Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in'de bisiklet sporunun geli�mesine �abalan�yor

(GMT+08:00) 2009-02-03 19:56:46 cri

  Uluslararas� Bisiklet Birli�i (UCI) taraf�ndan d�zenlenen 2008-2009 sezonu Bisiklet Pist Yar��� D�nya Kupas�'n�n Beijing Aya�� k�sa s�re �nce sona erdi. Pek iyi performans g�stermeyen �in bisiklet milli tak�m� yaln�zca 5 g�m�� ve 1 bronz madalyay� kazand�. Bisikletin yayg�n olarak kullan�ld��� �in'in bisiklet sporu niye h�l� d���k seviyede bulundu?

  �in'in resmi haber ajans� olan Xinhua Haber Ajans�'n�n haberine g�re, �u an �in'de 450 milyon ki�i s�k s�k bisiklet kullan�r ve 600 milyon bisiklet bulunuyor. �in, bisiklet �retimi, t�ketimi ve ihracat� a��s�ndan d�nyada birinci s�rada yer al�r. Ancak, bisikletin yayg�n olarak kullan�ld��� �in'de, bir Olimpiyat bisiklet �ampiyonu ve Fransa Bisiklet Turu'na (Tour de France) kat�labilen bir bisiklet�i bile ��kmad�. �in Bisiklet Derne�i Genel Sekreteri Jiang Guofeng, �lkedeki bisiklet sporu hakk�nda �unlar� s�yledi:

"�in'de ger�ekten bir�ok ki�i bisiklet kullan�r. Ancak bu, bir �lkedeki bisiklet sporunun seviyesiyle ili�kisi yok. Bisikleti bir ula��m arac� olarak kullanan �inlilerin bisiklet sporu seviyesi, profesyonel bisiklet�ilerin seviyesiyle b�y�k fark� var."

  Profesyonel bisiklet�ilerin h�zl� s�rat ve b�y�k dayan�kl�l��a sahip olmas� gerekir. Ancak, bisikleti ula��m ara�� olarak kullanan insanlar bunlara sahip olmad�. Bisiklet pist yar���nda kullan�lan bisiklet normal bisikletle hep ayn� g�r�l�r. Ancak, iki �e�it bisiklet aras�nda b�y�k fark var. Pist yar���nda kullan�lan bisikletlerin s�rat� sa�lamak i�in, bisikletlerin �zerinde fren sistemi monte edilmedi. Fiyat a��s�ndan, yar�� bisikleti normal bisikletinden �ok daha pahal� olur. �in'de, normal bir bisikletin fiyat� 2 veya 3 y�z yuan olur. Bir yar�� bisikletinin fiyat� normal bisikletinin fiyat�n�n y�z veya bin katt� olur. Bisiklet sporu sever Gu Junlin, yar�� bisikletinin y�ksek fiyat�n�n �in'deki bisiklet sporunun geli�mesini engelleyen �nemli bir unsur oldu�u g�r���nde oldu. Gu Junlin ��yle konu�tu:

"Bisiklet sporu yapmak i�in, b�y�k masraf�n harcanmas� l�z�m. Bir yar�� bisikletinin fiyat�n�n �ok y�ksek oldu�u i�in, bisiklet sporu �ok zor olarak yayg�nla�acak. �in, h�l� geli�mekte olan bir �lke. S�radan �inliler, bir yar�� bisikleti almak i�in 10 bin veya 100 bin yuan harcamak istemiyor."

  �in'de bisiklet sporunu yapan ki�ilerin say�s� �ok az olur. Bisiklet yar���n�n kurallar�n� bilenler daha az olur. Bisiklet Pist Yar��� D�nya Kupas�'n�n Beijing Aya��'nda seyirciler, yar��ma kurallar�n� salonda s�rekli verilen yar��mayla ilgili haberlerden ��rendiler. �in Bisiklet Derne�i bisiklet sporunun geli�mesi i�in bir�ok �nlem ald�. Dernek Genel Sekreteri Jiang Guofeng �unlar� s�yledi:

"�in Bisiklet Derne�i, Ulusal Sa�l��� Geli�tirme Plan� kapsam�nda baz� bisiklet yar��malar�n� d�zenledi. �rne�in, art�k 14 y�l d�zenlenen Y�z Kent Aras�ndaki Bisiklet Yar��mas� ve Huangshan Da��'ndaki Bisiklet Festivali. Bu yollarla, bisiklet sporunun �lkede yayg�nla�mas�n� h�zland�rmak istiyoruz."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040