Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

R�yalar, hastal���n�z� uyar�yor

(GMT+08:00) 2009-01-21 12:10:11 cri

    Patolojik a��dan bir�ok hastal���n belirtileri kulu�ka devresinde pek belli olmuyor. �zellikle g�nd�zleri beyin faaliyetlerinin yo�un ve beyin h�crelerinin heyecanl� oldu�u durumda insanlar, v�cut i�inde potansiyel hastal�klar�n anormal tahrik sinyallerini fark edemiyor. Ancak uykudayken beyin h�creleri "dinlenme" durumuna ge�er, �al��ma i�levi de d��er ve o zamanda g�nd�zleri �ok zay�f olan sinyaller beyin zar�ndaki ilgili sinir merkezlerini uyar�r ve ilgili beyin h�crelerinin tepki vermesine neden olur, b�ylece insan �ng�r� niteli�inde r�yalar g�r�r. Farkl� hastal�klar farkl� r�yalarla ilgilidir ve ayn� hastal���n r�yalar� ise genellikle birbirine benzer.

    Baz� hastal�klarla ilgili r�yalar:

1. R�yada birinin ya da acayip bir yarat���n ba��n�z� vurdu�unu, ya da y�zdeki organlar�n�za s�v� bir �ey d�kt���n� g�rmek: Beyin t�m�r�, ya da sinir sistemiyle ilgili hastal�klara yakalanabilirsiniz.

2. R�yada g�r�lt� duymak: Duyma sinir merkezinde baz� sorunlar�n ��kt���, ya da duyma sinir merkezinin yak�nlar�ndaki damarlar�n sertle�ti�i haberi veriliyor.

3. R�yada bo�az�n s�k�ld���n�, nefes darl��� ya�and���n�, bo�ulmak �zere oldu�unu g�rmek: Solunum sisteminde patolojik de�i�ikliklerin ya�and���n� g�sterir.

4. R�yada kovaland���n�, korkutuldu�unu, ses ��karmad���n� ve ko�amad���n� g�rmek ve uyan�nca da terlemek ve kalp at���n�n h�zlanmas�: Kalp atardamarlar�nda sorun ya�and���n�n i�areti olabilir.

5. R�yada sallanarak y�r�d���n�, bacaklar�n a��rla�t���n� ve nefes darl���n ya�and���n� g�rmek ve aniden uyanmak: Anjinin �n belirtisi olabilir.

6. Y�ksek yerden d��mek ve her zaman yere d��meden uyanmak: Kalp hastal���n�n belirtisi olabilir.

7. R�yada sel, batakl�k veya suda bo�uldu�unu g�rmek: Karaci�er, safra kesesi ve b�brekte patolojik de�i�iklikler meydana geldi�inin habercisi olabilir.

8. D�v�ld���n� g�rmek ve uyan�nca d�v�len yerin a�r�mas�. A�r�n�n ya�and��� b�lgedeki organda sorun ��kt��� haberi veriliyor.

    Uzmanlar, r�yada yukarda belirlenen g�r�nt�lerin s�k s�k tekrarlanmas� durumunda doktora ba�vurulmas�n� tavsiye ediyor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040