Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Hejiaying Bandosu'nun �yk�s�

(GMT+08:00) 2009-02-16 11:11:45 cri

      �in'in kuzeybat� kesiminde yer alan Shan'anxi eyaletinin merkezi Xi'an yak�nlar�nda bir grup k�y k�kenli m�zisyen var. Bu k�yl� m�zisyenlerin �ald�klar� m�zik, "Xi'an Davul M�zi�i" olarak adland�r�l�yor. Bug�n bu m�zik t�r�n� tan�taca��m. 

      Xi'an yak�nlar�nda Hejiaying adl� bir k�y bulunuyor. Bu k�ydeki k�yl�lerin hemen hemen hepsi Xi'an Davul M�zi�i �alabiliyor. ��te bu k�yl�ler bir araya gelerek bir bando kurdu ve bandoya k�y�n ismi verildi B�ylece bandonun ismi "Hejiaying Davul M�zi�i Bandosu" oldu. K�y Komitesi Ba�kan� He Yongkang, Xi'an Davul M�zi�i'nin, bin y�l �nce h�k�m s�ren Tang hanedan�na dayand���n� belirtti. 

      "Buradaki davul m�zi�i, Tang Hanedan� d�neminde ortaya ��kt�. He Changqi adl� bir general ordusunu bizim k�ye getirip yerle�tirmi�, beraberinde saray m�zi�ini de getirmi�. Eskide k�yde General He'n�n konutu ve bah�esi bulunuyordu. Tang hanedan�n�n saray m�zi�i de bu general sayesinde s�radan halkla bulu�up bug�ne kadar geldi."

       K�y Komitesi Ba�kan� He'n�n dedi�i gibi, Xi'an Davul M�zi�i eski zamanlarda sadece sarayda �al�n�rm��. Xi'an Davul M�zi�i a��zdan a��za aktar�larak nesilden nesile devredilmi�. Xi'an'�n d���nda ya��yan Zhao Gengchen 92 ya��nda. Zhao, davul m�zi�i �alan m�zisyenlerin en ya�l�s� o.

       Zhao'nun s�yledi�i "Ay" adl� beste, Xi'an Davul M�zi�i'ni temsil eder nitelikte bir par�a. Xi'an Davul M�zi�i, dinleyicilere ini�li ve ��k��l� �yk�ler sunuyor. 

       Zhao Gengchen, 15 ya��ndan itibaren davul m�zi�i ��renmeye ba�lam��. Bug�ne kadar aradan tam 76 y�l ge�mi�. Zhao, davul m�zi�ini ilk ��rendi�inde tek amac� ge�imini sa�lamakm��. Ancak davul m�zi�inin �imdi ya�am�n�n �nemli bir par�as� oldu�unu s�yl�yor. 

       "Bunu �ok seviyorum. Art�k can�m istedi�i zaman s�yl�yorum, �ark� da beste de s�yl�yorum. Pazara giderken yolda da s�yl�yorum."

       Bug�n pop m�zi�ini sevenlerin say�s� daha �ok. Zhao, Xi'an Davul M�zi�i ��renenlerin say�s� azald��� i�in giderek kaybolma tehlikesi i�inde oldu�unu ve bundan endi�e duydu�unu s�yl�yor. Ancak Xi'an Davul M�zi�ini sevenler de var. Bug�n Xi'an'da 4-5 davul m�zi�i bandosu var. Hejiaying Bandosu bunlardan biri.

      Dengkou, bandonun en me�hur bestesi. K�ye �nemli konuklar gelince veya bando k�y d���nda g�steri yaparken "Dengkou" adl� beste mutlaka �al�n�r. Eskiden sadece erkekler davul m�zi�i �alarken, bandoya �imdi kad�nlar da kat�l�yor. Eskiden bandonun �ye say�s� 10 k�sur iken, �imdi kad�nlar�n kat�l�m�yla 60'a kadar ��km��. Bando �yelerinin hepsinin i�leri g��leri var. Davul m�zi�ini, sadece ak�am saatlerinde bir araya gelip �al�yorlar. Bandonun �yesi olan taksi �of�r� He Sukui, ak�amlar� bandonun provalar�na kat�l�yor.

      "Bandoda bir �al��ma varsa taksicili�i b�rak�yorum, kazan�tan olmak �nemli de�il, �nemli olan m�zi�in aktar�lmas�. O y�l Beijing'de g�steri yap�p, K�lt�r Bakan�'n�n �vg�s�n� kazand�k. Bakan�n '�lkeye ait bu m�cevher kaybedilmemeli' s�z� bende derin bir iz b�rakt�. Bu nedenle paray� d���nmeden bandonun �al��malar�na kat�l�yorum."

      He Sukui'nin mensup oldu�u bando, sadece eyaletin merkezi Xi'an ve ba�kent Beijing'e de�il, �rd�n ve Malezya'ya da gidip dinleti vermi�.

       Hejiaying bandosu �talya, Almanya ve Avusturya'daki m�zik �evrelerinin dikkatini �ekmi�. �nl� �talyan m�zik �stad� Raffaella bandoyu ziyaret ettikten sonra yurduna d�nd���nde yay�nlad��� "Geleneksel �in M�zikleri" adl� kitapta "Hejiaying" adl� bir b�l�me de yer vermi�.

      Hejiaying k�y�nde bug�n davul m�zi�ini ��renenler, sadece bandonun 60'tan fazla �yesiyle s�n�rl� de�il; onlar�n d���nda, Hejiaying �lkokulu'ndan ��renciler de bu m�zi�i ��renenler aras�nda yer al�yor. K�y y�netimi, okula �alg� aletlerini �cretsiz olarak sa�l�yor. Okulun 6. s�n�f�nda okuyan He Yan, davul m�zi�i aile gelene�i oldu�u i�in, bu m�zi�i ��renme avantaj�na sahip. 

      "Dedem, dedemin karde�i, babam, halam ve amcam, herkes bu m�zi�i �alabiliyor. Ben de k���kl�kten beri davul m�zi�ini seviyorum, y�l boyunca dinledi�im i�in ��renip �alabilmek benim i�in kolay oldu. Davul m�zi�ini genellikle bo� zamanlar�m�zda �al�yoruz. K�ydeki di�er �ocuklar i�in de zor olmad�. ��nk� herkes �ocukluktan itibaren bu m�zi�i dinliyor. "

      Davul m�zi�in aktar�lmas�na sadece icrac�lar� de�il, onu seven hayranlar� da katk�larda bulunuyor. Bunlardan biri olan Zhi Yong �unlar� s�yledi.

      "Xi'an Davul M�zi�i hayran�y�m. Ge�en 2 y�l boyunca ara�t�rma yapt�m ve foto�raflar �ektim, bandolar� takip ettim. Bu yeni d�nemde k�yl�ler sadece tarla i�leriyle u�ra�mak ve para kazanmakla s�n�rl� kalmay�p, klasik k�lt�r �r�nlerini aktarmaya da �zen g�steriyor."

       Ya�l� dede Zhao'dan bandonun di�er �yelerine, ilkokul ��rencilerinden davul m�zi�i hayranlar�na kadar herkesin s�radan bir ya�am� var. Kimileri tar�m i�leriyle u�ra��yor, kimileri fabrikada veya h�k�met kurulu�lar�nda �al���yor, kimileri okula gidiyor... Ancak davul m�zi�i onlar� bir araya getirerek ya�am� sevmelerini ve ya�am�n tad�n� ��karmalar�n� sa�l�yor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040