Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Spor ruhu, Wenchuan deprem b�lgesindeki �ocuklara g�� verdi

(GMT+08:00) 2009-02-10 17:39:47 cri

  12 May�s 2008 tarihinde, �in'in Sichuan eyaletindeki Wenchuan il�esinde 8.0 b�y�kl���nde bir deprem oldu. Depremin ard�ndan �inli sporcular deprem b�lgesine b�y�k miktarda ba��� yapt�. Depremden 8 ay sonra, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda alt�n madalya kazanan baz� sporcular ve �e�itli dallardaki milli tak�mlar�n sporcular�, Wenchuan deprem b�lgesine giderek, b�lgedeki �ocuklara moral verdi.

  2008 y�l�n�n May�s ay� ba��nda, Sichuan eyaletinin Mianzhu il�esindeki Nanxuan Ortaokulu, �in Spor Genel M�d�rl��� taraf�ndan hokey e�itim merkezi olarak belirlendi. Wenchuan depremi olunca, Yeni hokey sahas�n�n yap�m plan� iptal edildi. Ama depremden 3 ay sonra, toplumun �e�itli �evrelerinin yard�m�yla, Nanxuan Ortaokulu'nda ge�ici dershaneler ve yeni bir hokey sahas� in�a edildi. B�ylece ��renciler, derslere ve antreman yapmaya yeniden ba�layabildi. Depremden hemen sonra, �in Bayan Hokey Milli Tak�m�'n�n eski antren�r� Kim Chang Back deprem b�lgesine 100 bin yuanl�k ba��� yapt�. Kore Cumhuriyeti vatanda�� olan Kim Chang Back Depremden 8 ay sonra, bayan hokey milli tak�m�n�n baz� �yeleriyle birlikte Mianzhu il�esine giderek, Nanxuan Ortaokulu'ndaki ��rencilere moral verdi. Okuldaki ��retmen Zhang Jinpeng �unlar� s�yledi:

"Buraya gelmeniz, bizi �ok te�vik ediyor. Sizler, okuldaki ��rencilere mutluluk ve heyecan getirdiniz."

  Bayan hokey milli tak�m�ndaki Chen Zhaoxia ve Zhang Yimeng Nanxuan okulundaki �ocuklarla hokey oynad�lar. �ocuklar�n y�z�ndeki g�l�msemeleri g�ren Kim Chang Back, sprorun yaln�zca yar�� anlam�na gelmedi�ini, ayn� zamanda insanlara g�� de verdi�ini belirtti. Kim Chang Back, deprem b�lgesindeki �ocuklar�n spor ruhunu iyice anlayarak, gelecekte hayatta kar��la�abilecekleri zorluklar� kendi g��lerine dayanarak a�mas�n� istedi.

  Wenchuan depremi, bir�ok ki�inin �l�m�ne ve yaralanmas�na yol a�m��t�. O nedenle Sichuan eyaletinde engellilerin say�s� �nemli �l��de artt�. Beijing Engelliler Olimpiyat Oyunlar�'n�n erkekler uzun atlama ve �� ad�m atlama dallar�nda alt�n madalya kazanan Li Duan, Deyang kentindeki sa�l�k merkezinde, depremden sonra engelli olan �ocuklarlarla sohbet ederek, onlara kendi hik�yesini anlatt�. 31 ya��ndaki Li Duan, eskiden bir basketbolcuydu. 1996 y�l�nda meydana gelen beklenmedik patlamada L k�r oldu. �nceleri k�rl���nden b�y�k �z�nt� duydu�unu belirten Li Duan kendini hep mutsuz hissediyordu. Sonra, Liaoning eyaletindeki Engelliler Birli�i'nin g�rme engelliler i�in a�t��� okulun yard�m�yla, uzun boylu Li Duan uzun atlama sporcusu oldu ve Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda iki alt�n madalya kazand�.

  Li Duan'�n hik�yesinden �ok etkilenen �ocuklar, gelecekte kendi �abalar�yla topluma katk�da bulunacaklar�n� s�ylediler.

  Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n jimnastik �ampiyonu Zhou Kai ve yelken �ampiyonu Yin Jian, Mianyang kentindeki Mianyang Ortaokulu'na giderek, Bahar Bayram� dolay�s�yla ��retmen ve ��rencilere hediyeler verdiler ve ��rencilerle birlikte spor etkinli�ine kat�ld�lar. Memleketleri Sichuan eyaleti olan bu iki Olimpiyat �ampiyonu, ��rencilerin depremin ard�ndan kutlanan ilk Bahar Bayram�'n� iyi ge�irmesini umuyor. Zhou Kai ��yle konu�tu:

"Etkim ve inat��l�k ruhumla �ocuklar i�in iyi bir �rnek olu�turdu�umu ve onlar� te�vik etti�imi umar�m."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040