Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Sa�lar�m�z� statik elektrikten nas�l koruyabiliriz?

(GMT+08:00) 2009-01-16 16:37:38 cri
    K���n hava �ok kuru oldu�u i�in, sa�lar�m�z kolayca statik elektrik �retir. Sa�lar�m�z� statik elektrikten nas�l koruyabiliriz?

    Statik elektrik hem sa��m�z�n g�r�n�m�n� bozar, hem de sa�lara �ekti�i toz ve maytlar y�ze bula�arak y�z temizli�ini etkiler. K���n sa��m�zda statik elektrik olu�mas�, sa�lar�n kurumas�ndan kaynaklan�yor. Bunun temel nedenleri, havan�n kurulu�u, giysiler ve sa� aras�ndaki s�rt�nme ile sa� y�kama ve koruma y�ntemlerinin yanl�� olmas�d�r.

    Statik elektri�e kar��, ilk �nce sa�lar�m�z�n kurumas�na engel olmal�y�z. Sa��m�z�n �zelliklerine g�re kremli bir �ampuan se�ip haftada 3 ila 7 defa y�kamal�y�z. B�ylece, hem sa�lar�m�z� temiz tutmu�, hem de sa�lar�m�z ile y�z�m�zde biriken toz taneleri aras�ndaki s�rt��meyle olu�an statik elektri�i azaltm�� oluruz.

    Sa��m�z� y�kad�ktan sonra, baz� nemlendirici kremler de kullanarak, statik elektri�in azalmas�n� sa�layabiliriz. Ancak kafa deriniz ya�l�ysa, bu y�nteme seyrek ba�vurman�z daha uygun olur.

    Omza kadar uzanan sa�lar da, giysilerle s�rt�nerek veya kuru r�zg�rda kolayca statik elektrik �retebilir. Bunu engellemek i�in en iyi ��z�m sa�lar�m�z� toplamakt�r.

    Statik elektrik olu�mas�n� �nlemek i�in, plastik veya metal tarak yerine, tahta veya kemik taraklar� tercih etmek de yerinde olur.

    Ayr�ca, kalitesiz ve kolayca statik elektrik �reten sentetik giysilerden de vazge�meliyiz. Bu giysilerden vazge�emeyenler i�in bir ba�ka ��z�m ise, giysilerini statik elektri�e kar�� etkili deterjanla y�kamak... Ofiste �al��anlar, bo� zamanlar�nda parmaklar�yla kafa derilerine masaj yapabilir. S�k s�k yap�lan bu masaj, kafa derisindeki kan dola��m�n� h�zland�rman�n yan� s�ra, sa� k�klerini sa�lamla�t�r�r ve statik elektri�i azalt�r.

    Statik elektri�i engelleme konusunda, oda i�indeki ortam da �ok �nemlidir. Oda i�inde mutlaka belli bir nem oran� korunmal�. Bu ama�la yerleri ara ara �slak paspasla silebilir veya buhar cihazlar� kullanabilirsiniz. �� �ama��r, nevresim ve �ar�aflar da mutlaka pamuk veya ipek olmal�d�r.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040