Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in bayan futbol milli tak�m� "yeniden yola ��k�yor"

(GMT+08:00) 2009-01-20 17:27:05 cri

  11. Uluslararas� Bayanlar Futbol Dostluk �ampiyonas� k�sa s�re �nce, �in'in Guangzhou kentinde sona erdi. �o�unlu�u gen�lerden olu�an �in bayan futbol milli tak�m�, 3 galibiyetle dostluk �ampiyonas�n� kazand�. Beijing Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra, �in bayan futbol milli tak�m�ndaki bir�ok k�demli futbolcu ard arda sahalara veda etti. �in bayan futbol milli tak�m� 2009 y�l�nda, �nemli uluslararas� yar��malara kat�lmayacak. Ancak, 2010 y�l�nda d�zenlenecek olan Bayanlar Futbol Asya Kupas�, �in bayan futbol milli tak�m� i�in �zel bir �nem ta��yacak. ��nk�, Bayanlar Futbol Asya Kupas�'nda ilk �� s�ray� alanlar, 2011 Almanya Bayanlar Futbol D�nya Kupas�'na kat�lma hakk�n� kazanacak. Bu y�zden, 11. Uluslararas� Bayanlar Futbol Dostluk �ampiyonas�, �in bayan futbol milli tak�m�n�n seviyesinin y�kseltilmesi a��s�ndan b�y�k bir �nem ta��d�.

  �o�unlu�u gen�lerden olu�an �in bayan futbol milli tak�m�n�n s�z dostluk yar��mas�nda �ng�r�len hedefe ula�t���n� belirten tak�m kaptan� Bi Yan, �unlar� s�yledi:

"Dostluk yar��mas�nda antrenman sonucunu �ok iyi g�sterdik. Bu yar��malar gen� futbolcular�ma bir�ok deneyim sa�lad�. Yar��malar�n sonucundan memnuniyet duyduk."

  Tecr�besiz ve psikolojik a��dan pek istikrarl� olmayan gen� futbolcular, sahada kolayca hata yapabiliyor. �in bayan futbol milli tak�m�ndaki savunma oyuncusu Yuan Fan yaln�zca 22 ya��ndayd�. Ancak, Uluslararas� Bayanlar Futbol Dostluk �ampiyonas�'nda, Yuan Fan'�n liderli�indeki �in savunmas� �ok iyi performans g�stererek hi� gol yemedi. Yuan Fan ��yle konu�tu:

"Biz uzun zaman antrenman yapt�k. Hepimiz gen� oldu�umuz i�in, aram�zda kolayca anla��labiliyoruz. Sahada sorun ��k�nca fikir al��veri�inde bulunuyoruz."

  �in bayan futbol milli tak�m�ndaki Beijing Olimpiyat Oyunlar�'na kat�lm�� gen� savunma oyuncular�ndan �ok memnun olan tak�m antren�r� Shang Ruihua, futbol yar��malar�nda en �nemli �eyin savunma oldu�unu, gittik�e olgunla�acak gen� futbolcular�n, �in bayan futbolunun yeniden kalk�nmas�na katk�da bulunaca��n� kaydetti. Shang Ruihua �unlar� s�yledi:

"Tak�mm�zdaki Zhang Yanru �ok iyi bir kaleci. Wen Xinzhi pek gen� bir savunma oyuncusu olarak �ok iyi performans g�sterdi. Daha tecr�beli olan Yuan Fan da yar��malarda b�y�k ilerleme kaydetti."

  �in tak�m�ndaki en g��l� ileri oyuncu Han Duan 2009 y�l�nda, Amerika Birle�ik Devletleri'ndeki (ABD) Profesyonel Bayanlar Futbol Ligi'ne kat�lacak. Han Duan'�n milli tak�mdan ge�ici olarak ��kmas�, daha gen� �inli ileri oyunculara f�rsat yaratacak. Daha y�ksek seviyeli futbol liginde oynayacak olan Han Duan'�n futbol seviyesi de daha y�kselecek. ABD'deki Profesyonel Bayanlar Futbol Ligi'ne kat�lmaya her zaman haz�r olan Han Duan, ABD'de daha �ok deneyim edinece�ini ve gelecekte �in bayan futboluna daha b�y�k katk�da bulunaca��n� belirtti. Han Duan ��yle konu�tu:

"ABD'deki Profesyonel Bayanlar Futbol Ligi'ne kat�lmak, benim i�in �ok �nemli oldu. �ok �ansl�y�m. B�t�n sorunlar�n �stesinden gelece�ime inan�yorum."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040