurumlara, 500 ile 1 trilyon dolar aras�nda ilave bir fon kullan�larak, geri d�nmeyen krediler, Hazine'ce, �ncekilere benzer bi�imde, sat�n al�nabilecek.

   

    Sami Kohen-Milliyet

    Ortado�u belirsizli�i

    14 �ubat 2009

    �SRA�L'deki se�imlerin sonucu, siyasal kriz durumlar�nda erken se�imin genelde bir ��kar yol sa�lamad���n� bir kez daha ortaya koydu.

    �srail'de ge�en y�l�n sonlar�nda Ba�bakan Ehud Olmert'e kar�� y�neltilen yolsuzluk su�lamalar�n�n yol a�t��� bunal�m �zerine, erken se�ime gidilmesi karar� al�nm��t�. Beklenti, 10 �ubat'taki se�imlerin daha g��l� bir h�k�met ve dolay�s�yla istikrar getirece�iydi.

    Oysa bu kez de sonu�, 2006 se�imlerinden farkl� olmad�. Olmas� da zaten m�mk�n de�ildi. Zira �srail'de y�r�rl�kteki nispi se�im sistemi ve irili ufakl� parti say�s�n�n �oklu�u, istikrarl� bir h�k�metin kurulmas�na m�sait de�il.

    �imdi �srail'de bir�ok analist art�k bu sistemi de�i�tirmek zaman�n�n geldi�ini s�yl�yor. Ama art�k olan oldu ve �srail gene bir belirsizlikler d�nemine girdi.

    Ger�ekten Knesset'teki (meclis) yeni tabloya g�re, kimin, nas�l bir h�k�met kuraca�� belli de�il. Durum her t�rl� olas�l��a a��k. Ba�bakanl��a Tzipi Livni de getirilebilir, Benjamin (Bibi) Netanyahu da... Tamamen sa�c� partilerden olu�an (Likud, milliyet�i "Evimiz �srail", dinci "�as" dahil) bir koalisyon da kurulabilir, geni� tabanl� (Likud ve Kadima'y� kapsayan) bir b�y�k koalisyon da... Bu �er�evede daha bir�ok h�k�met form�lleri g�ndemde...

    "At pazarl���" ba�l�yor!

    ��MD�DEN bilinen �ey, �srail'de yeni h�k�metin i�ba��na ge�mesi i�in daha haftalar beklemek gerekece�idir. �n�m�zdeki d�nem koalisyon i�in "at pazarl���" ile ge�ecek! Bu arada da Ehud Olmert bir nevi "topal �rdek" olarak Ba�bakanl�k koltu�unda kalacak.

    Bilinen ba�ka bir husus da, �srail'in sa�a �ark etti�idir. Knesset'te temsil edilen partilerin �o�u ya milliyet�i, ya dinci. Bir k�sm� da a��r� say�lacak �l��de...

    Bu ayn� zamanda �srail toplumunun kutupla�t���n� g�steriyor. Nedenleri ne olursa olsun, bu hal, �srail'in siyasal gelece�i i�in tehlike arz ediyor. Tabii b�lgedeki bar�� ve istikrar i�in de...

    Ku�kusuz �srail'deki se�im sonucunun b�lge �lkelerini ve t�m d�nyay� ilgilendiren yan�, bu yeni olu�umun �srail'in bir devlet olarak izleyece�i politikalara nas�l yans�yaca�� ve �zellikle bar�� olanaklar�n� nas�l etkileyece�idir.

    Ne kadar beklenecek?

    YUKARIDA belirtti�imiz gibi, yeni h�k�metin kurulmas� ve fiilen i�ba�� yapmas� epey zaman alacakt�r. Dolay�s�yla �n�m�zdeki birka� ay i�inde ne �srail-Filistin, ne Suriye-�srail m�zakere s�recinde bir hareket beklemeli.

    Gazze konusunda ise, uluslararas� �abalar sayesinde, daha kal�c� (18 ayl�k) bir ate�kes mutabakat�n�n birka� g�ne kadar a��klanmas� s�z konusu. Ama ate�kesin daha kapsaml� bir normalizasyon anla�mas�na d�n��mesi �nemli. Bu da iki taraf�n siyasi karar�n� ve kararl�l���n� gerektirir.

    Genel kan�, h�k�metin Netanyahu'nun kurmas� ve hele bu koalisyona "Evimiz �srail" partisinin ve di�er sa�c� gruplar�n dahil edilmesinin, uzla�ma ve bar�� �anslar�n� daha da zay�flataca�� y�n�ndedir.

    Bu arada dikkatler Obama y�netiminin ne yapaca��, ABD'nin bu zorla�an ko�ullara kar��n a��rl���n� nas�l kullanaca�� �zerinde toplan�yor. Yeni Ba�kan, �ran dahil Ortado�u genelindeki yeni yakla��m�n� Arap-�srail anla�mazl�klar� �zerinde de g�sterecek ve yeni inisiyatiflere giri�ecek mi? Bu konudaki kararl�l���n� nereye kadar g�t�rebilecek?

    Bu da, Ortado�u ile ilgili belirsizliklerin bir par�as�...

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040