Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�stihdam i�in tekstil �r�nleri ve konfeksiyon ihracat�nda vergi iadesi y�kseltildi

(GMT+08:00) 2009-02-11 15:03:22 cri

  �in Maliye Bakanl��� ve Devlet Vergi ��leri M�d�rl��� taraf�ndan k�sa s�re �nce yay�mlanan "Tekstil �r�nleri ve Konfeksiyon �hracat�nda Vergi �adesi Duyurusu"nda, 1 �ubat 2009'dan itibaren tekstil �r�nleri ve konfeksiyon ihracat�nda vergi iadesi oran� y�zde 14'ten y�zde 15'e y�kseldi.

  Ge�en y�l�n ba�lar�ndan beri devlet, tekstil �r�nleri ve konfeksiyon ihracat vergi iade oran�n� defalarca y�kseltti. �hracatta vergi iadesi oran�nda 1 puanl�k y�kseli�, i�letmelerin milyarlarca yuan sermaye tasarrufu yapmas�n� sa�lad�. Bu da finans krizinin �in tekstil ve konfeksiyon sekt�r�ne getirdi�i bask�n�n hafiflemesi ve tekstil sekt�r�n�n canland�r�lmas� a��s�ndan olumlu bir rol oynayacak.

  �in Devlet Konseyi taraf�ndan 4 �ubat'ta yap�lan toplant�da tekstil ve donan�m �retimi sekt�rlerinin geli�tirilmesiyle ilgili plan incelenip onayland�. Tekstil sanayinin �in milli ekonomisinde geleneksel olarak belkemi�i niteli�i ta��d��� ve halk�n ya�am�n� yak�ndan ilgilendiren bir sekt�r oldu�u vurgulanan toplant�da, yurti�indeki tekstil t�ketiminin art�r�lmas� ve geri kalm�� teknolojilerin yenilenmesi istendi. Toplant�da, milli markalar�n olu�turulmas� �al��malar�n�n g��lendirilmesi, sekt�r yap�s�n�n d�zeltilmesi, tekstil sekt�r�ne verilen mali yard�mlar�n ve vergi desteklerinin art�r�lmas�, orta ve k���k �l�ekli tekstil i�letmelerine daha b�y�k yard�m verilmesi gerekti�i belirtildi.

  D�� talebin azalmas�, ihracat hacminin d��mesine yol a�t��� gibi, �lkenin istindam ko�ullar� �zerinde de bask� yaratt�. Tekstil sekt�r�n�n emek-yo�un bir sekt�r olmas� nedeniyle, 10 milyonlarca i� olana�� sa�lanabiliyor. �in Sosyal Bilimler Akademisi Fiyat ve Vergi Geliri Ara�t�rma Ofisi Ba�kan Yard�mc�s� Zhang Bing, tekstil sekt�r�n� canland�rman�n, istihdam sorununun ��z�lmesi a��s�ndan �ok �nemli oldu�unu, bu defa ihracat vergi iade oran�n�n y�kseltilmesinin, tekstil sekt�r�n�n geli�mesini desteklemenin yan� s�ra istihdam olanaklar�n�n artt�r�lmas�n� da ama�lad���n� s�yledi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040