Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"S�z�n� defalarca tutamayan" halter �ampiyonu Chen Yanqing

(GMT+08:00) 2009-01-21 19:34:22 cri
    �inli halterci Chen Yanqing, Beijing Olimpiyat Oyunlar� kapsam�nda 11 A�ustos 2008 tarihinde yap�lan bayanlar 58 kilo yar��mas�nda, silkmede ve toplamda birer Olimpiyat rekoru k�r�p toplam 244 kilo kald�rarak �ampiyonlu�unu ba�ar�yla korudu.

    �in Halter Milli Tak�m�'n�n bir �yesi olarak Chen Yanqing, "s�z�n� defalarca tutamad�." 2000 y�l�nda baz� sebeplerle Sydney Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lamayan Chen Yanqing, spor hayat�n� b�rakmaya karar verdi. Ancak Chen Yanqing, s�z�n� tutamay�p 2005 y�l�nda �in Ulusal Spor Oyunlar� ve Asya Oyunlar�'na tekrar kat�ld� ve iki alt�n madalya kazand�. Ondan sonra tekrar spor hayat�n� b�rakt���n� ilan eden Chen Yanqing, 2006 y�l�na girilince Doha Asya Oyunlar�'na kat�l�p �ampiyon oldu. Doha'dan �in'e d�nd�kten sonra spor hayat�na devam etmeyece�ini ���nc� kez a��klayan Chen, Beijing Olimpiyat Oyunlar� f�rsat�n� da ka��rmad�.

    Defalarca spor hayat�na veda etme karar� alan Chen, kendisinden utand���n� s�yledi. �zellikle Atina Olimpiyat Oyunlar�'nda �ampiyon olan Chen, bir g�n Beijing Olimpiyatlar�'na kat�labilece�ini hi� d���nmedi�ini ifade etti. 29 ya��ndaki Chen bu konuda �unlar� s�yledi: "Ancak Olimpiyat yolunu kolayca s�rd�remeyece�imi bilerek Beijing Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lmaya karar verdim. Bu y�llarda spor hayat�ma devam edip etmeyece�im konusunda defalarca teredd�t ettim. Ama bir�ok arkada� bana destek verdi. Onlar sayesinde bu yola devam ettim. 2004 y�l�nda d�zenlenen Atina Olimpiyat Oyunlar�'nda kazand���m alt�n madalya kendime ait say�l�rsa Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda ald���m alt�n madalya beni destekleyen arkada�lara ait olmal�."

    Chen'in antren�r� Cao Xinmin, Chen hakk�nda �unlar� s�yledi: "Chen, halter i�in d�nyaya gelmi�. Y�llard�r spor hayat�n� bir s�re b�rak�p sonra s�rd�rmesine ra�men, teknik seviyesini sa�lam bir �ekilde koruyor. Bunun d���nda yapt��� antremanlar �ok verimli. Chen her defas�nda haltere yeniden ba�lad�ktan bir s�re sonra eski seviyesine kavu�up en g�zel performans� g�sterebilir. "

    Beijing Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra tekrar spor hayat�n� b�rak�p b�rakmayaca�� soruldu�unda Chen g�lerek �unlar� s�yledi: "Her seferinde spor hayat�ma devam etmeyece�imi s�yledikten sonra �e�itli sebeplerle spora yeniden ba�lard�m. O nedenle bu defa hi�bir �ey s�ylemem."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040