Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

CRI Ba�kan�'n�n yeni y�l konu�mas�

(GMT+08:00) 2009-01-15 11:59:25 cri

    Sevgili izleyiciler, 2009 y�l�n�n bu ilk g�n�nde �in Uluslararas� Radyosu (CRI) Ba�kan� Wang Gengnian, radyomuzun b�t�n �al��anlar� ad�na bir konu�ma yaparak t�m d�nyadaki izleyicilerimizin yeni y�l�n� kutlad�. �imdi CRI Ba�kan�'n�n yeni y�l konu�mas�n� aktar�yoruz.

    "Sevgili izleyicilerimiz, 2009 y�l�na girerken, �in Uluslararas� Radyosu'nun b�t�n �al��anlar� ve �ahs�m ad�na �in'in ba�kenti Beijing'den hepinize en iyi dileklerimizi sunuyor ve sevgiyle selaml�yorum. Hepinize ne�eli ve mutlu y�llar, t�m d�nyaya uyum ve huzur, b�t�n d�nya halklar�na da mutluluklar dilerim!

    Geride b�rakt���m�z 2008 y�l�, unutulmaz ve ola�an�st� bir y�l oldu. �in, 2008'de ola�an�st� s�k�nt�larla ve zorluklarla kar��la�t�, yine ayn� derecede takdir ve �vg� de kazand�. Y�l�n ilk aylar�nda a��r� kar ve ya�mur ya���� ile don olaylar�ndan kaynaklanan do�al afetlerin, May�s ay�nda Sichuan eyaletine ba�l� Wenchuan il�esinde meydana gelen b�y�k depremin ve uluslararas� arenada ya�anan ciddi olumsuzluklar�n �stesinden ba�ar�yla gelen �in halk�, Beijing Olimpiyat Oyunlar� ve Engelliler Olimpiyatlar�'n�n ne�e dolu g�nlerini b�t�n d�nya halklar�yla payla�t�, "Shenzhou-7" uzay arac�yla ger�ekle�en insanl� uzay u�u�unun ba�ar� sevincini ya�ad�, �in i�in bir kilometre ta�� olan reform ve d��a a��lman�n 30. y�ld�n�m�n� co�kuyla kutlad�, uluslararas� finans kriziyle m�cadelede �nemli mesafe kaydetti... �in, b�t�n s�k�nt� ve zorluklara kar�� �st�n cesaret ve zeka g�stererek �nemli ba�ar�lara imza att�. 2008, tam anlam�yla "�in y�l�" olarak tarihe ge�ecektir!

    �in Uluslararas� Radyosu (CRI), geride b�rakt���m�z bir y�l i�indeki b�t�n �nemli anlar� bizzat ya�ad� ve �zellikle Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n yay�n �al��malar�na kat�larak tarihe tan�k oldu. Beijing Olimpiyat Oyunlar�'yla ilgili yay�n �al��malar�yla g�c�m�z� ve uluslararas� etkimizi b�y�k �l��de art�rarak �in'in d�� yay�nc�l�k tarihinde �nemli bir sayfa a�t�k. �in'in CRI arac�l���yla t�m d�nyaya aktar�lan uyum anlay���, d�nyan�n g�n�m�z �in'ini yepyeni bir bak�� a��s�yla tan�mas�n� sa�lad�. Frans�z izleyicimiz Marcel Levy'nin deyi�iyle "Beijing Olimpiyat Oyunlar�, �in'in d�nyaya a��lan penceresi oldu. D�nya halklar�, olimpiyat vesilesiyle �in'i, �in halk�n� ve savunduklar� uyumlu d�nya anlay���n� daha yak�ndan tan�d�."

    Geride b�rakt���m�z y�lda CRI, �nemli at�l�mlara da imza att�. D�nyan�n be� k�tas�ndaki 161 �lke ve b�lgedeki izleyicilerden 2 milyon 706 bin mektup ve elektronik posta alan CRI'nin toplam g�nl�k yay�n s�resi 1400 saati buldu. D�nyan�n �e�itli �lkelerinde 19 radyo kanal�na da sahip olan CRI, 153 radyo kanal�n� yabanc� i�birli�i ortaklar�yla birlikte i�letiyor. 38 dilde yay�mlad���m�z �ince ��retim program� G�nl�k �ince Konu�malar�, b�t�n izleyicilerimiz taraf�ndan yo�un ilgi ve b�y�k be�eniyle izlenmektedir.

    �in Cumhurba�kan� Hu Jintao'nun bizzat ilgilenmesiyle CRI, internet yay�nc�l��� alan�nda da b�y�k at�l�m ger�ekle�tirdi. CRI'nin �ok dilli CRI-Online sitesi, izleyicilerin ihtiya�lar�na yan�t vererek etkisini ve kapsam�n� durmadan art�rd� ve bug�n �in'in internet �zerinden t�m d�nyaya yay�n yapan en �nemli ileti�im platformu haline geldi. 53 dille d�nyada en �ok dilde yay�n yapan internet medyas� durumundaki CRI, yakla��k 40 yabanc� medya kurulu�u ve internet sitesiyle d�zenli i�birli�i ili�kileri kurdu. Yabanc� izleyicilerle internet �zerinden ger�ekle�tirilen canl� diyaloglar, �ok dilli internet radyolar� ve cep telefonuna dayal� kablosuz internet portali, CRI'nin yeni markalar� oldu. CRI, geni� etkiye sahip kapsaml� bir modern uluslararas� yay�n kurulu�u haline gelmi� bulunuyor.

    2009'un yeni r�yalar�m�z� ger�ekle�tirerek parlak ba�ar�lara imza ataca��m�z, sorunlara ra�men geli�me imkanlar�n� de�erlendirece�imiz bir y�l olaca��na kesinlikle inan�yoruz. CRI, d�nyaya kap�s�n� daha fazla a�an ger�ek �in'i t�m izleyicilerine tan�tarak uyumlu b�y�k bir aile olu�turmak ve radyomuzda yeni bir �a� a�mak i�in �aba harcamaya devam edecektir.

    Sevgili izleyiciler, yeni y�la merhaba dedi�imiz bug�n, k�kl� tarihini �a�da� geli�mesiyle birle�tiren �in'den gelen en iyi dileklerimizi l�tfen kabul edin. CRI olarak sizlerin ge�mi�te oldu�u gibi gelecekte de ilgi ve destek g�stermenizi i�tenlikle bekliyoruz.

    Konu�mama son verirken, bir kez daha yeni y�l�n�z� kutlar ve mutlu y�llar dilerim. Te�ekk�r ederim!"

     Sevgili izleyiciler, �in Uluslararas� Radyosu (CRI) Ba�kan� Wang Gengnian'�n yeni y�l konu�mas�n� dinlediniz. Yeni y�lda sizlere daha fazla ve daha kaliteli program sunarak ya�am�n�za renk katmak i�in �abalar�m�z� s�rd�rece�iz. �lginizden dolay� te�ekk�r ederiz.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040