Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Tiger Woods'tan Obama'ya golf daveti

(GMT+08:00) 2009-02-12 16:13:29 cri
    �nl� Amerikal� golf�� Tiger Woods, ABD Ba�kan� Barack Obama'y� birlikte golf oynamaya davet etti.

    Woods 2008 y�l�n�n ikinci yar�s�nda dizindeki sakatl�k nedeniyle hi�bir yar��maya kat�lamam��t�. Woods ge�en Ocak ay�nda Obama'n�n g�reve ba�lamas�n� kutlama amac�yla Washington'da d�zenlenen t�rene davetli olarak kat�ld�. Tiger Woods, basketbolu �ok seven Obama golf� de sevdi�i i�in, kendisiyle golf oynamaya davet etmeye karar verdi�ini belirtti.

    �u ana kadar �nemli uluslararas� yar��malarda 14 kez �ampiyon olan Tiger Woods, ABD'deki en g�zde golf y�ld�z� say�l�yor.

    ----- Michael Phelps tutuklanabilir

    Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda 8 alt�n madalya kazanarak tarihe ge�en ve ABD y�z�c�l�k �evresi taraf�ndan "alt�n �ocuk" olarak nitelendirilen Michael Phelps esrar kulland���n� itiraf etti. Olay yeri olan ABD'nin South Carolina Eyaletinin Richland �l�esi'nin polis makamlar�, hakk�nda cezai kovu�turma yap�lan Michael Phelps'i tutuklay�p tutuklamamay� de�erlendirdiklerini bildirdi.

    ABD'deki bas�n kurulu�u taraf�ndan 3 �ubat'ta verilen habere g�re, Richland �l�esi polis makamlar�na ba�l� ara�t�rma g�revlilerinin Phelps'in esrar kullanmas�yla ilgili yeterli kan�t bulmas� durumunda �nl� y�z�c� hapse girebilir.

    Reuters Haber Ajans� 1 �ubat'ta Phelps'in esrar i�ti�ini g�steren foto�raflar yay�nlam��t�. Reuters'in verdi�i haber Phelps'in 6 Kas�m 2008 tarihinde kat�ld��� bir partide esrar kulland���na i�aret ediyor. Haberin yay�mlanmas�ndan sonra Phelps bir �z�r bildirisi yay�nlam��t�.

    -----Vancouver K�� Olimpiyatlar� i�in geri say�m ba�lad�

    Y�zlerce sporcu Kanada'n�n Vancouver ve Whistler kentlerinde biraraya gelip Vancouver K�� Olimpiyat Oyunlar�'ndan �nceki son bir y�la girilmesini kutluyor.

    Uluslararas� finans krizinin Vancouver Olimpiyatlar� b�t�esi �zerinde ciddi bir etki yaratmas�na ra�men 12 �ubat'ta Vancouver'de yine muhte�em parti ve etkinliklerin d�zenlenmesi bekleniyor. Al�nan habere g�re kutlama etkinliklerine kat�lanlar aras�nda Vancouver K�� Olimpiyat Oyunlar�na hizmet edecek g�n�ll�ler ile g�venlik g�revlileri de yer alacak.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040