Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Leizhou �ark�s�

(GMT+08:00) 2009-01-23 12:22:58 cri

    Leizhou �ark�s�, �in'in tan�nm�� tarihi ve k�lt�rel kenti Leizhou'dan kaynaklanan de�erli bir k�lt�rel mirast�r. Bu �zel �ark� esas olarak, Leizhou Yar�madas�'nda Leizhou dilini konu�an 10 il�enin 5 milyon civar�ndaki n�fusu aras�nda yayg�nd�r. Bu b�lgenin yan� s�ra, tarihte Leizhou halk�n�n g�� etti�i Singapur, Malezya ve Endonezya gibi G�neydo�u Asya �lkelerindeki �inli g��menler de bu gelene�i devam ettirmektedir.

    Leizhou �ark�s�, Leizhou halk�n�n ya�am, �al��ma ve m�cadele tarihine ���k tutar. Leizhou �ark�s�n�n temel konular�, Leizhou Yar�madas�'n�n co�rafyas� ile Leizhou halk�n�n ya�am ve �retim ko�ullar�, aile ili�kileri, a�k, tarih ve k�lt�r, ahlak de�erleri, �rf ve adetler, e�lence, cenaze ve d���n t�renleri ile siyasi olaylardan olu�ur. Leizhou'daki toplumsal hayat ve �retim faaliyetlerini anlatan bu konular, Leizhou �ark�lar�n�n temel i�eri�ini olu�turur. �a��n ko�ullar�n�n de�i�mesiyle birlikte, Leizhou �ark�lar�nda i�lenen konularda da de�i�imler meydana gelmi�tir. Leizhou Yar�madas�'ndaki zengin halk k�lt�r�nden beslenen Leizhou �ark�s�, �ok b�y�k tarihi de�er ve �nem ta��maktad�r.

    Leizhou �ark�s�, kesin �l��lere ve uyumlu melodilere dayan�r. Her bir �ark� d�rt c�mle, her c�mle ise yedi kelimeden olu�ur. �ok kolay s�ylenebilen Leizhou �ark�s�yla mutluluk, �fke, �z�nt� ve sevin� gibi duygular �zg�rce ifade edilir. Mesela b�lge insan�, bir yak�n� �ld���nde a�lamaz, �ark� s�yler; gen� k�zlar evlendiklerinde, d���n arifesinde yak�n arkada�lar�yla birlikte yine �ark� s�yler... B�ylece, Leizhou �ark�s� ku�aktan ku�a�a aktar�l�r.

    Leizhou Yar�madas�'nda, ayd�n olsun, k�yl� olsun, ya�l� olsun, �ocuk olsun, herkes �ark� s�ylemeyi sever ve yeni �ark�lar yarat�r. �e�itli d�nemlerde b�lge sanat��lar�n�n �ark� yar��malar�na kat�lmas�, bu gelene�in g�n�m�ze kadar aktar�lmas�n� sa�lam��t�r.

    Leizhou �ark�s�, Haziran 2008'de �in'in devlet d�zeyindeki ikinci grup Maddi Olmayan K�lt�rel Miraslar� Listesi'ne al�nd�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040