Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Temiz enerji t�rlerini geli�tirme f�rsat�ndan yararlan�lmal�

(GMT+08:00) 2009-02-10 17:33:08 cri

  K�sa s�re �nce d�zenlenen Ulusal Enerji �al��ma Toplant�s�'ndan verilen bilgilere g�re, Devlet Enerji M�d�rl���, temiz enerji t�rlerni geli�tirme f�rsat�ndan yararlan�lmas�n� istedi.

  K�resel finans krizinin etkisiyle �lkedeki ekonomik b�y�menin yava�lamas�n�n yaratt��� bask� b�y�d�. Ekonomik durumda meydana gelen de�i�iklikler, enerji alan�ndaki geli�meyi de etkiledi. �rne�in enerji t�ketimine talep �nemli �l��de azald�. Bir zamanlar �ekilen enerji s�k�nt�s� azald�.

  Sadece elektrik kullan�m� bak�m�ndan 2008 y�l�nda t�m �lkedeki art�� oran�, 2007 y�l�na g�re 9.57 puan d��t�.

  �in Devlet Kalk�nma ve Reform Komitesi Ba�kan Yard�mc�s� ve Devlet Enerji M�d�r� Zhang Guobao s�zkonusu toplant�da yapt��� konu�mada, enerjide arz� ile talep aras�ndaki �eli�kinin yumu�amas�n�n ve enerji alan�nda yap�sal d�zenlemeye gidilmesinin nadir g�r�len stratejik bir f�rsat sa�lad���n� s�yledi.

  �in'deki enerji t�ketiminin bile�iminde k�m�r, y�zde 70'i olu�turuyor. Bu oran, d�nya ortalamas�ndan 40 puan y�ksek. O nedenle, �evre sa�l��� �zerindeki bask� b�y�k. Elektrik enerjisinin toplam kaynak bile�iminde, termik elektrik en b�y�k pay� olu�turuyor. N�kleer elektrik, hidroelektrik ve r�zgar dinamolar�ndan elde edilen elektrik ba�ta olmak �zere, kaliteli enerjinin pay� az.

  2008 y�l�nda �in'in y�r�tt��� temiz enerji t�rleri geli�tirme �al��malar�nda �nemli geli�meler sa�land�. N�kleer elektri�in geli�mesine a��rl�k verildi. 2008 y�l�nda Fujian eyaletinde Ningde ve Fuqing, Guangdong eyaletinde Yangjiang, Zhejiang eyaletinde Fangjia olmak �zere d�rt n�kleer elektrik santralinin in�as� projeleri onayland�.

  �u ana kadar �in'de hizmete giren n�kleer elektrik santrallerinin kapasitesi, 9 milyon 100 bin kilovata ula�t�. �n�aat�n�n tamamlanmas� beklenen n�kleer elektrik santrallerinin kapasitesi ise 22 milyon 900 bin kilovat. Ancak n�kleer elektrik santrallerinin kapasitesi, �in'in toplam elektrik santrallerinin kapasitesinin y�zde 1.1'ini olu�turuyor. Bu oran, d�nya ortalamas�n�n �ok alt�nda kal�yor.

  A��klanan istatistiklere g�re, 2007 y�l�nda d�nya �ap�nda n�kleer elektrik t�ketimi, 2.73 trilyon kilovat saati buldu. Bu miktar, d�nya �ap�nda enerji t�ketiminin y�zde 5.6's�n� olu�turuyor.

  Temiz ve verimli bir enerji t�r� olarak kabul edilen n�kleer elektrik, karbondioksit ve duman gibi kirletici madde ��karm�yor ve nakil sorunu da bulunmuyor. Zhang Guobao, �in'in n�kleer elektrik geli�tirme konusunda b�y�k potansiyel bulundu�unu s�yledi.

  G�n�m�zde hem kalifiye eleman kadrosu, hem de teknoloji seviyesi ve imalat g�c� bak�mlar�ndan �in'de n�kleer elektri�in t�m olanaklarla geli�tirmesi i�in uygun ko�ullar bulunuyor. Edinilen bilgilere g�re, �in'de bu y�l birka� n�kleer santral daha in�a edilecek. Bunun yan� s�ra n�kleer elektrik geli�tirilmesine ili�kin orta ve uzun vadeli planda de�i�iklik yap�lmas� �al��mas� h�zland�r�lacak, n�kleer elektrik donan�mlar� �retme g�c� y�kseltilecek ve n�kleer elektrik y�netimiyle ilgili yasalar haz�rlanacak.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040