Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Olimpiyat Oyunlar�'n�n yeni ba�lang�c�-1948 Londra Olimpiyat Oyunlar�

(GMT+08:00) 2009-02-03 19:59:18 cri

1948 y�l�nda, d�nyan�n d�rt bir yan�ndan gelen sporcular Londra'da d�zenlenen 14. Olimpiyat Oyunlar�'nda tekrar bir araya geldi. �kinci D�nya Sava��'n�n patlamas� dolay�s�yla, 1948 Londra Olimpiyat Oyunlar�'ndan �nceki 12 y�lda Olimpiyat Oyunlar� d�zenlenemedi. Bu y�zde, 1948 Londra Olimpiyat Oyunlar�, Olimpiyat Oyunlar�'n�n yeni bir ba�lang�c� haline geldi. Sava�ta �ok b�y�k �z�nt� ya�ayan d�nya halk�, bar�� ve dostlu�u temsil eden Olimpiyat Oyunlar�'n�n yeniden d�zenlenmesini bekliyordu. �ngiltere Ulusal Olimpiyat Komitesi �cra M�d�r� Simon Clegg 1948 Londra Olimpiyat Oyunlar�'ndan bahsederken �unlar� s�yledi:

"1948 Londra Olimpiyat Oyunlar�'n�n d�zenlendi�inde, �ngiltere �ok �etin bir d�nemde bulundu. �kinci D�nya Sava��'n�n etkisinin alt�nda bulunan �ngiltere'de g�dalar h�l� planl� olarak da��t�l�yordu. Ancak, ne olursa olsun, Olimpiyat Oyunlar� sava�tan sonra yeniden d�zenlendi."

�kinci D�nya Sava��'ndan sonra s�m�rgelikten kurtulan bir�ok �lke 1948 Londra Olimpiyat Oyunlar�'na da kat�ld�. Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lan �lke ve b�lgelerin say�s� rekor d�zeyine ula�arak 59'a vard�. Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lan sporcular�n say�s� 4 bini a�t�.

�kinci D�nya Sava��'nda b�y�k zarar g�ren d�nya �lkeleri, sava� sonras� yeniden yap�lanma �al��malar�na a��rl�k verdi ve spor davas�na �ok yat�r�m yapmad�lar. Bu y�zden, sporcular 1948 Londra Olimpiyat Oyunlar�'nda iyi performans g�stermediler. Bu Olimpiyat Oyunlar�'nda yaln�z 4 d�nya rekoru k�r�ld�, atletizm alan�nda hi� bir rekor k�r�lmad�. Olimpiyat Oyunlar�'na ev sahipli�i yapan �ngiltere, yaln�z 3 alt�n madalya elde etti.

1948 y�l�nda, Olimpiyat Oyunlar� ilk defa televizyonla yay�nland�. Daha �ok insan televizyonla Olimpiyat Oyunlar�'n�n ruhu ��rendi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040