Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Paspasla hater hayat�na ba�layan �ampiyon Cao Lei

(GMT+08:00) 2009-02-04 18:28:20 cri
    �inli halterci Cao Lei Beijing Olimpiyat Oyunlar� kapsam�nda 15 A�ustos 2008 tarihinde d�zenlenen bayanlar 75 kilo finalinde alt�n madalya kazand�. Cao Lei ayn� zamanda koparmada 128 kilo, silkmede 154 kilo ve toplamda 282 kilo ile yar��man�n �� dal�nda Olimpiyat rekorlar�n� k�rd�.

    Cao Lei daha �ocukken haltere olan yetene�ini g�stermeye ba�lad�. 10 ya��ndayken boyu daha 1.40'a ula�mamas�na ra�men Cao Lei iki eliyle gaz t�p�n� kald�rarak hi� durmadan y�z metre y�r�yebiliyordu. Daha sonra okudu�u okul taraf�ndan d�zenlenen spor oyunlar�nda bir halter antren�r� Cao Lei'yi g�rd� ve halter �al��mas�n� �nerdi. Gen�ken haltercilik yapan Cao Lei'nin babas� Cao Guochen, temizlik paspas�n�n sopas�yla k�z�na hemen halter hareketleri ��retmeye ba�lad� ve k�z�n�n hareketleri hemen ��rendi�ini fark etti. Bunun i�in k�z�n�n halterci olmas�na karar veren Cao Guochen, k�z�na �unlar� s�yledi: "Halter ��renmek i�in y�zde y�z �aba g�stermelisin, yoksa ��renme!" Daha �ocuk ya�ta olan Cao Lei, babas�n�n s�zlerini akl�nda tuttu. B�ylce Cao Lei paspas sopas� kald�rmaya �al��arak uzun ve zorlukla dolu halter yoluna ba�lad�.

    1997 y�l�nda Heilongjiang eyaletinin Daqing kentindeki spor okulunda �al��an ve daha �nce d�nya �ampiyonu yeti�tiren halter an�tren�r� Qi Xifu, spor okuluna ��renci al�rken Cao Lei'nin halterdeki yetene�ini fark etti ve onu okula ald�. Cao Lei, bu y�ldan itibaren 11 y�l boyunca, devaml� hater antrenman� yapt��� i�in bahar bayramlar�n� ailesiyle birlikte kutlayamad�. 1998 y�l�n�n Temmuz ay�nda Heilongjiang eyaleti �ap�nda d�zenlenen gen� k�zlar 58 kilo halter yar��mas�nda alt�n madalya kazanan Cao Lei, bir s�re sonra eyaletin halter tak�m�n�n antren�r� Liu Hongqi taraf�ndan bir ulusal yar��ma i�in se�ildi ve eyalet tak�m�na girdi. Eyalet tak�m�na girdikten bir y�l sonra Cao Lei, �lke �ap�nda d�zenlenen gen� k�zlar 63 kilo yar��mas�nda �ampiyon oldu. 2001 y�l�nda d�zenlenen �in Ulusal Halter �ampiyonas� ve Asya Halter �ampiyonas�'nda hep birinci olan Cao Lei 2002 y�l�n�n Aral�k ay�nda �in Halter Milli Tak�m�'na girdi. 2006 y�l�nda Cao Lei o y�l yap�lan D�nya Halter �ampiyonas�'nda birinci oldu.

    Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n ba�lamas�ndan k�sa bir s�re �nce Cao Lei'nin annesi hastalanarak vefat etti. Cao Lei, bunu ��renince a�lad�. Buna ra�men 24 ya��ndaki Cao Lei, derin �z�nt�s�n� saklayarak Olimpiyat Oyunlar�'n�n kald�rma platformuna ��k�p alt�n madalya kazanman�n yan� s�ra koparmada, silkmede ve toplamda olmak �zere yar��man�n �� dal�n�n Olimpiyat rekorlar� k�rd�. Yar��madan sonra d�zenlenen bas�n toplant�s�nda Cao Lei, kazand��� madalyay� vatan�na ve vefat eden annesine ithaf etti�ini s�yledi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040