Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Qiang milliyetinin k�lt�r�n� koruma b�lgesi olu�turuldu

(GMT+08:00) 2009-01-22 12:15:32 cri

    �in'in g�neybat�s�nda yer alan Sichuan eyaletinde ya�ayan Qiang milliyetinin n�fusu g�n�m�zde 300 bini buluyor. Qaing milliyetinin yap�lar�, nak��� ve dans� �zg�n �zellikler ta��yor. �in k�lt�r�nde �nemli bir yere sahip olan Qiang milliyetinin atalar� 3 bin y�l �nce parlak bir uygarl�k yaratm��t�. Ancak 12 May�s 2008'de meydana gelen deprem, Qaing milliyetinin sakin ve huzurlu ya�am�na darbe vurdu.

    Qiang fl�t��s� He Wangquan, depremin sevdi�i arkada�lar�n�n yan� s�ra baz� de�erli m�zik dok�manlar�n� da g�t�rd���n� s�yledi ve �unlar� kaydetti:

    "Memleketimizdeki kuleler y�k�ld�. Mao il�esinin m�zesi tahrip oldu. M�ze y�k�l�nca i�indeki m�zik ve dansla ilgili �ok say�da dok�man enkaz alt�nda kald�. Beichuan K�lt�r Merkezi tamamen y�k�ld� ve �al��anlar�n�n hepsi depremde hayatlar�n� kaybetti."

    Deprem, Qiang milliyetinin k�lt�r�n�n �ekirde�inin bulundu�u b�lgeye y�k�c� darbe vurdu ve �in'de bulunan tek Qiang milliyeti �zerk il�esi olan Beichuan il�esi yerle bir oldu ve il�ede ya�ayanlar�n yar�s� hayat�n� kaybetti.

    �in K�lt�r Bakanl��� Maddi Olmayan K�lt�r Miraslar� Koruma Uzman Komitesi Ba�kan Yard�mc�s� Liu Kuili, �unlar� s�yledi:

    "Depremden dolay�, Qiang milliyetinin k�lt�r�n�n ve n�fusunun yo�un oldu�u b�lgeler ciddi hasar g�rd�. Etkili �nlem al�n�rsa, Qaing milliyetinin k�lt�r� yeniden canland�r�labilir, aksi takdirde Qaing milliyetinin k�lt�r�n�n gelecek nesillere aktar�lmas� �ok zor olacak."

    Depremin ard�ndan k�lt�r eserlerini korumak ve k�lt�rel miraslar� ara�t�rmak i�in h�k�met ve h�k�met d��� kurulu�lar hemen harekete ge�erek, deprem b�lgelerine inceleme yapmaya gitti ve Qiang milliyeti k�lt�r�n� koruma �nerilerinde bulundu.

    Depremden 6 ay sonra, �in K�lt�r Bakanl���, Qaing milliyeti k�lt�r�n� koruma b�lgesi olu�turulaca��n� a��klad�. Sichuan ve Shanxi eyaletlerinde Qaing milliyetine mensup halk�n toplu halde ya�ad��� b�lgeler koruma kapsam�na al�nd� ve merkezi maliye koruma �al��malar�na mali destek sa�layacak.

    �in K�lt�r Bakan Yard�mc�s� Zhou Heping, Qaing milliyetinin yaz� diline sahip olmad���na ve k�lt�r�n aktar�lmas�n�n dilden dile aktarma yoluyla ger�ekle�tirildi�ine i�aret ederek, bu nedenle Qiang dilini bilenlere y�nelik koruman�n g��lendirilmesi gerekti�ini s�yledi ve �unlar� kaydetti:

    "Qaing milliyetinin k�lt�r� insandan insana aktar�l�yor ve bu k�lt�r� bilen insanlara y�nelik koruma bu konudaki �al��malar�n �ekirde�idir. Ayr�ca dijital m�zenin i�eri�ini geni�letece�iz, veri deposu olu�turma ve modern bilimsel teknoloji kullanma yoluyla Qaing milliyetini korumaya �al��aca��z."

    �in K�lt�r Bakanl��� Maddi Olmayan K�lt�r Miraslar� Koruma Uzman Komitesi Ba�kan Yard�mc�s� Liu Kuili, �u anda al�nan �nlemlerle Qiang milliyeti k�lt�r�n�n aktar�lmas� hedefine ula��labilece�ine, ancak bu �al��man�n karma��k ve �etin oldu�unu, bunun i�in merkezi ve yerel h�k�metlerle Qiang milliyetine mensup s�radan halk�n ortak �aba harcamas� gerekti�ine i�aret etti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040