Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Hanas'ta k�� turizmi keyfi

(GMT+08:00) 2009-02-11 16:51:51 cri

   

    Xinjiang'�n kuzeyinde Altay Da�lar�'nda yer alan Hanas, d�nyan�n en g�zel g�llerinden biri olarak kabul ediliyor. Y�ksek da�lar aras�nda yer ald��� i�in Hanas, yaz�n olduk�a serin olan havas�yla tam anlam�yla bir turizm cenneti. K���n ise hava s�cakl���n�n eksi 40 derecelere kadar d��mesi ve yo�un kar ya���� nedeniyle Hanas'a ula��m kesilirdi. Ancak bu durum, �imdi de�i�meye ba�lad�. Kal�n kar, art�k Hanas'�n zengin turizm kaynaklar�n�n �nemli bir par�as� haline geldi ve bu k�� Hanas, ilk kez turist kabul etti. Hanas K�� Foto�raf��l�k Festivali kapsam�nda �o�u foto�raf��l�k merakl�s� olmak �zere yakla��k 500 yerli ve yabanc� turist, ge�en Ocak ay�n�n ba�lar�nda Hanas G�l� �evresinde topland�.

    Hanas'ta k�� turizmi faaliyetlerine ba�lanmas�, b�lgedeki altyap� tesislerine yap�lan y�kl� yat�r�mlar sayesinde oldu. Hanas Turistik B�lgesi �daresi, ge�en y�l yakla��k 3 milyon yuan harcayarak karayolu ula��m�n� sa�layan ara� gere�ler ald�. B�ylece k�� mevsiminde Hanas'a otomobille turistik gezilere imkan sa�land�.

    Hanas K�� Foto�raf��l�k Festivali, kar ortas�nda at, ok�uluk ve g�re� yar��lar� gibi y�renin �zelliklerini ta��yan spor ve e�lence etkinlikleriyle ba�lad�. Hava s�cakl���n�n eksi 30 derece dolay�nda olmas�na ra�men turistler, b�y�k heyecan i�inde, g�rd�kleri her �eyi video veya foto�raf makinesiyle kaydetti. Hanas'a alt�nc� kez geldi�ini anlatan Shanghaili Ju Xingzhou, ancak ilk kez denedi�i k�� gezisinden ayr� bir keyif ald���n� belirterek ��yle konu�tu:

    "Hanas'�n g�zelli�ine hayran�m. Kendime buray� d�rt mevsimin her birinde gezme hedefi koymu�tum. Bug�n hedefim ger�ekle�ti. Hanas'�n k�� manzaras� da harika."

    Festival kapsam�nda d�zenlenen kayakla av yar���, en fazla ilgi toplayan e�lence oldu. Y�rede ya�ayan �e�itli etnik gruplardan yakla��k 30 yar��mac�, binlerce y�ld�r kullan�lan geleneksel kayak ve okla yar��t�. Tabii yabani hayvanlar� korumak i�in, avlananlar ger�ek hayvan yerine, hayvan derisinden yap�lan hayvan fig�rleri oldu.

    Bilim adamlar� taraf�ndan yap�lan ara�t�rmalara g�re, Hanas G�l�'n�n bulundu�u Altay b�lgesi, d�nyada kayak sporunun be�i�idir. Altay Da�lar�'nda bulunan ve 10 bin y�l �ncesine ait kaya resimlerinde g�r�len at derisiyle sar�l� �am a�ac� par�as�ndan yap�lm�� 180 santim uzunlu�undaki kayaklar, y�re insanlar� taraf�ndan bug�n de kullan�l�yor.

    Yar��madan son derece etkilendi�ini belirten Zheng Libo adl� bir yerli turist, izlenimlerini ��yle aktard�:

    "Eskiden hi� g�rmedi�im bir yar��ma izledim ve �ok etkilendim. Eski �a�larda insanlar, bu kayaklarla ava ��kar ve ya�amak i�in do�ayla m�cadele ederdi. Bu yar��may� izlerken, kendimi �ok eskilere gitmi� gibi hissettim."

    �ok eskiden kalma b�yle bir yar��may� ilk kez izledi�ini belirten �in Kayak��l�k Federasyonu Ba�kan� Wang Yitao, K�� Foto�raf��l�k Festivali'yle Hanas'�n k�� manzaras�n�, tarihi ve k�lt�rel birikimini ve y�re insanlar�n�n �zg�n �rf ve adetlerini tan�ma imkan�n� buldu�unu belirterek �unlar� s�yledi:

    "Bu de�erli kaynak, asl�nda yaln�zca Hanas'a ve Altay'a de�il, t�m �lkemize aittir. Bunun bir marka haline getirilerek Hanas'�n daha geni� kesimler taraf�ndan tan�nmas� ve sevilmesini diliyorum."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040