Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�nternette elbise deneme odas�

(GMT+08:00) 2009-02-06 18:17:54 cri
  S�k s�k internet �zerinden al��veri� yapanlar, internetten giysi alman�n riskli bir �ey oldu�unu gayet iyi biliyor. Farkl� giyim markalar�n�n beden �l��leri de farkl�d�r; �zerinize denemeden internetten ald���n�z giysiler genellikle hayal k�r�kl��� yarat�r. Ancak son zamanlarda ortaya ��kan "internette elbise deneme odas�", s�z konusu sorunu belli bir derecede ��zmeyi ba�ard�. Bu "deneme odalar�" da yava� yava� yay�lmaya ba�lad�.

  "�nternette elbise deneme odas�", internette belli bir d�nem moda olan "g�zel k�zlar�n giysi de�i�tirme oyunu"na benziyor. Profesyonel �irketler taraf�ndan haz�rlanan "deneme odas�" sistemiyle, internet sayfas�na foto�raf�n�z� g�nderip v�cut �l��leriniz hakk�nda bilgi vererek, hayali bir "ben" yarat�yorsunuz. ��te bu hayali "ben" de elbise deneme odas�nda �e�itli giysileri deniyor. Elbise deneme sitelerinde, farkl� renk ve tarzlarda deneme odalar�, hatta kendi bedeninizin �zerine be�endi�iniz mankenin y�z�n� se�ebiliyorsunuz. V�cut �l��leri, omuz geni�li�i, boy ve kol uzunlu�u gibi bilgileri verdi�inizde, bunlar do�rultusunda size benzer bir manken yarat�l�yor. Daha sonra internetteki d�kk�nlardan se�ti�iniz giysileri mankenin �zerinde deneyebiliyorsunuz. B�ylece, bir giysinin �zerinizde nas�l durdu�unu g�rebiliyorsunuz. E�er "denedi�iniz" giysiyi be�endiyseniz, elbise deneme odas�ndan do�rudan sipari� verebiliyorsunuz.

  �nternette giysi denemek, hem h�zl�, hem kolay, hem de maliyeti d���k ve e�lenceli olmas�ndan dolay�, �ok say�da gencin ilgisini �ekiyor. Ancak baz� teknik sorunlardan dolay�, �rne�in g�r�nt�n�z�n �� boyutlu olmamas� gibi baz� eksiklikler bulunuyor.

  Bunun yan� s�ra, internetteki reklam foto�raflar� ile ger�ek mallar aras�nda b�y�k farklar ��k�yor. Yani internetteki foto�raflarda giysiler �ok ho� g�r�nse de, ger�ek mal�n kalitesiz ��kma riski s�z konusu. Bu nedenle uzmanlar t�keticilere internet �zerinden al��veri� yaparken dikkat etme uyar�s�nda bulunuyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040