Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

59. Berlin Film Festivali ba�lad�

(GMT+08:00) 2009-02-12 19:03:09 cri

    59. Berlin Film Festivali, 5 �ubat ak�am�, Almanya'n�n ba�kenti Berlin'de ba�lad�. Almanya, Fransa, �ngiltere, Danimarka, Arjantin, �in, �ran ve ABD'nin de dahil oldu�u �e�itli �lke ve b�lgelerden gelen 18 film, 10 g�n s�recek festivalin en y�ksek �d�l� olan Alt�n Ay� i�in yar��acak.

    Festivalin 5 �ubat ak�am� yap�lan a��l�� t�renine, d�nyan�n �e�itli �lke ve b�lgelerinden gelen sinemac�lar, so�uk k�� mevsimindeki Berlin'e renk katt�. Kad�n film y�ld�z� Michelle Pfeiffer, Alman y�netmen Bernd Eichinger gibi �nl� isimler, birbirinin pe�i s�ra k�r�m�z� hal�dan ge�tiler.

    Bu y�lki festivalin jurisi, aralar�nda �ngiliz kad�n film y�ld��z� Tilda Swinton, �svi�reli yazar Henning Mankell ve �inli y�netmen Wang Ying'in de bulundu�u 7 ki�iden olu�uyor. J�ri heyeti ba�kan� Tilda Swinton film festivalinin a��l���ndan birka� saat �nce d�zenlenen bas�n toplant�s�nda, Gazze gibi yo�un kriz ya�anan b�lgelere ilgi g�sterilmesi �a�r�s�nda bulundu.

    �inli y�netmen Chen Kaige'nin y�netti�i "Ebediyen B�y�lenmi�" (Forever Enthralled), bu y�l yap�lan Berlin Film Festivali'nin yar��ma b�l�m�ne kat�lan tek �in filmi. Taiwanl� y�netmen Chen Xiaoze'nin y�netti�i "Miaomiao", �ocuk filmi b�l�m�ne aday g�sterildi. �in filmi "G�m�� �mparatorlu�u" (Empire of Silver) ile �in ve Almanya'n�n i�birli�iyle �ekilen Nanjing Kaliam� konulu "John Rabe", film festivalinde g�sterilecek.

    Alman y�netmen Tom Tykwer'�n y�netti�i korku filmi "Uluslararas�" (The International), 5 �ubat ak�am� g�sterilerek, festivalin a��l��� filmi oldu. Filmde d�nyadaki en b�y�k finans kurulu�uyla ilgili ara�t�rma yapmakla g�revlendirilen iki ki�i, bu kurulu�un kara para aklama ve ter�ristlerle silah ticareti yapma gibi faaliyetlerini a���a ��karmak i�in b�y�k �aba g�sterir. Film, k�reselle�menin etkilerini yans�t�yor.

    Berlin Film Festivali �teden beri d�nyadaki belli konulara odaklan�yor. A��l�� filmi "Uluslararas�", bu filmlerden biri. Bu y�lki festivale aday g�sterilen bu t�r filmler aras�nda, eski Slovenya'daki sava��n konu edildi�i "F�rt�na" (Storm), k�reselle�me ve g��men sorunlar�yla ilgili "Mamut" (Mammoth) ve bir patlamadan sonra kaybolan �ocuklar�n aranmas�n�n �yk�s�n� anlatan "Londra Nehri" (London River) gibi filmler yer al�yor. Ciddi konular�n yan� s�ra, bu festivalde, "Pembe Panter 2" (Pink Panther 2) ve "Bir Tanem" (My One and Only) gibi iki komedi filmi ve a�k filmi "Sherry" de sinema hayranlar�yla bulu�uyor.

    �evre koruma, bu y�lki festivalin di�er bir ana konusu. Film festivali s�ras�nda d�zenlenecek "Bar�� ��in Sinema" adl� bir etkinlikte, Hollywood'da �evre koruma davas�na g�sterdi�i �abalarla �n salan Leonardo DiCaprio, �evre koruma tan�t�mlar� yapacak.

    1951 y�l�nda ba�layan Berlin Film Festivali, Cannes Film Festivali ve Venedik Film Festivali ile birlikte Avrupa'daki �� b�y�k film festivalinden biri konumunda. 15 �ubat'ta sona erecek olan 10 g�nl�k festivalde, 400 kadar film, yar��ma b�l�m�, k�sa film b�l�m� ve �zel film g�sterimi b�l�m� gibi b�l�mlere kat�larak, �d�l i�in yar��acak.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040