Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Xinjiangl� gen� m�zisyenler

(GMT+08:00) 2009-01-28 19:10:51 cri
    Xinjiangl�lar, �ark� s�ylemeye ve dans etmeye yatk�nl�klar�yla biliniyor. Farkl� etnik gruplar�n geleneksel m�zi�inin yan� s�ra, pop m�zi�i de son y�llarda Xinjiang'da h�zla yayg�nla�t�.

    Xinjiang'da ge�en y�l iki ay s�reyle d�zenlenen �ark� yar��mas�na kat�lan yakla��k 370 yeni �ark�dan 50'si �d�l kazanarak k�sa s�re �nce b�lge merkezi Urum�i'de verilen konserde tan�t�ld�. Y�re halk�n�n �zg�n �zelliklerini ta��yan bu pop �ark�lar�, b�y�k be�eni toplad�.

    Xinjiangl� m�zisyen �evket taraf�ndan seslendirilen "Xinjiang'�n Nanlar�" adl� �ark�y� dinlediniz. Bu �ark�, Xinjiang'�n �rf ve adetlerini anlatan �d�ll� pop �ark�lar�ndan biri. Ayn� zamanda bu �ark�n�n bestecisi ve s�z yazar� �evket, �ark�da �a�da� pop m�zi�inin ifade bi�imini Uygurlar�n geleneksel m�zi�iyle b�t�nle�tirdi�ini belirterek �unlar� anlatt�:

    "Nan (Uygur ekme�i), Xinjiangl�lar�n vazge�ilmez yeme�idir. Ayn� zamanda nan, farkl� etnik gruplar aras�ndaki karde�li�in de simgesidir. �ark�da yer alan 'Nan g�ne�i, g�ne� de nan� and�r�r. Xinjiang'�n yusyuvarlak nanlar�, benim birlik r�yamd�r' s�z�, b�t�n etnik gruplar aras�ndaki birlik ve beraberli�in peki�tirilmesi arzumu ifade ediyor."

    Xinjiang'da 2 bin y�l� a�k�n bir ge�mi�e sahip olan nan, her zaman misafirlere verilen ikramlar�n ve e�-dosta giderken g�t�r�len hediyeler aras�ndad�r. Ayn� zamanda nan, Xinjiang'�n temsil yeme�i olma �zelli�ini de ta��yor.

    Xinjiang'daki pop �ark�lar�nda nan�n yan� s�ra, meyve, kuzu, s���r, Tianshan Da�lar� ve bembeyaz bulutlar da i�leniyor. B�t�n bunlar, sanat��lar�n Xinjiang'a olan sevgisini ve Xinjiangl� olmaktan duyduklar� gururu ifade ediyor.

    An Mingliang adl� gen� sanat�� taraf�ndan bestelenip seslendirilen "Buras� Xinjiang" �ark�s�ndan bir b�l�m dinlediniz. Xinjiang'�n geni� topraklar�n�n m�zik �al��malar� i�in sonsuz bir ilham kayna�� oldu�unu kaydeden gen� sanat��, �unlar� kaydetti:

    "Xinjiang'�n sahip oldu�u zengin m�zik birikimi, sanat �al��malar�ma sonsuz g�� kat�yor. Geleneksel m�zi�i �a�da� y�ntemlerle birle�tirme aray���n� s�rd�rece�im."

    Xinjiang'da ya�ayan �ok say�da etnik grubun her birinin �zg�n m�zik gelene�i var. Mo�ollar�n toplu halde ya�ad��� Bay�ngol Mo�ol �zerk �li'nden sanat�� Zhu Xiuli'ye ait "Benim Bay�ngol�m" �ark�s�, b�lgede d�zenlenen pop �ark� yar��mas�nda �d�l kazanan �ark�lardan biri. �imdi bu �ark�y� hep birlikte dinleyelim.

    Ka�gar'da d�nyaya gelen Uygur �ark�c� Erkin, m�zik �al��malar�na 1999 y�l�nda Beijing'deki Merkezi Milliyetler �niversitesi'nden mezun olduktan sonra ba�lad�. �smini �in genelinde duyuran Erkin, Xinjiang m�zi�inin geli�mesine katk� yapmay� g�rev sayd���n� belirterek ��yle konu�tu:

    "�ark� s�z� yazarken, farkl� etnik gruplar�n ortak �zelliklerine �nem veriyorum. Hem Xinjiang'�n �zelliklerini ortaya koyan, hem de �a�da� unsurlar� i�eren �ark�larla Xinjiang m�zi�inin geli�mesine katk� yapmaya �al���yorum."

    Bug�nlerde memleketi Ka�gar'da yakla��k 40 etnik gruptan �ocuklardan olu�an bir korunun �ark�lar�n� �zel bir alb�mde toplamak i�in yo�un �al��ma s�rd�rd���n� anlatan Erkin, �ocuklar i�in bir �eyler yapabilmekten b�y�k mutluluk duydu�unu s�yledi.

    Xinjiang'�n k�kl� �ark� ve dans gelene�inde do�up b�y�yen Xinjiangl� gen� m�zik sanat��lar�, yeni unsurlar i�eren �ark�lar�yla memleketlerine olan i�ten sevgilerini ve iyi dileklerini dile getiriyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040