Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

1908 Londra Olimpiyat Oyunlar�, Olimpiyatlar�n geli�mesine b�y�k katk�da bulundu

(GMT+08:00) 2009-01-27 18:08:01 cri

  1908 y�l�nda, 4. Olimpiyat Oyunlar� �ngiltere'nin ba�kenti Londra'da d�zenlendi. 1908 Londra Olimpiyat Oyunlar�n�n �zerinden uzun bir zaman ge�mesine ra�men, Oyunlar�, Mordern Olimpiyat Oyunlar�'n�n geli�mesi �zerinde derin etkiler b�rakt�.

  13 Temmuz 1908 tarihinde, 4. Olimpiyat Oyunlar�'n�n a��l�� t�reni Londra'da yap�ld�. A��l��ta aral�ks�z ya�mur ya�mas�na ra�men, t�rene bir�ok �ngiliz kat�ld�. �ngiltere Ulusal Olimpiyat Komitesi �cra M�d�r� Simon Clegg 1908 Londra Olimpiyat Oyunlar�'ndan s�z ederken �unlar� s�yledi:

  "1908 y�l� Olimpiyat Oyunlar�, �ngiltere'de d�zenlenen ilk Olimpiyat Oyunlar� oldu. Londra, beklenmedik bir durumda Olimpiyat Oyunlar�'na ev sahipli�i yapma hakk�n� elde etti. 4. Olimpiyat Oyunlar�'na ev sahipli�i yapacak olan �talya'da yanarda� patlamas� meydana gelmi�ti. Uluslararas� Olimpiyat Komitesi, �talya'n�n yerine �niltere'nin ge�erek 4. Olimpiyat Oyunlar�'na ev sahipli�ini Londra'n�n yapmas�n� istedi."

  B�ylece, 4. Olimpiyat Oyunlar�'n�n Londra'da d�zenlenmi� olmas� bir tesad�fe ba�l� olarak ger�ekle�ti. 1908 y�l� Olimpiyat Oyunlar� i�in haz�rl�k s�resi uzun olmamas�na ra�men, Londra Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi'nin �abalar�yla bu oyunlar �ok ba�ar�l� olarak d�zenlendi. Clegg, 1908 Londra Olimpiyat Oyunlar�'n�n a��l�� t�reninde ilk defa, kendi �lkelerini temsil eden ayn� k�yafeti giymi� kafile �yelerinin, milli bayra�� tutan ki�iyi takip ederek stadyuma girdiklerini s�yledi. Clegg ��yle konu�tu:

  "Bana g�re, sporcular�n stadyuma giri�i, a��l�� t�reninin en �nemli par�as� oldu. Milli bayra��n arkas�nda y�r�yen sporcular kesinlikle b�y�k onur duyuyorlar."

  22 �lkeden gelen 2000'den fazla sporcu 1908 Londra Olimpiyat Oyunlar�'na kat�ld�. 4. Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lan sporcular�n say�s�, ge�en 3 Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lan sporcular�n toplam�ndan daha �ok oldu.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040