Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Tianjin'de Bahar Bayram� keyfi

(GMT+08:00) 2009-01-23 14:39:08 cri

    �inliler'in en �nemli geleneksel bayram� Bahar Bayram�, 26 Ocak g�n�nden itibaren bir hafta, baz� yerlerde ise 15 g�n s�reyle kutlanacak. Bayram kutlamalar�, y�reden y�reye de�i�iklik g�sterir.

    Tianjin'de �rf ve adetlerin en iyi korundu�u b�lgelerin ba��nda "K�lt�r Caddesi" gelir. �ehrin eski mahallesinde yer alan K�lt�r Caddesi'nde, b�t�n bayramlarda �rf ve adet sergileri ile Pekin Operas� g�sterileri gibi �e�itli halk sanat� etkinlikleri d�zenlenir. Sat�c�lar�n eskiden beri ba��rarak yapt��� reklamlar, turistlerin yo�un ilgisini �eker.

    15 g�n s�ren Bahar Bayram� d�nemi, Tianjin'in 600 y�ll�k ge�mi�i olan bu tarihi caddesinin en kalabal�k oldu�u g�nlerdir. Bu y�l�n Bahar Bayram� kutlamalar� s�ras�nda �e�itli halk sanat� etkinlikleri d�zenleyeceklerini anlatan Tianjin K�lt�r Caddesi'ni Geli�tirme �irketi yetkililerinden Li Yongli, �unlar� anlatt�:

    "Bu y�l Bahar Bayram� kutlamalar�nda �ehrimize �zg� geleneksel opera sanatlar�n� �n plana ��karaca��z. Caddemizde d�zenlenecek sanat g�sterilerini izleyen ziyaret�iler de sahneye ��karak, sanat��larla birlikte sanatsal yeteneklerini sergileyecekler."

    Tianjin'e �n kazand�ranlar aras�nda �zg�n �rf ve adetlerin yan� s�ra t�m d�nyadan mimari tarzlar�n g�r�lebilece�i binalar da yer al�yor. �in'in modern e�itim, askeriye, demiryolu, posta ve telefon �al��malar� ile kimya sanayiinin be�i�i olan Tianjin, �lkenin yak�n �a� tarihindeki bir�ok �nemli olaya sahne oldu. Bu nedenle �ehir, "Yak�n �a�daki �in'in aynas�" olarak biliniyor. �in Halk Cumhuriyeti'nin kurulu�una kadar ge�en bir as�rda ya�anan olaylara tan�k olmu� Be�inci Cadde b�lgesinde yer alan tarihi binalar, ge�en y�l restore edilerek turizme a��ld�. �ehrin ortas�ndan ge�en Haihe Nehri k�y�s�nda bulunan �talyan mahallesinin onar�m �al��malar� da bu y�l tamamland�. 1902 y�l�ndan itibaren, Bat� mimarisi �rnek al�narak in�a edilen ve konut, konsolosluk, belediye, sanayi m�d�rl���, askeri k��la ve okul gibi �e�itli ama�larla kullan�lm�� olan 140 bina ile bah�e ve meydanlar�n bulundu�u 28.45 hektarl�k bu mahalle, Asya'da �talyan mimarisinin toplu halde g�r�ld��� tek b�lgedir.

    Belediye taraf�ndan belirlenen ba�l�ca 12 turistik mahalle aras�nda yer alan �talyan mahallesinde, �talyan Sanat ve Turizm Festivali d�zenlediklerini belirten Tianjin Belediyesi yetkililerinden Bai Jiyuan, bu konuda �u bilgileri verdi:

    "�talya'dan tan�nm�� pizza, makarna ve kahve ustalar� getirdik. Ayn� zamanda Tianjin �ark� ve Dans Toplulu�u taraf�ndan sahnelenen �talyan Dans ve �ark� G�sterileri ba�ta olmak �zere renkli k�lt�rel etkinlinler d�zenledik."

    Beijing-Tianjin �ehirler aras� h�zl� tren hatt�n�n 1 A�ustos 2008'de hizmete girmesi, Tianjin'e turist ak�n�n� da beraberinde getirdi. H�zl� trenle Tianjin'e gelen turistlerin say�s�n�n her ge�en g�n artt���na i�aret eden Tianjin Belediyesi Turizm M�d�r Yard�mc�s� Jin Tielin ��yle konu�tu:

    "Olimpiyatlar s�ras�nda ba�lat�lan h�zl� tren seferleri, Tianjin'i Beijing'le b�t�nle�tirdi. Eskiden yabanc� turistler, Beijing'den sonra genellikle Xi'an ve Guilin gibi tan�nm�� turistik �ehirlere giderdi. Ancak h�zl� tren sayesinde �ehrimize gelen yabanc� turistlerin say�s�nda da h�zl� art�� g�r�ld�. Bu durum, bizi �ok sevindirdi. Turizm sekt�r�m�z�n �ok daha h�zl� geli�ece�ine inan�yoruz."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040