Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Tarihi Xi'an �ehrine bahar gezisi

(GMT+08:00) 2009-01-30 19:47:10 cri
    �in'in bat� kesiminde yer alan Xi'an, d�nyan�n en �nl� d�rt eski ba�kentinden biri. "Terra Cota" olarak adland�r�lan Yeralt� Heykel Ordusu ile Dayan (B�y�k Kaz) Pagodas� ve kuzu etli bazlama �orbas�, uzun ge�mi�iyle ve zengin k�lt�rel birikimiyle ismini t�m d�nyaya duyuran Xi'an'�n sembolleridir. �inlilerin en �nemli geleneksel bayram� Bahar Bayram� kutlamalar�n�n s�rd��� bug�nlerde hep beraber Xi'an'a k�sa bir yolculuk yapal�m.

    Tarihi Xi'an �ehrinin merkezindeki Saat Kulesi'nin kuzeybat�s�nda yer alan Defachang, �ehrin en �nl� mant� lokantalar�ndan biridir. 1936 y�l�nda a��lan bu eski lokanta, kaliteli malzemeleri ve lezzetli mant�lar�yla y�llard�r m��terilerin hizmetindedir.

    Mant�lar�n�n esas olarak Beijing mant�s�na benzedi�ini, ancak �lkenin �e�itli b�lgelerinde yap�lan mant�lar�n �zelliklerini de bar�nd�rd���n� belirten Defachang Lokantas� ba�a���s� Zheng Jianjun, bu konuda �u bilgileri verdi:

    "Lokantam�zda birbirlerinden farkl� bi�imlerde ve farkl� malzemelerden yap�lm�� yakla��k 300 �e�it mant� sunuluyor. K�pekbal��� y�zgecinden taze sebzelere kadar geni� bir yelpazede malzeme kullan�yoruz. Kavurma, k�zartma ve �zgara gibi farkl� y�ntemlerle pi�irdi�imiz mant�lardan olu�an 'Mant� Sofralar�', eski ba�kent olmaktan gelen k�lt�rel birikimimizin bir temsilcisidir."

    Defachang Lokantas�'nda sunulan mant�lar�n �ekilleri bile, kendi ba�lar�na birer sanat eseridir. Mant�lar�n baz�lar� suda oynayan bal�klara, baz�lar� yaramaz tav�an yavrular�na, baz�lar� ise incire benzer. Bu mant�lar� g�renler yemeye k�yamaz. Lokanta m��terilerinden Wang Lewen, bize �unlar� anlatt�:

    "Bu mant�lar�n hem g�r�n���ne, hem de tad�na hayran kald�m. Bu yemek hem lezzet a��s�ndan, hem de g�rsel a��dan insan� doyuruyor."

    "Tang hanedan�ndan kalma nil�fer park�" anlam�na gelen Datang Furong Park�, Xi'an'�n en bilinen turistik yerlerinden biridir. Eski �in tarihinin en m�reffeh d�nemi olan Tang hanedan� d�neminden imparator ailesine ait bir bah�enin kal�nt�lar�nda kurulan park, ayn� zamanda �in'in bat� kesimindeki en b�y�k e�lence park�d�r. Yakla��k 60 hektar geni�li�indeki parkta, Tang hanedan� d�nemindeki bah�ecilik sanat� g�zler �n�ne seriliyor.

    D�nyan�n en b�y�k su perdesine ev sahipli�i yapan Datang Furong Park�'nda, Tang hanedan� d�neminin mimari �zelliklerini ta��yan g�rkemli binalarda yer alan lokantalar, �ayhaneler ve e�lence merkezleri, ziyaret�ilerin "g�rme, i�itme, koklama, dokunma ve tatma" duyular�n�n hepsine birden hitap ediyor. Parkta gezen Li Nan adl� �niversite ��rencisi, �unlar� s�yledi:

    "En �ok parktaki su perdesine yans�t�lan film g�sterimine hayran kald�m. Buradaki muazzam su perdesi, ses efektleri, ���kland�rma ve havai fi�ek g�sterileri, ger�ekten harika. Ayr�ca izleyicilerin g�sterilere kat�lmas�na da olanak sa�lan�yor. K�sacas� b�yle bir parkta gezmek, tam anlam�yla bir zevk..."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040