Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Kore Cumhuriyeti'nde estetik cerrahide durgunluk

(GMT+08:00) 2009-01-23 12:24:14 cri

    T�m d�nyay� etkisi alt�na alan k�resel finans krizi nedeniyle, Kore Cumhuriyeti'ndeki borsada da b�y�k d���� ya�and�. Maddi s�k�nt� �ekmeye ba�layan Koreliler, giderlerini k�smak amac�yla l�ks harcamalar� asgariye indirmeye y�neldi. Bu, Kore Cumhuriyeti'nde �ok yayg�n olan estetik plastik cerrahide de durgunlu�a yol a�t�.

    Ekonomi gerilemeden �nce, Kore toplumuna iyimser bir hava hakimdi. Kore Cumhuriyeti'nde son on y�l i�inde ya�am seviyesinin y�kselmesiyle, bir�ok insan b�y�k g�zlere, beyaz bir cilde ve y�ksek burun kemi�ine sahip olmak i�in estetik ameliyat yapt�rd�. Ancak son finans krizi, Kore Cumhuriyeti'nin ihracata dayal� ekonomisine a��r darbe vurdu; cepleri k���len Koreliler, ya�am tarzlar�n� de�i�tirmek zorunda kald�.

    Bundan en �ok etkilenen sekt�rlerden biri, estetik cerrahi oldu. Kimi klinikler sinek avl�yor, kimileri ise kapanman�n e�i�ine gelmi� durumda. Estetik plastik cerrahi konusunda profesyonel dan��ma hizmeti veren ARA �irketinin a��klad��� verilere g�re, Eyl�l ay�ndan bu yana estetik cerrahi i�in ba�vuranlar�n say�s�, ayda ortalama y�zde 40 oran�nda d��m��.

    Kliniklere giden m��teriler ise s�k� pazarl�k yapmaya ba�lam��. �o�u insan art�k ameliyat yerine daha ucuz olan doku a��s� y�ntemini tercih ediyor.

    Kore Cumhuriyeti'ndeki 627 onayl� estetik plastik cerrahi klini�inden yar�s�, tan�nm�� al��veri� caddesi olan Apgujeong'da yer al�yor. �u an bu kliniklerin bir�o�unun kap�s�na devir ilan� as�lm�� durumda. Yakla��k 20 klinik ise kapanm�� bile. L�ks bir klini�e sahip olan Dr. Pu, bahar sonuna kadar kliniklerin ��te birinin kapanaca�� tahminlerini dile getirdi.

    Bu, Kore Cumhuriyeti'nde h�zla geli�en estetik cerrahi i�in ku�kusuz b�y�k bir darbe. Merkezi Seul'de bulunan ARA �irketinden bir yetkili, on y�l �nce plastik cerrahi masraflar�n� yaln�zca zenginlerin kar��layabildi�ini, ancak bug�n s�radan insanlar�n da kolayl�kla bu maddi y�k� kald�rabildi�ini, 20-50 ya� aras�ndaki Koreli bayanlardan yakla��k y�zde 30'unun ge�en y�l b��ak alt�na yatt���n� veya estetik i�lemden ge�ti�ini ve bunlardan �o�unun bir kereyle yetinmedi�ini s�yledi.

    Kore Cumhuriyeti'nin para birimi olan won'un de�erinin d��mesinden dolay�, �lkede plastik cerrahinin masraflar� daha da ucuzlad�. Bu nedenle bir�ok Japon, �inli ve Kore as�ll� Amerikal�, Kore Cumhuriyeti'ne giderek estetik ameliyat oluyor. Ge�en y�l m��terilerin y�zde 10'unu olu�turan yabanc�lar�n pay� bug�n y�zde 20-30'lara ��km��.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040