Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Kad�n y�netmen Ma Liwen'in sinema i�indeki seyahati

(GMT+08:00) 2009-02-05 13:58:22 cri

    �in'deki TV ve sinema �evresindeki kad�n y�netmenler, say�lar� az olmas�na ra�men, dikkati �ekici say�l�r. Bu y�netmenler, kad�nlar�n kararl�l��� ve inceli�iyle, �zg�n film ve TV yap�tlar� meydana getirdi. Bug�nk� program�m�zda kad�n y�netmen Ma Liwen'i tan�taca��z.

    38 ya��ndaki Ma Liwen, �in sinema ve TV �evresinde film �ekmede g�sterdi�i kararl�l�kla �nl�. Ma Liwen, 5 y�l i�inde, "D�nyada Beni En Seven Ki�iyi Kaybettim" (Gone Is the One Who Held Me Dearest in the World) ile "Sen ve Ben" (You and Me) adl� d���k maliyetli iki film �ekti. Bu iki film, yurti�inde ve yurtd���nda bir�ok �d�l ald�. Ama bu, y�netmenli�e yeni ba�layan bir kad�n y�netmen i�in hi� de kolay olmad�. Ma Liwen, ba�ar�s�yla ilgili olarak konu�urken "Bu iki filmi �ektikten sonra zarar etmedim, dahas� bu iki film, bana �vg�ler kazand�rd�. Benim i�in, bu bir ba�ar�d�r" ifadelerini kulland�.

    Ma Liwen, "D�nyada Beni En Seven Ki�iyi Kaybettim" adl� filmi 2001 y�l�nda �nl� kad�n yazar Zhang Jie'nin ayn� isimli roman�ndan adapte ederek �ekti. Bu filmde, meslek hayat�nda �ok ba�ar�l� olan orta ya�l� bir kad�n yazar ile 80 ya��n� ge�mi� ya�l� annesi anlat�l�yor. Filmde, yazar annesini g�rmek i�in eve d�nd���nde, annesinin sanki birdenbire ya�land���n� hisseder. Doktor, yazara ciddi beyin apsesine yakalanan annesinin, s�k s�k egzersiz yapmas�n� �nerir. Yazar, elinden geleni yap�p b�y�k �abalar harcayarak annesini spor yapmaya te�vik eder. Fakat sonunda bir sabah annesini ko�u band�nda �l� bulur. Son derece duyguland�r�c� bir yap�t olarak yorumlanan film, 2002 y�l�nda 6. �in Changchun Film Festivali'nde Se�kin Konulu �in Filmi, En �yi Y�netmen ve En �yi Kad�n Yard�mc� Oyuncu dallar�nda �� �d�l kazand�. Ayr�ca, yurti�inde ve yurtd���nda ard arda 15 �d�l daha kazand�.

    �in'in g�neyindeki Jiangxi eyaletinde do�an Ma Liwen, 1990'l� y�llarda Beijing'e gelerek, �in Merkezi Tiyatro Akademisi'nde ders ald�. Bu s�rada, Beijing'de "Siheyuan" ad� verilen geleneksel avlulu evlerde k���k bir oda kiralad�. Ev sahibi, tek ba��na ya�ayan ya�l� bir kad�nd�. Ma Liwen ile ya�l� kad�n aras�nda �yk� gibi �e�itli olaylar ya�and�. 2004 y�l�nda ya�l� kad�n�n �ld��� haberini alan Ma Liwen'in y�re�i, o eski an�larla ve hissetti�i ac� duygularla doldu. Ma Liwen, ya�ad��� g�nleri ka��da d�kerek, "Sen ve Ben" adl� filmi �ekti. Bu film, �in Alt�n Horoz Film Festivali'nde En �yi Y�netmen ve En �yi Kad�n Oyuncu dallar�nda �d�l kazand�. Film, ayr�ca 18. Tokyo Film Festivali'nde de �d�l kazanarak, olumlu de�erlendirmeler ald�. Japonya bas�n�nda kendi alan�nda otorite kabul edilen yedi k�demli film ele�tirmeninden olu�an j�ri, filme 35 tam puan �zerinden 31 puan verdi. Ma Liwen'in filmi bu puanla, yar��maya kat�lan b�t�n �teki filmleri geride b�rakt�.

Ma Liwen, her filmini �ekerken, kendisini b�y�leyen ve denemeyi �ok istedi�i bir hisse kap�ld���n� s�yl�yor. �lk filminin haz�rl���na 1996 y�l�nda ba�layan Ma, film senaryosunu adapte etmek ve yat�r�mc� bulmak i�in �ok u�ra�t� ve filmin �ekimini ancak 2000 y�l�na gelince tamamlayabildi. Ma Liwen, sinema alan�nda bu sanat dal�na duydu�u yo�un sevgi sayesinde bu kadar ilerleyebildi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040