Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Qingdao'nun "Odun Pazar�"na gelenek turu

(GMT+08:00) 2009-02-06 14:11:48 cri
    Da�lar ve deniz aras�nda e�siz bir manzaraya ve rahat bir iklime sahip olan Qingdao, �in'in �nde gelen turistik �ehirlerinden biridir. Deniz manzaras�n� seyretmek, da�lara t�rmanmak ve su �r�nlerine dayal� g�zel yemekler yemek, Qingdao'ya gelen turistlerin gezi programlar�n�n vazge�ilmez par�alar�d�r. �ehrin �zg�n �rf ve adetlerini tan�mak isteyenler i�in en ideal yer, y�z y�ll�k ge�mi�i olan "Odun Pazar�"d�r. Burada, y�renin g�zel yemeklerinin tad�n� ��karman�n yan� s�ra, geleneksel opera g�sterilerini de izleme imk�n� bulunuyor.

    Qingdao'nun en i�lek ticari b�lgesinde yer alan "Odun Pazar�", eskiden odun satan d�kk�nlarla dolu bir caddeydi. Bug�n ise buras�, y�resel yemekler sunan lokantalarla dolu. "Odun Pazar�"n�n 1930'lu y�llarda Qingdao'nun en hareketli ticari ve k�lt�rel merkezi oldu�unu anlatan Qingdao Belediyesi K�lt�rel Varl�klar� Koruma Komisyonu �yelerinden Wang Duo, o d�nemde burada lokantalar�n yan� s�ra her t�rl� akrobasi ve film g�sterileri ile "�in talk show"u olarak adland�rabilece�imiz "Xiangsheng" g�sterileri yap�ld���n� anlatarak �u bilgileri verdi:

    "Odun Pazar�'nda tan�nm�� Xiangsheng ustalar� Hou Baolin ve Ma Sanli ile tan�nm�� geleneksel opera sanat��s� Xin Fengxia ba�ta olmak �zere �ok say�da �nl� sanat�� g�steri sunmu�tur. Burada, y�resel yemeklerden �e�itli sanat g�sterilerine kadar her �ey bulunur. Ayn� zamanda buras�, Bat� k�lt�r� ile geleneksel �in k�lt�r�n�n kayna�t��� bir b�lgedir."

    "Odun Pazar�"na �n kazand�ranlar�n ba��nda �zg�n y�resel yemekler gelir. Konf��yus'un memleketi olan Shandong eyaletinin yemekleri, �in'in ba�l�ca mutfaklar�ndan Lu mutfa��n�n par�as�d�r. Bu eyalette yer ald��� i�in Qingdao'daki lokantalarda sunulan yemekler, genellikle Lu mutfa��n�n �zelliklerini ta��r. Qingdao'daki "Odun Pazar�"na gelen yerli turist Li Ming, burada yedi�i g�ve�te et yeme�ini �ok be�endi�ini belirterek �unlar� anlatt�:

    "Bu yeme�in tad� �ok g�zel. �stelik fiyat� da �ok ucuz. �ki ki�i i�in yaln�zca 30 yuan �dedik. Zaten buraya s�rf y�resel yemeklerden yemek ve geleneksel sanat g�sterilerini izlemek i�in geldik."

    "Odun Pazar�"n�n di�er bir simgesi, geleneksel sanat g�sterileridir. Burada sunulan Pekin Operas� ve Xiangsheng ba�ta olmak �zere �e�itli y�resel opera g�sterileri, �in'in geleneksel k�lt�r�n� tan�t�yor.

    "Odun Pazar�"nda yer alan Jiangning Kul�b�'nde sunulan, Qingdao'ya �zg�n Liuqiang adl� yerel opera g�sterisinden bir b�l�m dinlediniz. Keyifli g�steriler, �ok say�da turistin yan� s�ra �ehir sakinlerinin de ilgisini �eker. G�steriyi izleyen 65 ya��ndaki Qingdaolu Lu Xiuhua, geleneksel sanat g�sterilerini izlemek i�in s�k s�k "Odun Pazar�"na geldi�ini belirtti. Bayan Lu, geleneksel g�sterilerin yan� s�ra, g�sterilerin yap�ld��� salonlara yerle�tirilen geleneksel tarzdaki masa ve sandalyelerin de kendisine eski g�nleri hat�rlatt���n� s�yledi.

    Y�z y�ll�k ge�mi�e sahip olan "Odun Pazar�", 2007'de ger�ekle�tirilen kapsaml� restorasyon �al��malar� sonucunda bug�n turistleri yepyeni bir �ehreyle a��rl�yor. Restorasyon �al��malar�nda caddenin eski g�r�n�m�n� korumaya b�y�k �zen g�sterdiklerini anlatan Qingdao Belediyesi yetkililerinden Wang Xinan, bu konuda �u bilgileri verdi:

    "Restorasyon �al��malar�yla bir zamanlar caddeden ayr�lan lokantalar�n ve sanat kul�plerinin geri d�nmesini sa�lad�k. B�ylece caddeyi, herkesin tad�na bakabilece�i geleneksel yemekler ile herkesin izleyebilece�i sanat g�sterileri sunulan bir turistik merkez haline getirdik."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040