Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�mparatorun buzlu�undan lokantaya

(GMT+08:00) 2009-02-06 18:30:32 cri

  Sevgili izleyiciler, Beijing'de "Hutong" olarak adland�r�lan eski dar sokaklar, �ehrin tarihinin aynas�d�r. Bu sokaklar, �ehrin uzun ge�mi�ini g�rmek isteyenler i�in ideal yerlerdir. Bug�n sizleri Beijing'deki "Hutong"lardan birinde bulunan �zg�n bir lokantaya g�t�rece�iz.

  Beijing'de "Hutong"lar�n toplu halde bulundu�u ve en iyi korundu�u b�lgelerin ba��nda ku�kusuz eski imparatorluk saray� Yasak Kent'in kuzeyinde yer alan Houhai gelir. Program�m�z�n konusu olan "�mparatorun Buzlu�u" adl� lokanta, i�te Houhai'daki Gongjian Hutongu'nda yer al�yor.

"�mparatorun Buzlu�u", asl�nda soka��n sakin bir k��esinde yer alan bir ev. Kap�s� k�rm�z� fenerlerle s�slenmi� bu lokantada, 450 metrekare geni�li�inde bir yeralt� deposu var. Y�z y�ldan uzun bir ge�mi�i olan bu depo, �in'in son imparatorlu�u olan Qing hanedan� d�neminde imparatorun buzlu�uydu. Lokanta sahibi Wang Lihui, bu deponun tarihini ��yle anlatt�:

"Bu deponun ad�, Deshun'du. K���n d��arda hava s�cakl��� s�f�r�n alt�nda 10 derece civar�ndayken, depodaki s�cakl�k 6 derece dolay�nda olur. Yaz�n ise 37-38 dereceye kadar ��kan hava s�cakl���na kar��n, deponun i�indeki �s� 18-20 derece aras�nda kal�r. Depo i�indeki �s�, i�inde yal�t�c� maddeler bulunan 1.4 metre kal�nl���ndaki duvar sayesinde fazla de�i�miyor."

  Modern so�utma sistemlerinin hen�z icat edilmedi�i eski �a�larda, yaz�n imparatorluk saray�ndaki hava s�cakl���n� d���rmek i�in buz kullan�l�rd�. Bu ihtiya�, Deshun deposu gibi buzluklarda k���n toplan�p saklanan buz par�alar�yla sa�lan�rd�.

  O d�nemde �in'deki buz yapma ve saklama teknolojisi, d�nyan�n en ileri d�zeyindeydi. Hatta dondurman�n �in'den kaynakland��� s�yleniyor. Lokantan�n m�d�r� Wang Lihui bu konuya ili�kin ��yle bir hik�ye anlatt�:

   "Yuan hanedan� d�neminde Beijing'e gelen Marco Polo, �in imparatoru Yuan Shizu taraf�ndan kabul edilmi�. Yaz s�ca��na ra�men kabule kal�n t�ren k�yafetleriyle gitmek zorunda kalan Marco Polo, sarayda �ok terlemi�. Bunu g�ren imparator, ona �zel bir i�ecek ikram etmi�. At s�t�ne buz par�alar� kat�larak haz�rlanan bu i�ece�e bay�lan Marco Polo, �inli yetkililerden i�ece�in form�l�n� ��renip not etmi� ve �talya'ya d�nd�kten sonra dondurmay� icat etmi�."

  Dondurman�n atas� say�labilecek buzlu at s�t�n�n icad�, buzluklar�n bir eseriydi. Teknolojinin geli�mesiyle bir zamanlar l�ks say�lan buz depolar�, yava� yava� tarih sahnesinden �ekildi. Wang Lihui ise, terk edilen Deshun buzlu�unu sat�n alarak �in tarihindeki buzluk k�lt�r� ile eski Beijing'in yemek k�lt�r�n�n tan�t�ld��� bir lokantaya d�n��t�rd�. Wang, lokantas� hakk�nda �unlar� kaydetti:

  "Lokantam�z, Beijing'de varl���n� bug�ne kadar s�rd�ren tek imparatorluk buzlu�udur. Buray� bir lokantaya d�n��t�rerek, buz k�lt�r�n�n uzun tarihini ve bununla ilgili hik�yeleri tan�tmak istedim."

"�mparatorun Buzlu�u" lokantas�n�n her k��esinde eski buzlu�un izlerini g�rmek m�mk�n. �rne�in lokantadaki yemek masalar�, eskiden buz ta��mak i�in kullan�lan tahtalardan yap�lm��. Lokantan�n duvarlar�nda da buz ta��ma sahnelerini canland�ran resim ve foto�raflar as�l�. Buna lokantan�n �zg�n yemekleri de eklenince, burada yemek yemek ba�l� ba��na bir zevk halini al�yor.

  Lokantan�n marka yeme�i, kuzu budu �zgaras�. Bir�ok baharat ve sosla terbiye edildikten sonra odun ate�inde pi�irilen kuzu budunun hem g�r�n���, hem kokusu, hem de tad� �ok g�zel. Lokantan�n erikten yap�lan �zel i�ece�ini veya eski buzlukta uzun y�llard�r saklanan ev yap�m� k�rm�z� �arab� yudumlayarak kuzu budu �zgaras�n�n tad�n� ��karmak, san�r�z imparator ve yak�nlar�n�n bile tadamad��� bir keyif olacakt�r...

 

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040