Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Suudi pazar�nda i�ini bilene i� �ok

(GMT+08:00) 2009-02-09 16:17:03 cri
    G�ng�r Uras

    6 �ubat Cuma 2009, Milliyet

    R�YAD / SUUD� ARAB�STAN

    Riyad Ticaret ve Sanayi Odas� �yesi Suudi i�adamlar�n�n T�rk i�adamlar� i�in d�zenledi�i yemekte, Riyad'da ya�ayan ve i� yapan T�rklerle tan��t�m.

    Hasan Tahir Aydemir, "28 y�ld�r Riyad'day�m" dedi. Ve de anlatt�. "Ankara Pusaklar'da giyim e�yas� �reten bir tesisimiz var. Ankara'da �retti�imiz hamile elbiselerini Suudi Arabistan'da pazarl�yorum. Liva Maternity ad�n� ta��yan ma�azalar�m�z�n say�s� otuza ula�t�. ��imiz her g�n b�y�yor."

    Sizin gibi geli�en ba�ka giyim firmalar� var m� diye sordum. "Son y�llarda Koton pazara giriyor. Daha �nce �ok say�da giyim firmas� Suudi Arabistan'a gelmi�ti. Ama i�i ciddiye almad�lar. Pazardan �ekildiler" dedi.

    Dr. Talat Ek�io�lu Suudi Arabistan T�rk Konseyi Genel Sekreteri, "Geotech Group"ta �al���yor. 7 y�ld�r Riyad'da. �al��t��� T�rk firmas� �ehir planlamas� yap�yor. M�teahhitlik firmalar� d���nda Suudi Arabistan'a b�y�k sermaye gruplar�n�n hen�z ilgi g�stermedi�ini, en b�y�k yat�r�m�n �lker taraf�ndan ger�ekle�tirildi�ini, Nurol'un askeri ara� ve gere�leri yenileme konusundaki giri�iminin �nemli bir giri�im oldu�unu s�yledi.

    Gidip g�rmek gerek

    Yemekte konu�ma yapan Cumhurba�kan� Say�n G�l, T�rk i�adamlar�n� uyard�.

    "Suudi Arabistan b�y�k ve zengin bir pazar. T�rk ihracat��s� bu kom�u pazara gereken ilgiyi g�stermiyor. Suudi Arabistan Krall��� iki y�l i�in b�y�k a��rl��� altyap� yat�r�m� olmak �zere 214 milyar dolarl�k bir yat�r�m b�t�esi a��klad�. Bizim m�teahhitlerimiz gereken ilgiyi g�stermiyor" dedi. Sonra Suudi i�adamlar�na hitap etti. "T�rkiye ile T�rk insan�yla yak�nl���n�z var. ��birli�i yap�n�z. Kendi �lkenizde, T�rkiye'de ortak projeler ger�ekle�tiriniz" dedi.

    Say�n G�l, Riyad'a 100 km uzakl�ktaki El Harc sanayi b�lgesinde bulunan FNSS Savunma Sanayii Tesisleri'ni gezdi. Burada Nurol Grubu, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri'nin eski M1 13 z�rhl� ara�lar�n� yeniliyor.

    Nurol Grubu 2004'te bu i�e ba�lam��. �nce 64 ara� yenilenmi�. �imdi 300 ara� yenileniyor. 210 milyon dolarl�k bu proje tamamland���nda, 300 ara�l�k yeni bir yenileme paketinin de Nurol'a verilmesi bekleniyor.

    Nurol iyi i�ler yap�yor

    M1 13 z�rhl� ara�lar�n yenileri yakla��k 2 milyon dolar. Bunlar 10 personel ta��yor. �zerlerine iste�e ba�l� olarak de�i�ik silahlar, haberle�me ara� gere�leri tak�l�yor.

    Yenilemede eski ara�lar b�t�n�yle s�k�l�yor. Ana g�vdenin her yan� z�rhl� /kur�un ge�mez ve may�n i�lemez malzemeyle kaplan�yor. Motorlar� de�i�tiriliyor. G��lendiriliyor. �ste�e ba�l� de�i�ik silah ve cihazlar tak�l�yor. Paletleri yenileniyor. Sava� alanlar�nda ve tehlikeli arazide asker ta��mada kullan�lan bu ara�lar�n i�indekiler yola d��enen may�ndan ve silahl� sald�r�dan etkilenmiyor.

    Suudi Arabistan'da Nurol Grubu'nun yapt��� i�e benzer de�i�ik i� imk�nlar�n�n oldu�u anlat�l�yor. �zellikle Suudi ordusunun sahip bulundu�u �ok say�da ara� ve gerecin yenilenme/modernizasyon projelerine T�rk firmalar�n�n ilgi g�stermesi halinde, bu pazardan b�y�k pay alabilecekleri belirtiliyor.

    A��k anlat�m�yla, Suudi Arabistan'da T�rk firmalar�n�n yapabilece�i �ok i�, satabilece�i �ok mal var. Fakat Suudi Arabistan'a bir defa gitmekle, iki �� g�n dola�makla pazar� tan�mak ve f�rsatlar� de�erlendirmek imk�ns�z.

    D�nya krizden nas�l ��kacak?

    6 �ubat Cuma 2009, Hur�it G�ne�, Milliyet

    ABD'de y�netim de�i�ti. Birtak�m haz�rl�klar a��klan�yor. Ama bu arada kriz de derinle�iyor. �stelik k�resel etkilerinin a��rla�aca�� anla��l�yor. Herhalde 1929-30 krizinden sonra y�zy�l�n en derin ve s�k�nt�l� kriziyle bo�u�uluyor.

    Ge�en hafta Wall Street Journal'da ��kan bir yaz�da (Harold Cole ve L. Ohanian imzal�) ABD h�k�metinin (t�pk� 1933-1936 aras� New Deal'da oldu�u gibi) depresyonu uzatt���n� yaz�yordu. O politikalar�n devlet m�dahalesini esas alarak bir yandan i�sizlere i� yaratmaya �al���rken, di�er yandan i� ve finans d�nyas�nda reformlar ele ald���n� ve ekonomiyi canland�rmaya �al��t���n� biliyoruz.

    1930-1932 d�neminde ortalama �al��ma saati 1929'a g�re y�zde 18 d��m��t�. 1933-1939 aras� ise (yani New Deal d�neminde) i��ilerin ortalama �al��ma s�resi y�zde 23 daha d���k hale gelmi�ti. Hatta ��yle ifade edelim; ki�i ba��na t�ketim ge�mi�e g�re y�zde 27 d��m��t�.

    1929 krizinden ��k��

    Fakat bu arada �ok �nemli de�i�imler ger�ekle�ti. 1933 itibariyle verimlilik h�zla artt�. Fiyat d�zeyi hep istikrarl�yd�. Reel faiz oranlar� �ok d���k oldu�u i�in likidite de bolluk i�indeydi. B�ylece 1935'te hava de�i�ti ve 1937'de canlanma g�zlenmeye ba�lad�. Buradan canlanman�n �ok �abuk olmad��� dersi ��k�yor. Devlet m�dahalesi olmadan ise toparlanma �ok daha ge� sa�lan�yor.

    Ancak tart��ma m�dahalenin nas�l ve hangi yo�unlukta yap�laca��nda kilitleniyor. 2009 y�l�nda d�nyada art�k b�y�me beklentisi y�zde 0.5'e inmi� durumda. ��nk� hem ABD'de, hem de AB'de daralma bekleniyor. �ngiltere, ABD, AB, Japonya, Kanada ve di�er t�m geli�mi� �lkeler ayn� durumda.

    �� Demokrat Obama'ya d���yor

    Geli�mekte olan �lkelerin �nemli bir k�sm� ise k�resel krizden daha az etkilenecek g�r�n�yor. (Bunun nedenlerini bir ba�ka yaz�da de�erlendirece�iz). Rusya, Brezilya ve Meksika ise bir hayli etkilenmi� g�r�n�yor. T�pk� T�rkiye gibi.

    Bu �lkelerin mali yap�lar� g��l� ya da para birimleri rezerv niteli�inde olanlar kamu harcamalar�yla efektif talebi �i�irebiliyor. Kald� ki, d�� a��k sorunlar� da pek yok. Fakat bu �lkeler para politikalar�n�n a��r� �l��de gev�emesiyle likidite tuza��na d��m�� durumda. Yani para politikas� etkinli�ini yitirdi�inden �a��rm�� durumdalar. Oysa sabretmeleri ve bankac�l�k sistemini ge�ici bir s�reyle FED kanatlar� alt�na almalar� gerekiyor.

    �u ana kadar �irketlerin sermaye art�rarak iflastan kurtulmalar� s�reci h�zlanm�� de�il. Belki en do�rusu bu �irketlerin i�ine Hazine bonosu konularak �zkaynaklar�n�n g��lendirilmesi. Ama as�l sorun para sistemindeki t�kan�kl�k. Parasal gev�emenin hemen sonu� vermedi�i g�r�ld�. �are yok: Geli�mi� �lkeler mali gev�eme yapmadan bu krizi a�amaz. T�pk� New Deal'de oldu�u gibi. H�zl� hareket etmeli ve etkili kesimlere harcanmal�. T�m geli�mi� �lkeler birlikte hareket etmeli.

    New Deal'deki Ba�kan F. Roosevelt bir Demokratt�. Obama da bir Demokrat. Bakal�m Demokratlar bir New Deal daha yaratabilecek mi?

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040