Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Bahar Bayram� turizminin g�zde yeri Hong Kong

(GMT+08:00) 2009-01-23 19:51:22 cri
    �in'in Hong Kong �zel �dari B�lgesi, canl� bir metropol oldu�u kadar geleneksel �in k�lt�r� ile �rf ve adetlerini de koruyan bir �ehirdir. Bu g�zel kent, �zellikle �inlilerin en �nemli geleneksel bayram� Bahar Bayram� d�neminde yerli ve yabanc� turistlerin g�zdesi haline geliyor. Ma�azalarda bayram indirimleri yap�l�yor, turistik yerlerde de renkli kutlama etkinlikleri d�zenleniyor. �in'de Yolculuk program�m�z�n bu b�l�m�nde hep beraber Hong Kong'u gezelim.

    D�nyaca �nl� bir al��veri� cenneti olan Hong Kong'da al��veri� yapmak, turistlerin gezi programlar�n�n vazge�ilmez bir par�as�d�r. �ehrin en i�lek semti Causeway Bay'de bulunan Times Square ve Sogo, b�t�n turistlerin mutlaka gezdi�i ve al��veri� yapt��� iki merkezdir. Buradaki sat�c�lar m�kemmel derecede �ince ve �ngilizce konu�ur.

    16 katl� bir bina olan Times Square, Hong Kong'daki en b�y�k al��veri� merkezlerinden biridir. Hong Kong Turizm Derne�i taraf�ndan se�ilen en iyi 10 al��veri� merkezi aras�nda yer alan ma�azan�n d�zenlemesinde m��terilere kolayl�k sa�lamaya �zen g�sterildi�ine dikkat �eken Times Square Genel M�d�r� Ling Yuanting, �u bilgileri verdi:

    "Times Square'de en ucuzundan en pahal�s�na kadar her t�rl� �r�n sat�l�yor. Ayr�ca merkezimizde lokantalar, tiyatrolar, sinemalar ve s�permarketler de var. K�sacas�, Hong Kong'a gelen turistlerin b�t�n ihtiya�lar�n� kar��l�yoruz. Ayr�ca bayramlarda �zel d�zenlemeler de yap�yoruz. �rne�in Noel Bayram� s�ras�nda binam�z�n alt�nda bir kar ve buz bah�esi kurduk. Bu Bahar Bayram�'nda ise bir Bahar Park� tasarlad�k. Parka yerle�tirdi�imiz alt�n bo�alarla, alt�n renkli s�tun ve sandalyelerle m��terilerimize Bo�a Y�l�'nda �ans ve huzur dile�imizi sunuyoruz."

    Al��veri�in yan� s�ra Hong Kong, turistik gezi yapmak ve e�lenmek isteyenler i�in de cennettir. Taiping Da��'n�n tepesinden Victoria Liman�'n�n gece manzaras�n� seyretmek ve d�nyan�n en �nl� balmumu heykel m�zesi Madame Tussauds M�zesi ile Alt�n Bauhinia Meydan�'n� dola�mak, Hong Kong gezi program�n�n olmazsa olmazlar� aras�nda yer al�r. E�lenmek isteyenlerin en s�k gitti�i yerlerin ba��nda ise Hong Kong Deniz Park� ve Disney D�nyas� gelir.

    G�neydo�u Asya'daki en b�y�k deniz akvaryumu ve deniz oyunlar� merkezine ev sahipli�i yapan Hong Kong Deniz Park�, e�siz g�zellikte bir manzaraya sahiptir. Buradaki lunaparka, yunus g�sterileri ile rengarenk, �e�it �e�it deniz bal�klar�na herkes hayran kal�r. Park M�d�r� Sheng Zhiwen park� ��yle tan�tt�:

    "Park�m�zda yunus bal��� ve panda ba�ta olmak �zere �ok say�da yabani hayvan ya��yor. Ge�en y�l 5 milyonu a�k�n turist a��rlad�k. Bu say�n�n bu y�l daha da artmas�n� arzuluyoruz. Bahar Bayram� vesilesiyle de �in Uluslaras� Radyosu'nun b�t�n izleyicilerine mutlu ve bereketli bir y�l dilerim."

    Hong Kong, ayn� zamanda d�nya mutfaklar�n�n topland��� bir �ehirdir. Yakla��k 9 bin lokantan�n bulundu�u Hong Kong'da geleneksel �in yemeklerinin yan� s�ra, Japon, Hint, Kore, �talyan, �ngiliz, Amerikan, Frans�z ve �spanyol gibi arad���n�z her t�rl� mutfa�� bulman�z m�mk�n. Ancak b�t�n bu yemeklerin en �ok tercih edileni, elbette taptaze ve lezzetli bal�klard�r.

    Geleneksel turistik programlar�n yan� s�ra Bahar Bayram� dolay�s�yla Hong Kong'da bayram etkinlikleri de d�zenleniyor. 14 y�ld�r Bahar Bayram�'n�n ilk g�n�nde d�zenlenen bayram ge�idi, bunun bir �rne�i. Bu y�l bayram ge�idine 26 yerli ve yabanc� sanat toplulu�unun kat�lmas� bekleniyor. Bayram�n ikinci g�n�nde yakla��k 23 dakika s�recek havai fi�ek g�sterisinde ise 23 bin 888 adet havai fi�ek patlat�laca��n� ��rendik...

    �a�da� bir d�nya metropol� olan Hong Kong'daki Bahar Bayram� kutlamalar�, bunlarla s�n�rl� kalmayacak. Yo�un �in havas� alt�nda Hong Kong'da geleneksel bir �in bayram� ge�irmek, ku�kusuz unutulmaz bir deneyim olacakt�r...

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040