Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Azrailin elinden kurtulan �ampiyon Zhang Xiangxiang

(GMT+08:00) 2009-01-28 19:34:39 cri
    �inli halterci Zhang Xiangxiang, Beijing Olimpiyat Oyunlar� kapsam�nda 11 A�ustos 2008 tarihinde d�zenlenen erkekler 62 kilo halter yar��mas�nda toplamda 319 kilo ile alt�n madalya kazand�.

    Ancak yar��madan sonra 25 ya��ndaki Zhang gazatecilere verdi�i deme�te daha �nce bir kez �lm�� oldu�unu s�yledi.

    Zhang bu ifadesiyle, 2003 y�l�nda ba��na gelen hatal� bir t�bbi uygulamaya an��t�rmada bulunuyordu. Halter sporuna 8 ya��nda ba�layan Zhang, 16 ya��na girer girmez �in Milli Halter Tak�m�'na se�ildi ve 17 ya��ndayken Asya �ampiyonu oldu. 18 ya��na bas�nca �in Ulusal Spor Oyunlar�'nda 56 kilo halter yar��mas�nda alt�n madalya kazanan Zhang, bir y�l sonra D�nya Gen�ler Halter �ampiyonas�'n�n 62 kilo yar��mas�nda birinci oldu. Ancak her �ey yolundayken Zhang'�n ba��na hi� kimsenin d���nemeyece�i bir olay geldi. 2003 y�l�nda bir antrenmanta sakatlanan Zhang hastanede tedavi g�r�yordu. Gelgelelim, tedavi i�in kullan�lan ila�, bir doktorun de�erlendirme yanl��� yapmas� nedeniyle Zhang'�n bel kemi�ine ��r�nga edildi. Zhang, bu uygulama hatas� y�z�nden komaya girdi ve �� g�n uyanamad�. Sonunda azrailin elinden kurtulan Zhang can�n� korumas�na korudu, ama b�ylesine bir t�bbi kaza, bir sporcu i�in �ld�r�c� bir darbe say�l�r.

    "Devam m� tamam m�?" Bu olaydan sonra Zhang bu soruyla kar�� kar��ya kald� ve �ok ciddi cevap vermesi gereken ger�ek bir soru oldu.

    G��l� bir iradeye sahip Zhang, "Herhangi bir �ey yaparken i�i yar�da b�rakmak istemiyorum" diye d���nerek, bu hayati soruya "Ya�ad���m s�rece halterden vazge�mem" cevab�n� verdi..

    Halter hayat�na sebatla devam eden Zhang yava� yava� �nceki d�zeyine kavu�tu. 2008 y�l�nda �in Ulusal Halter �ampiyonas�'nda toplamda 320 kilo kald�ran Zhang milli tak�mdaki arkada�lar� aras�nda iki y�ld�r toplamda en y�ksek a��rl��� kald�ran adam oldu. Zhang, bu ba�ar�s� sayesinde Beijing Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lan �in sporcular listesine dahil oldu.

    Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda alt�n madalya kazanan Zhang yar��madan sonra gazetecilere �unlar� s�yledi: "Olimpiyatta alt�n madalya almak i�in 8 y�l bekledim. Bug�n kazand���m bu maldaya halter hayat�m i�in en iyi sonu�. �una inan�yorum ki, insan hayat�nda her t�rl� m�cizeyi yaratabilir."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040