Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Beijing'de geleneksel Fener Festivali

(GMT+08:00) 2009-02-13 14:41:25 cri

   

    Bu y�l 9 �ubat'a denk gelen Fener Bayram�, geleneksel �in takvimine g�re y�lba�� olan Bahar Bayram� kutlamalar�n�n son doru�udur. Ayn� zamanda aile birlikteli�ini simgeleyen Fener Bayram�'nda, yap��kan pirin� unundan yap�lan ve "Yuanxiao" ad� verilen tatl�dan yemek, fener yakmak, bilmece ��zmek ve fener festivaline kat�lmak, kutlamalar�n vazge�ilmez unsurlar�d�r.

    840 metre uzunlu�undaki Qianmen Caddesi, iki yan� d�kk�nlarla dolu tarihi bir cadde. Beijing'in geleneksel mimari �zelliklerini 600 y�l� a�k�n s�redir koruyan Qianmen Caddesi, kentin simgelerinden biridir. �in'deki en i�lek caddelerden biri olan Qianmen, zengin k�lt�rel birikimiyle ve �zg�n �rf ve adetleriyle turistlerin yo�un ilgisini �eker. Qianmen Caddesi �daresi yetkililerinden Li Bo, cadde hakk�nda �u bilgileri verdi:

    "Qianmen Caddesi, eski imparatorluk saray� olan Yasak Kent'in ana kap�s�n�n g�ney kenar�nda yer al�yor. �mparatorlar, atalar� anma t�renine kat�lma gibi �e�itli ama�larla ��kt�klar� gezilerde hep bu caddeden ge�ti�i i�in, buras� 'G�k Caddesi' olarak da adland�r�l�yordu. 16.-17. y�zy�ldan itibaren yava� yava� kalabal�kla�an Qianmen Caddesi, Qing hanedan� d�neminde 'alt�n �a�'�na girdi. O zamandan bu yana buras�, �ehrin en i�lek ticaret merkezleri aras�nda yer al�yor."

    Bat� k�lt�r�n�n �in'e girmesiyle Qianmen Caddesi'nde 1920'li ve 1930'lu y�llarda Bat� tarz� binalar kuruldu. B�ylece cadde, geleneksel �in mimarisi ile Bat� mimarisinin kayna�t��� bir merkez haline geldi.

    Bu eski caddeyi yeniden canland�rmak i�in 2002'de restorasyon �al��malar� ba�lat�ld�. �al��malar�nda caddenin eski g�r�n�m�n� korumaya b�y�k �zen g�sterdiklerini anlatan Li Bo, s�zlerini ��yle s�rd�rd�:

    "Caddeye 1920'li ve 1930'lu y�llardaki g�r�n�m�n� yeniden kazand�rmak i�in onlarca uzmanla restorasyon plan� haz�rlad�k. Restorasyon kapsam�nda caddedeki binalar� eski foto�raflara g�re yeniden dekore ettik. B�ylece cadde, yakla��k 100 y�l �ncesindeki g�r�n�m�ne yeniden kavu�arak Beijing'in tarihi ve k�lt�r�n� tan�tan bir pencere haline geldi."

    Restorasyon �al��malar�, ge�en y�l A�ustos ay�nda, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n hemen �ncesinde tamamland�. Bunun ard�ndan Qianmen Caddesi, geleneksel mimari �zellikler ta��yan binalar� ve k�kl� markalara sahip d�kk�nlar�yla, yerli ve yabanc� turistlerin g�zdesi oldu. Bug�n bir yaya caddesi olan Qianmen Caddesi'ndeki tek ula��m arac�, 1920'li y�llarda kullan�lan tramvay. Antika g�r�n�ml� bu tramvay, tamamen elektrikle �al��t��� i�in �evreye hi�bir zarar vermiyor. Tramvaya binerek rehber e�li�inde caddede k�sa bir gezinti yapmak bile, tek ba��na bir zevk.

    Geleneksel bir al��veri� merkezi olan Qianmen Caddesi'nde �e�itli k�lt�rel faaliyetler de d�zenleniyor. Fener Bayram�'nda d�zenlenen geleneksel Fener Festivali, bunun bir �rne�i. Geride b�rakt���m�z Fener Bayram�'nda Qianmen Caddesi'nde d�zenlenen Fener Festivali, geleneksel �ark� ve danslar�n yan� s�ra, maddi olmayan k�lt�rel miraslar�n toplu halde sergilendi�i bir mek�n oldu.

    Beijing Belediyesi K�lt�r M�d�rl��� K�lt�r ve Sanat Merkezi M�d�r Yard�mc�s� Zhang Wei, bu konuda �unlar� s�yledi:

    "Qianmen Caddesi, tarihi bir cadde olarak geleneksel k�lt�rel ve sanatsal etkinlikler i�in ideal bir mek�n. Bayrama ayr� bir ne�e katan bu g�sterilerle se�kin k�lt�r�m�z� tan�tmak istedik."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040