Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�niversite mezunlar�n�n istihdam�na yard�m ama�l� �nlemler

(GMT+08:00) 2009-01-29 19:07:55 cri

    2009 y�l�nda �in'de �niversite mezunlar�n�n say�s� 61 milyona ula�acak ve bu say� bu konuda bir rekor olacak. K�resel finans krizi gibi unsurlar�n etkisiyle bu �niversiteliler, istihdam konusunda bir�ok zorlukla kar�� kar��ya kalacak. �niversite mezunlar�n�n i� bulmalar�n� g�vence alt�na almak i�in �in h�k�meti �e�itli �nlemler al�yor.

    Bu aylar, �ok say�da �niversite mezununun i� buldu�u d�nemdir. �e�itli i� fuarlar� d�zenlenmesine ra�men, birka� ay sonra �niversitelerden mezun olacak �niversiteliler i�in durum hen�z pek olumlu de�il. �in Ziraat �niversitesi Biyoloji Anabilim Dal�'nda okuyan master ��rencisi mikrofonumuza ��yle konu�tu:

    "K���k b�y�k 5-6 i� fuar�na kat�ld�m. Bu y�l i� bulman�n �ok zor oldu�unu ve i� olanaklar�n�n �ok az oldu�unu g�rd�m. Baz� b�y�k �irketlerin baz� yabanc� i�letmeler gibi i� olanaklar� y�zde 80 oran�nda azald�."

      �in'de �niversitelilerin bu y�l istihdam konusunda zorluklarla kar�� kar��ya bulunmas�n�n bir�ok nedeni var. �ncelikle, k�resel finans krizinden �niversiteliler de dahil olmak �zere �in'deki t�m i� bulmak isteyenler olumsuz etkilendi. �in �nsan Kaynaklar� ve Sosyal G�venlik Bakanl���'na ba�l� �nsan Kaynaklar� Piyasas� M�d�r� Bi Xuerong, konuyla ilgili olarak �unlar� s�yledi:

    "K�resel finans krizinin ekonomiyi etkilemesi nedeniyle, i� g�c�ne y�nelik talep azald�. Baz� ihra�cat �irketleri ve yabanc� i�letmeler, �al��anlar�n� belli oranda i�ten ��kart�yor ya da yeni �al��an istihdam etmeyecek."

    �in'de �niversitelilerin istihdam�n� s�n�rlayan baz� unsurlar mevcut. Birincisi, �niversitelilerin istihdam�na ili�kin politikalar ve hizmet sistemi halen olgunla�mam�� durumda. �kincisi, �inli �niversiteliler meslek se�erken, ekonomisi geri kalm�� b�lgelerde de�il, b�y�k kentlerde �al��may� tercih ediyor. Bu da �niversitelilerin istihdam�n� belli �l��de s�n�rl�yor.

    Bu durum kar��s�nda �in'in �e�itli kurulu�lar� �nlemler ald�. �in E�itim Bakanl��� s�zc�s� Xu Mei, bakanl���n �niversite mezunlar�n�n taban birimlerinde �al��mas�n� te�vik etmek amac�yla somut politikalar ortaya koydu�unu belirterek, konu�mas�na ��yle devam etti:

    "E�itim Bakanl��� 2009'da �niversiteden mezun olacaklar�n istihdam edilmesine b�y�k �nem veriyor. �niversitelilerin taban birimlerinde �al��mas�n�n te�vik edilmesi �ok �nemlidir. �niversitelilerin g�n�ll� olarak bat� kesiminde �al��mas� plan�, tar�m ve e�itim ile t�p ve sa�l�k alanlar�nda �al��malar�, yoksullara yard�m �al��malar�na kat�lmalar�, k�rsal kesimlerde ��retmen olarak �al��malar� plan�, 100 bin ki�inin k�ylerde ��retmenlik hizmeti sa�lamas� dahil olmak �zere b�t�n �al��malar�n iyi �ekilde yap�lmas� gerekiyor."

    Bunun yan� s�ra �in E�itim Bakanl���, Ticaret Bakanl��� ve �nsan Kaynaklar� ve Sosyal G�venlik Bakanl��� ortakla�a internet �zerinden i� fuar� d�zenleyerek, �niversite mezunlar� i�in binlerce istihdam olana�� sa�lad�. Ayr�ca �in'in �e�itli �niversiteleri de �nlemler alarak istihdam olanaklar�n� geni�letti. �in'in �nde gelen �niversitesi olan Tsinghua �niversitesi k�sa s�re �nce bine yak�n i�vereni davet ederek, i� fuar� d�zenledi ve olumlu sonu�lar elde etti.

    �in E�itim Bakanl���'ndan edinilen bilgiye g�re, �niversitelilerin istihdam sorununu ��zmek i�in bu y�l ayda iki kez internet �zerinden i� fuar� etkinli�i d�zenlenecek ve ayn� zamanda �niversite mezunlar�na istihdam konusunda verilen y�nlendirici hizmet �al��malar� art�r�lacak.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040