Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Hongyan k�y�n�n zenginle�me yolu

(GMT+08:00) 2009-02-12 13:49:42 cri

    Orada ye�il da�lar ve mavi sular aras�nda Yao milliyetine mensup halk�n ya�ad��� k�yler var; bu k�ylerde bulunan binalar ise, �zg�n �zellikler ta��yan Yao vilalar�... Buradaki k�yl�ler, turist a��rlama ve meyve yeti�tirme i�inden kazand�klar� gelirle zengin bir ya�ama kavu�tu. Evet, buras� �in'in bat�s�nda yer alan Guangxi Zhuang Milliyeti �zerk B�lgesi'nin Gong kentine ba�l� Yao Millyeti �zerk �l�esi'nde bulunan Hongyan k�y�...

    Eskiden da�l�k b�lgede ya�ayan Hongyan k�yl�leri, nesillerdir g���n insaf�na ba�l� olduklar� i�in yoksul bir ya�am s�r�yordu. 1980 y�l�nda reform ve d��a a��lma r�zgar� bu Yao k�y�n� de uyand�rd�. B�ylece k�yl�ler sahip olduklar� do�al ko�ullardan yararlanarak, hurma, portakal ve mandalina yeti�tiricili�ine ba�lad�. G�n�m�zde il�ede onbinlerce meyve a�ac�n�n ekili oldu�u b�y�k bir alan bulunuyor ve bu alan, b�t�n ekili topra��n y�zde 94.11'ini olu�turuyor. �l�eye de "�in'in hurma ve portal memlekti" unvan� verildi.

    Hongyan k�y�n�n ba�l� oldu�u Lianhua Kasabas� Ba�kan� Ouyang Junhui �u bilgileri verdi:

    "Hongyan k�y�nde 103 aile ve 403 ki�i ya��yor. �l�ede esas olarak hurma yeti�tiriliyor ve ge�en y�l ki�i ba��na d��en hurma geliri 8 bini yuan� a�t�. �l�emiz hurma �retim miktar� bak�m�ndan Guangxi'de birinci s�rada."

    Kasaba Ba�kan� Ouyang'�n dedi�i gibi, Hongyan k�y�nde eskiden beri hurma yeti�tiriliyordu ve k�yde h�l� hurma veren 400 y�ll�k hurma a�a�lar� var. Bir hurma a�ac� en az 50 kilo, en �ok da 100 kilo hurma verebiliyor. Hasat kald�rma mevsiminde, evlerin �n�, salonlar ve terasalar sapsar� hurmayla dolu oluyor.

    Gong kentine ba�l� Yao Milliyeti Siyasi Dan��ma Konferans� Ba�kan Yard�mc�s� Jiang Shuyuan, Honyan hurmas� ihracat�ndan s�z ederken heyecanla �unlar� s�yledi:

    "Guangxi'da yaln�zca bizde meyve ihra� sicili var. Hurmam�z G�neydo�u Asya'ya ihra� ediliyor. G�neydo�u Asya piyasas�ndaki hurman�n y�zde 95'i bizden gidiyor. Rusya'ya portakal ve greyfurt sat�yoruz. Bir-iki y�l i�inde meyvemizin AB'de de belli bir yer edinmesi i�in �aba harcayaca��z."

    Hurma yeti�tiricili�iyle zenginle�en Yaolar, da�dan inip g�l kenar�na yerle�ti ve yeni yerlerinde vilalar yapt�rd�. B�lgenin resim gibi ve �iirsel g�zellikteki do�a manzaralar� ile g�z alabildi�ince uzanan hurma a�a�lar� ve Yao milliyetinin �zel bir �ekicili�e sahip olan �rf ve adetlerinden yararlanan k�yl�ler, turist a��rlamaya ba�lad�.

    45 ya��ndaki Zhu Fangren, Hongyan k�y�nde ya�ayan s�radan bir Yao k�yl�s�. �in Uluslararas� Radyosu muhabiri, turistleri a��rlamakla me�gul olan Zhu'yu �� katl� evinin �n�nde g�rd�. Turistlerden bayan Zhao, �unlar� s�yledi:

    "Buran�n hurmas� �ok g�zel. Biz hurma yeme�e geldik. Bu evde kal�yoruz. Burada ortam �ok iyi, odalar temiz, ev sahibi de son derece misafirperver. �evre o kadar g�zel ki, g�z alabildi�ince ye�illik var."

    Zhu, 2003 y�l�nda kasabada yeni tip k�y in�as�na ba�land���n� ve yerel h�k�metin k�yde oturan k�yl�lere ev in�aat plan� yaparak, alacaklar� kredilerin kefaletini �stlendi�ini ve zenginle�meleriyle ilgili �e�itli bilgiler ve teknik destekler sa�lad���n� s�yledi. Art�k Zhu, her y�l yaln�z pansiyonculuktan 30 bin yuan net gelir elde ediyor.

    �u anda 50'den fazla ailenin pansiyon i�letmecili�i yapt��� Hongyan k�y�nde Yao milliyetinin �zg�n tarz�n� yans�tan 23 villa bulunuyor ve k�yde her y�l 100 bini a�k�n turist a��rlan�yor. Honyan k�y�ndeki Yaolar, b�ylece meyve yeti�ticili�i ve pansiyoncukla zenginli�e kavu�mu� oldu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040