Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

"Merhaba, beyaz giyisili melek"

(GMT+08:00) 2009-01-19 16:54:56 cri

    2008 y�l� �in'de reform ve d��a a��lma politikas�n�n uygunlanmas�n�n 30. y�ld�n�m�. Son 30 y�lda �in'de b�y�k de�i�ilikler meydana geldi ve ayn� zamanda �in ile �e�itli Afrika �lkeleri aras�ndaki dostluk ve i�birli�i ili�kilerinde kapsaml� geli�meler kaydedildi. �rne�in, �in ve Afrika aras�nda s�rekli peki�tirilen ekonomik ve ticari i�birli�i ikili ili�kileri daha sa�lamla�t�rd��� halde, �in-Afrika aras�nda yap�lan t�p ve sa�l�k i�birli�i, ikili ili�kilerin geli�tirilmesinin temelini olu�turuyor. Afrika k�tas�nda hizmet veren onlarca �in t�p ve sa�l�k ekibi bu t�r iyi i�birli�inin g�stergesidir.

    �in t�p ve sa�l�k ekibinin Cezayir'e gidip �al��maya ba�lad��� 1963 y�l�ndan bu yana �in Afrika �lkeleri de dahil olmak �zere geli�mekte olan �lkelere insani yard�m sa�lamaya ba�lad�. B�ylece �in ve Afrika �lkeleri aras�nda t�p ve sa�l�k ekibi g�nderilmek yoluyla t�p ve sa�l�k i�birli�i ve yard�m �al��malar�n�n perdesi a��ld�.

    �in Sa�l�k Bakanl���'na ba�l� Uluslararas� ��birli�i M�d�r Yard�mc�s� Wang Liji mikrofonumuza ��yle konu�tu:

    "�in'in yabanc� �lkelere yard�m ama�l� g�nderdi�i ilk t�p ve sa�l�k ekibi 1963 y�l�nda Cezayir'e gitti. O zamanlarda yeni devlet kurulan Cezayir, sa�l�k kaynaklar�yla t�p ve sa�l�k personelinin �ok yetersiz olmas�ndan dolay�, �in h�k�metinden t�p ve sa�l�k ekibi g�dermesini istemi�ti. O zamanlarda �in'in t�p ve sa�l�k personeli de yetersizdi. Ancak �in h�k�meti geli�mekte olan �lkeye destek sa�lamak amac�yla, Afrika ba�ta olmak �zere geli�mekte olan �lkelere t�p ve sa�l�k ekibi g�ndermeyi kararla�t�rd�. B�ylece 45 y�ld�r bu t�r �al��malar bug�ne kadar s�rd�r�l�yor."

    45 y�ldan bu yana 20 bini a�k�n �in t�p ve sa�l�k �al��an�, Asya, Afrika, Latin Amerika, Avrupa ve Okyanusya'daki 69 �lke ve b�lgeye giderek, 250 milyon ki�iye tedavi hizmeti sa�layarak, sevgiyle dostluk k�pr�s� kurdular. �u an be� k�tadaki 48 �lkede halen �in'in 50 t�p ve sa�l�k ekibi bulunurken, 1278 t�p ve sa�l�k ekibi �al��an� yurtd���nda �al���yor. Bunlardan 980'ni y�llar boyunca Afrika halk�na t�p ve sa�l�k hizmeti sa�layan �in t�p ve sa�l�k personelidir.

    �in h�k�meti Afrika halk�na t�p ve sa�l�k hizmeti sa�lamakla kalmay�p, onlar� hastal�ktan kurtard�. Son y�llarda Afrika �lkeleriyle t�p ve sa�l�k personelinin geli�tirilmesi alan�ndaki i�birli�inin g��lendirilmesine de b�y�k �nem veren �in h�k�meti, onlar�n kendi g�c�n� artt�rmalar�na da yard�m sa�lad�.

    M�d�r yard�mc�s� Wang, konuyla ilgili olarak �unlar� s�yledi:

    "2008 y�l�nda �lkenin sa�l�k birim taraf�ndan 12 d�nem kurs d�zenlendi. Her kursa 30-50 ��renci kat�l�yor. B�ylece y�lda 1500 civar�nda ki�i yeti�tiriyoruz. Bu ki�iler Afrika'daki �e�itli �lkeler ve Asya'daki baz� �lkelerden geliyor. Hepsi geli�mekte olan �lkelerdir."

    G�n�m�zde �ok say�da �inli beyaz giyisili melek, Afrika �lkelerinde �al���yor. Bu melekler �e�itli tarzlarda canla ba�la Afrika halk�na sa�l�k ve mutluluk getirmeye �al���yor.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040