Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Obama d�neminde Irak 

(GMT+08:00) 2009-01-26 20:08:58 cri

    Hasan KANBOLAT-H�rriyet-21.01.2009

    Obama d�nemi bug�n ba�l�yor. ABD'nin Yeni Ba�bakan Yard�mc�s� Joe Biden'da Irak'ta b�t�n gruplarla g�r��t�.

    Biden, 2006'da Irak'� ��e b�lme plan� ile tan�n�yor. Obama'n�n ziyaretinin de beklendi�i Irak, 2009'da kritik se�imlere haz�rlan�yor. 31 Ocak'da il meclisi se�imleri yap�lacak. Irak'ta illerde olu�turulan meclisleri belirleyecek olan bu se�im olduk�a �nemli. ��nk�, il meclisleri illerde vali dahil olmak �zere b�rokrat atamalar�n� yapmaktad�r.

    Irak'da Haziran sonu da il�e ve belde se�imleri yap�lacak. �l�e ve belde meclisleri de kaymakam dahil olmak �zere il�e ve beldedeki b�rokrat atamalar�n� yapmaktad�r. Irak'da T�rkmenler hi�bir ilde �o�unluk de�il. Ancak, il�e ve beldelerde �o�unluk olduklar� yerler var.

    S�ryani ve Yezidi gibi di�er az�nl�klar i�inde ayn� durum ge�erlidir. Yeni Irak Anayasas�'na g�re il�e meclisi resmi dil bile ilan edebilecek kadar geni� yetkilere sahiptir. Bu nedenle, ba�ta T�rkmenler olmak �zere da��n�k bir �ekilde bulunan az�nl�klar i�in il�e ve belde meclisi se�imleri ayr� bir �nem ta��maktad�r.

    Aral�k ay�nda da parlamento se�imleri yap�lacak. Ayr�ca, 2009 y�l� ortalar�nda SOFA referandumunun yap�lmas� bekleniyor. Cumhurba�kanl��� Konseyi'nden de onay alan anla�ma, Amerikan askerlerinin, yetkileri ve g�rev alanlar�na getirilen k�s�tlamalarla birlikte, �� y�l daha Irak'ta kalmas�na olanak veriyor.

    Referandumda g�venlik anla�mas� halkoyuyla onaylanmaz ise, Amerikan askerlerinin �ok daha erken bir tarihte, muhtemelen 2010 y�l� ortalar�nda �ekilmeleri gerekebilecek. G�venlik anla�mas� uyar�nca ayr�ca Irak'�n topraklar�, kom�u �lkelere y�nelik sald�r�lar i�in kullan�lamayacak. Kerk�k'te de komisyonun �al��malar� s�r�yor. 2009 sonu veya 2010 y�l�nda bu ilde yerel se�imlerin yap�lmas� bekleniyor.

    2009'da yap�lacak olan se�imlere Gazze'nin nas�l yans�yaca�� da merak konusudur. Ortado�u'nun bat�s�ndaki Gazze'deki �at��malar b�lgede radikal gruplar� ve Bat� kar��tl���n� g��lendirebilecek gibi g�r�n�yor. Gazze'nin ne �l��de sand��a yans�yaca�� hen�z bilinmiyor.

    2009 Irak i�in se�imler d���nda da �nemli bir y�l. �ii, K�rt ve S�nnilerden olu�an blokla�ma ��z�lme e�ilimine girdi. Bloklar�n ��z�lmesi ile birlikte kutupla�man�n azalmas� T�rkiye gibi �l�ml� g��lerin Irak'taki etkisini artt�rmaya ba�lad�. �stikrar b�y�k �l��de sa�land�.

    Bu nedenle, yat�r�m programlar�n�n ba�lat�lmas� bekleniyor. Maliki'nin Irak ordusunu milis g��lerden ��kartarak modern bir ordu haline getirmesi de merkezi otoriteyi g��lendirdi. Bu durumda, K�rtleri olduk�a rahats�z etmeye ba�lad�.

    Art�k, Obama'n�n 2009 y�l�ndan itibaren nas�l bir Irak istedi�ini d���nme zaman� geldi.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040