Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Sinema piyasas�ndaki "Yeni Y�l Filmleri"

(GMT+08:00) 2009-01-26 17:49:08 cri

      Y�l�n sonu ve y�lba��, sinema salonlar� i�in "alt�n d�nem" say�l�r. �in'de bu d�nemde g�sterime giren filmler, "Yeni Y�l Filmleri" olarak adland�r�l�yor. Bu y�l�n 1 Ocak g�n�nden �nce, �in'deki sinema salonlar�nda ayn� anda 30 film birden g�sterilmeye ba�lad� ve �in sinemas�n�n geli�mesine katk�da bulundu.

      �imdi dinledi�iniz ses, 7 Ocak g�n� g�sterime giren eski kost�ml� destans� film K�rm�z� U�urum'un (Red Cliff) ikinci b�l�m�nden al�nd�. �in tarihinde fazla say�da d��mana kar�� az insanla kazan�lan �nl� K�rm�z� U�urum Sava��'n� konu alan filmi, Hong Konglu y�netmen Wu Yuseng �ekti. �in'in ana kesiminden, Hong Kong'dan ve Taiwan'dan sanat��lar�n kat�ld��� filmde g�rkemli sava� sahneleri ve insan tabiat�n� yans�tan a�k hikayesinin yan�s�ra, filmin birinci b�l�m�n�n d�nya �ap�ndaki g�sterimiyle sa�lanan 700 milyon yuan (100 milyon dolar) tutar�ndaki gi�e gelirinin etkisiyle, K�rm�z� U�urum'un ikinci b�l�m� de yo�un ilgi ve merak uyand�rd�.

      Mei Lanfang adl� filmin, Aral�k ay�n�n ba��nda seyirciyle bulu�mas�yla, "Yeni Y�l Filmleri"nin g�sterimi de canlanmaya ba�lad�. 

      Mei Lanfang, Pekin Operas�'n�n merhum �stad�... 19. y�zy�l�n sonlar�nda do�an Mei'nin geli�tirdi�i ve "Mei" ad� verilen opera sahneleme sanat�, d�nyadaki �� b�y�k g�steri tarz�ndan biri olarak kabul ediliyor. Japon sald�rganlar�n 1930'larda ve 1940'lardaki �in'i i�gali g�nlerde Mei, kendi itibar�n� koruyarak geride �ok say�da hikaye b�rakt�. Mei Lanfang'�n hayat�ndan esinlenerek yap�lan Mei Lanfang filmini �eken �nl� y�netmen Chen Kaige, filmde Li Ming ve Zhang Ziyi gibi say�s�z hayranlar� olan film y�ld�zlar�na rol verdi. Filmin g�sterime girmesinden sonraki iki hafta i�inde 100 milyon yuandan fazla gi�e geliri elde edildi ve bu tutarla �in yap�m� sanatsal filmlerin tarihinde bir rekor k�r�ld�. Film ayr�ca halk�n Mei Lanfang'�n hayat�na ve Beijing Operas� gibi geleneksel sanatlara ilgi duymas�n� sa�lad�. Filmin �ekimi i�in finansman sa�layan �in Film Grubu'nun s�zc�s� Wong Li, bu konuda ��yle konu�tu.

       "Yeni y�l arifesinde g�sterime giren ilk film olan Mei Lanfang, �in'deki b�t�n geleneksel k�lt�r ve sanat piyasas�n� canland�rd�. Bu sevindirici bir durum. Pekin Operas�'yla ilgili kitaplar ve afi�ler �ok iyi sat�ld�. 1980'lerde ve 1990'larda do�mu� olan ve eskiden Pekin Operas�'na ilgi duymayan gen�ler de kitapevlerine gidip bu konuyla ilgili kitaplar ald�."

      �lk "Yeni Y�l Filmlerini"ni �eken y�netmenler aras�nda yer alan Feng Xiaogang ge�en y�l tekrar, eski dostu olan komedi y�ld�z� Ge You'yla i�birli�i yaparak, "E�er Sen Oysan" (If You Are The One) adl� filmi �ekti. Feng Xiaogang, �inlilerin 2008'de kar ve don afeti, deprem ve finans krizi ya�ad���n� hat�rlatarak, bu olaylardan sonra herkesin "g�lerek ac�lar� unutmas�n�" istedi�ini belirtti. 

      "�zleyiciler i�in b�yle bir film �ektim. Herkesin, y�l boyunca �al��t�ktan sonra yeni y�lda b�yle ne�eli bir film izleyebilmesini istedim. T�m �abalar�m bu hedefe ula�may� ama�l�yor, herkesin gelece�e �mitle bakabilmesini istiyorum."

       "Yeni Y�l Filmi" terimi ilk defa 1980'lerde Hong Kong'ta ortaya ��kt�. O d�nemde film y�ld�zlar� y�l�n sonunda toplanarak, izleyicilere bir komedi sunard� ve filmin sonunda izleyicilerin yeni y�l�n� kutlard�. Ayn� d�nemde �in'in ana kesimindeki sinema salonlar�, Bahar Bayram� s�ras�nda hep kapal� olurdu. Jackie Chen'in rol ald��� "Tehlikenin ��inde" (Rumble In The Bronx) filiminin 1995 y�l�nda �in'in ana kesiminde g�sterilmesi, izleyicilere yepyeni bir duygu tatt�rd�. Bu filmi 4 milyon ki�i izledi. Ana kesimde yap�larak izleyicilerle bulu�an ilk "Yeni Y�l Filmi" ise, Feng Xiaogang ile Ge You'nun i�birli�iyle 1997 y�l�nda �ekilen "R�ya Fabrikas�" (The Dream Factory) oldu. Filmin �in'in ana kesiminde sa�lad��� gi�e geliri 30 milyon yuana ula�t�; yap�lan yat�r�m ise sadece 4 milyon yuand�. Ertesi y�l bir�ok y�netmen, yeni y�l i�in �zel filmler �ekmeye ba�lad�. Bu y�netmenlerin en ba��nda kesinlikle Feng Xiaogang geliyor. Onun, s�radan vatanda�lar�n ya�am�n� konu alan filmleri, izleyicileri her zaman g�ld�rd�. B�ylece Feng Xiaogang'a "Yeni Y�l Y�netmeni" lakab� tak�ld�. �nl� y�netmen Zhang Yimou'nun 2002'de �ekti�i "Kahraman" (Hero) ise 200 milyon yuan gelir elde ederek, yeni y�l filmi g�sterim piyasas�n�n b�y�k potansiyelini g�zler �n�ne serdi. Yeni y�l filmlerinin g�sterim s�resi �nceleri sadece Noel Bayram� ile Yeni Y�l aras�ndaki d�nemi kapsarken, zamanla Kas�m ay�n�n sonundan Bahar Bayram�'na kadar olan 80 g�nl�k s�reye kadar ��kt�.

      Beijing Xinyinglian Sinema �irketi Genel M�d�r Yard�mc�s� Gao Jun, "Yeni Y�l Filmlerinin" �in sinemas�na yapt��� katk�n�n sadece gi�e geliriyle s�n�rl� olmad���n� dile getirdi.

      " 'Yeni y�l filmleri' d�nemi, �in sinemas�n�n en istikrarl� ve gi�e gelirinin en y�ksek oldu�u bir d�nemi olarak, �in sinemas�na sadece gi�e gelirinde katk� yaparak kendini g�stermekle kalmad�. 'Yeni Y�l' terimi �in filmleri ve �inliler ile �inli g��menlere ait �zel bir ifade. Geli�me durumuna g�re, 'Yeni Y�l Filmleri' 1 Ocak ve Bahar Bayram� gibi, �in k�lt�r�n�n d�nyadaki bir simgesi haline geldi.'"

      Uzmanlar, bu y�lki "Yeni Y�l Filmleri" g�steriminde 1 milyar dolar gi�e geliri elde edilmesini ve bu rakam�n bu y�lki toplam gi�esinin 4'te birini olu�turmas�n� bekliyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040