Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Kredi miktar� h�zla artt�

(GMT+08:00) 2009-02-03 19:51:15 cri
       Kredi miktar� h�zla artt�

  2009 y�l�n�n ba�lar�nda k�resel finans krizinin etkisi alt�ndaki �in ekonomisinin gidi�at� b�y�k ilgiyle izleniyor. 2008 y�l�n�n sonunda a��klanan istatistiklere g�re �in ekonomisinde olumlu sinyal g�r�ld�.

  Finans, �a�da� ekonominin �ekirdi�i olarak kabul ediliyor. K�resel finans krizinin etkisiyle �in'in finans sisteminin istikrar�n� koruman�n yan� s�ra para politikalarda zaman�nda d�zenlemeler yap�lmas�ndan dolay� kredi miktar� h�zla artt�. Bu, i�letmelerin �retimine ve geli�mesine yeterli sermaye deste�i sa�lad�.

  �statistiklere g�re, 2008 y�l�n�n Kas�m ay�nda �in'de 400 milyar yuan kredi art��� g�r�ld�. Bu miktar Aral�k ay�nda 700 milyar� ge�ti. �in Devlet �statistik M�d�rl� Ma Jiantang, �l��l� gev�ek para politikas� uygulamas�n�n olumlu etkisinin g�r�lmeye ba�land���n� kaydetti.

  Eyl�l 2008'den itibaren Merkez Bankas�, pe� pe�e be� defa faiz oran�n� d���rd�. �in'in merkez bankas� olan �in Halk Bankas�'n�n ba�kan yard�mc�s� Yi Gang, bu y�l kredi miktar�n�n istikrarl� �ekilde artmas�n�n korunaca��n� belirtti. G�zlemciler, artan kredinin, bir an �nce �retime ve ticari dola��ma girmesinin, ekonomik b�y�meye �nemli itici g�� kataca��n� kaydetti.

---Sanayi sekt�r�ndeki �retim de�erinde d���� �nlendi

  �in'in ekonomik b�y�mesinde lider r�l� oynayan sanayi sekt�r�nde �r�n fiyatlar�nda s�rekli d���� ve depolardaki �r�nlerde s�rekli art�� ya�anmas�ndan sonra 2009 y�l� ba�lar�nda olumlu belirtiler g�r�ld�.

 �statistiklere g�re, Aral�k 2008'de �in'de y�ll�k k�r� 5 milyon yuan olan i�letmelerin katma de�eri, 2007 y�l�n�n ayn� s�resine oranla y�zde 5.7 artt�. Art�� oran�, Kas�m ay�na g�re 0.3 puan y�kseldi. Art�� oran�n�n pek fazla olmamas�na ra�men, bundan birka� ay �nceki d���� �nlendi.

  Sanayi �r�nlerinin fiyatlar�nda art�� kaydedilmeye ba�land�. Ocak 2009'da �elik fiyatlar� Aral�k 2008'e g�re y�zde 2.8 artt�.

  �in Devlet Konseyi Ara�t�rma-Geli�tirme Merkezi Makro Ekonomi B�l�m�'nden ara�t�rmac� Zhang Liqun, uluslararas� piyasada ham madde fiyatlar�n�n �nemli �l��de d��mesinden dolay�, 2008 y�l�n�n ikinci yar�s�nda bir�ok i�letmenin depolardaki �r�nlerini satmaya u�ra�mas�n�n, sanayi katma de�eri hatta t�m ekonomik b�y�me h�z�n�n d��mesine neden oldu�unu kaydetti.

  �in Merkez Bankas� Ba�kan Yard�mc�s� Yi Gang, bu y�l�n ikinci �eyre�inin sonunda �inli i�letmelerin �o�unlu�unun depolardaki �r�nlerinin sat�laca��n�, yeni �retim malzemelerinin normal �ekilde sat�n al�naca��n� ve bunun ekonominin �s�nmaya ba�layaca��n�n bir g�stergesi oldu�unu savundu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040