Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Barbie bebek 50 ya��nda

(GMT+08:00) 2009-02-13 16:06:48 cri
    ABD'nin moda idol� Barbie bebek, 2009 y�l�nda 50 ya��na bast�. Barbie bebek, 1959 y�l�nda do�mas�ndan bu yana, de�i�ken mesle�i ve modaya y�n veren kal�plar�yla say�s�z k�z �ocu�unun be�enisini kazand�. Barbie bebek 50. ya��nda, bilgisayar oyunlar� ve iPod gibi "elektronik oyuncak"lar�n g��l� tehditlerine kar�� �arp��man�n yan� s�ra, uluslararas� "modac�" g�revini de s�rd�recek.

    50 y�l boyunca �ekicili�ini kaybetmeyen az say�daki oyuncaktan biri de Barbie bebektir. 2009 y�l�nda resmen 50 ya��na basan Barbie bebe�in, ne beyaz sa�lar�, ne de g�z kenarlar�nda k�r���kl�klar� var. D�nyan�n en b�y�k oyuncak �reticisi Mattel �irketinin Barbie Bebek Markas� M�d�r�, k�sa s�re �nce �ngiliz bas�n�nda yer alan r�portaj�nda, Barbie bebe�in 50 y�ll�k ge�mi�ini anlatman�n yan� s�ra gelece�i hakk�nda da bilgi verdi.

    G�n�m�zde 150'den fazla �lkede, Barbie bebekle rekabet edebilecek bir oyuncak yok. D�nya genelinde her saniyede �� Barbie bebek sat�l�yor; yaln�zca ABD'de sat�lan Barbie bebeklerin say�s� �lke n�fusundan fazla. Bir ankete g�re, Porto Rikolu k�zlar�n y�zde 72'si ve �ilili k�zlar�n y�zde 49'u en az bir Barbie bebe�e sahip. Avrupa �lkelerinde ise Barbie, en �ok sat�lan k�z �ocuk oyunca��.

    Barbie bebek y�llard�r iyi sat�lmas�na ra�men, son y�llarda sanal d�nyadan gelen ciddi tehditlere kar�� m�cadele ediyor. Bilgisayar �a��nda b�y�yen �ocuklar, k���k ya�lardan itibaren �e�itli bilgiler alarak daha erken olgunla��yor ve bebek gibi geleneksel oyuncaklardan daha �abuk s�k�l�yor. K�sacas� yeni ku�ak, daha ilgin� ve daha de�i�ken "dijital oyuncak"lar� tercih ediyor. Cep telefonu, iPod ve internet oyunlar�, �ocuklar�n yeni g�zde "oyuncaklar�"...

    Peki 50 ya��na basan Barbie bebek, s�rekli de�i�en bu �a�a ayak uydurabilecek mi? Barbie Bebek Markas� M�d�r�, "moda" pe�inde ko�tu�u s�rece Barbie'nin gerek 3 ya��ndaki k�z �ocuklar�n, gerekse 45 ya��ndaki kad�nlar�n ilgisini �ekmeye devam edece�ini s�yl�yor...

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040