Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

A�abeyi judodan vazge�ince, k�z karde�i d�nya �ampiyonu oldu

(GMT+08:00) 2009-02-11 14:40:16 cri
    �inli halterci Liu Chunhong, Beijing Olimpiyat Oyunlar� kapsam�nda 14 A�ustos 2008 tarihinde d�zenlenen bayanlar 69 kilo finalinde, koparma, silkme ve toplam olmak �zere �� dalda Olimpiyat rekorlar� k�rarak alt�n madalya kazand�.

    Liu Chunhong, 1983 y�l�nda �in'in kuzeyindeki Shangdong eyaletinin Yantai kentine ba�l� Zhaoyuan �l�esi'nde bir k�yl� ailesinin �ocu�u olarak d�nyaya gelmi�. �ocukken s�k s�k a�abeyiyle birlikte oynayan Liu Chunhong'un b�nyesi, ya��tlar�ndan daha g��l�ym��. 1994 y�l�n�n May�s ay�nda Zhaoyuan Spor Okulu'nun antren�r� Guo Bingxun, spor okuluna ��renci almak i�in Liu'nun okudu�u ilkokula gitmi� ve Liu'yu se�mi�. Guo Bingxun, Liu'nun anne-babas�n� ikna ederek Liu'yu judo tak�m�na g�t�rm��.

    G��l� bir iradeye sahip olan Liu'nun judo seviyesi h�zla ilerlemi�. Ancak Liu'nun v�cut �zelliklerinin judo sporuna pek uygun olmad���n� fark eden antren�r Guo, Liu'nun uzun vadeli geli�mesini g�z �n�nde bulundurarak Liu'yu Yantai Spor Okulu'nun halter tak�m�na g�t�rm��. Judo'dan halter sporuna ge�en Liu, halter sporundaki �st�nl���n� hemen g�stermeye ba�lam��.

    Ancak ailesinin ekonomik durumunun k�t� olmas� nedeniyle annesi Ma Yunmin, ailenin �ift�ilik i�lerine yard�m etmesi i�in defalarca Liu'nun eve d�nmesini istemi�. Ama Liu ve antren�r� bunu kabul etmemi�.

    Liu 14 ya��ndayken, o zaman 18 ya��nda olan a�abeyi Liu Chunqiang Yantai Spor Okulu'nun Judo Tak�m�'na se�ilmi�. Ancak Liu Chunqiang'�n judo ��renmek i�in 30 bin yuan tutar�nda okul harc� �demesi gerekiyormu�. Fakat bu a��r parasal y�ke dayanamayan ailesi, sadece oturdu�u konutu ve ailede tek de�erli mal say�lan s���r� satt��� veya Liu Chunhong halter tak�m�ndan ayr�ld��� takdirde bu paray� �deyebilecek duruma gelebilecekti. Bu durumda Liu'nun a�abeyi, judo okuluna gitmekten vazge�erek Liu'nun halter sporuna devam etmesine olanak vermi�.

    G�zel performans�yla 1998 y�l�nda Shangdong Eyaleti Halter Tak�m�'na giren Liu, 2001 y�l�nda �in Ulusal Spor Oyunlar�'n�n bayanlar 69 kilo yar��mas�nda �in rekoru k�rarak �ampiyon oldu. 2002 y�l�nda sadece 17 ya��na olan Liu, �in Halter Milli Tak�m�'na se�ildi. 2004 y�l�nda d�zenlenen Atina Olimpiyat Oyunlar�'n�n bayanlar 69 kilo yar��mas�nda Liu ard� ard�na �� Olimpiyat rekoru k�rard� ve di�er yar��mac�lara 12.5 kilo gibi b�y�k bir fark atarak yar��may� kazand�. O zaman 19 ya��nda olan Liu, d�nya halter �evreleri taraf�ndan "y�zy�lda bir rastlanan dahi" olarak adland�r�ld�.

    Ancak 2006 y�l�nda d�zenlenen Uluslararas� Halter �ampiyonas�'nda aniden dirse�i sakatland��� i�in Liu yar��may� yar�da b�rakmak zorunda kald�. Onu izleyen bir y�l i�inde Liu Beijing'de tedavi g�rd� ve spora d�nmek i�in rehabilitasyon g�rd�. Sakatl���, bir s�re ba�ar�s�n� engelledi. 2007 y�l�nda tekrar Uluslararas� Halter �ampiyonas�'na kat�lan Liu, Rus halterci Oksana Slivenko'ya yenildi.

    Liu, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'ndan �nce "rekorumu geri alaca��m" diye konu�arak, kendine Olimpiyat alt�n madalyas�n� ba�ar�yla koruma hedefini belirledi. 14 A�ustos 2008 tarihinde hepimiz Liu'nun alt�n madalya kazanmas�yla bir "Krali�enin D�n���"ne tan�k olduk.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040