Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Taiwan Bo�az�'n�n iki yakas� aras�nda spor temaslar� yo�unla��yor

(GMT+08:00) 2009-01-13 14:15:54 cri

  2009 y�l� Xiamen Uluslararas� Maraton Yar��mas� Ocak'ta bir kez daha d�zenlendi. Bu y�ldaki yar��mada Taiwan'dan gelen y�zlerce maratoncu insanlar�n ilgisini �ekti. Taiwan Bo�az�'n�n iki yakas� aras�nda do�rudan posta hizmeti ile deniz ve hava ula��m�n�n ger�ekle�mesinden sonra ilk maraton yar��mas� olan Xiamen Uluslararas� Maraton Yar��mas�, iki yaka aras�ndaki spor ve k�lt�r temaslar� i�in �nemli bir platform sa�lad�.

  Taipei �ehrindeki bir finans �irketinde �al��an Gao Yuanjun, maraton sporu �ok seviyor. Xiamen Uluslararas� Maraton Yar��mas�'na kat�lmak �zerine, Gao Yuanjun aile �yeleriyle birlikte u�akla Taipei'den Xiamen'e gitti. Gao Yuanjun �unlar� s�yledi:

"Art�k Taiwan Bo�az�'n�n iki yakas� aras�nda do�rudan posta hizmeti ile deniz ve hava ula��m� ger�ekle�tiriliyor. �in'in ana kesimine kolayca gidebiliyoruz. Eskiden, �in'in ana kesimindeki dostlar�mla yaln�z internet �zerinden ve telefonla sohbet edebilirdim. Art�k s�k s�k buraya gelip dostlar�mla y�z y�ze konu�abilirim."

  2006 y�l�nda, Uluslararas� Olimpiyat Komitesi'ndeki �in Taipei �yesi Wu Jingguo'nun liderli�indeki y�zden fazla ki�iden olu�an Taipei'li maratoncu kafilesi, zaman�n Xiamen Uluslararas� Maraton Yar��mas�'na kat�lm��t�. Ondan sonra, Taiwan'dan gelen daha �ok maratonsever, Xiamen Uluslararas� Maraton Yar��mas�'na kat�ld�. Ayn� zamanda, �in'in ana kesiminden gelen maratoncular da, Taiwan'�n Jinmen adas�nda d�zenlenen maraton yar��mas�na kat�lmaya ba�lad�.

  2009 y�l�nda, Taiwan Bo�az�'n�n iki yakas� aras�ndaki teamslar�n art�r�lmas� i�in, 2. Jinmen Maraton Yar��mas� ve Xiamen Uluslararas� Maraton Yar��mas� ayn� g�n d�zenlendi. �ki yaka, birbirine maratoncular g�nderdiler. Taiwan Bo�az�'n�n iki yakas� aras�nda do�rudan posta hizmeti ile deniz ve hava ula��m�n�n ger�ekle�mesinin, iki yaka aras�ndaki spor temaslar�na daha b�y�k kolayl�k sa�lad���n� belirten Xiamen Spor M�d�r� yard�mc�s� He Xi, ��yle konu�tu:

"Taiwan Bo�az�'n�n iki yakas� aras�nda do�rudan posta hizmeti ile deniz ve hava ula��m�n�n ger�ekle�mesinden sonra, Taiwan b�lgesinden gelen maratoncular Xiamen Uluslararas� Maraton Yar��mas�'na art�k daha kolayca kat�labiliyor. 2009 y�l�nda yar��maya kat�lan Taiwanl� maratoncular�n say�s� rekor d�zeye ula�t�. Bunun yan� s�ra, Jinmen Maraton Yar��mas� ve Xiamen Uluslararas� Maraton Yar��mas� ayn� g�n d�zenlendi. �ki taraf da, yar��ma programlar�n� kar��l�kl� olarak televizyonda yay�nlad�lar. Bu y�l, Taiwan b�lgesinden gelen g�n�ll�ler ve doktorlar, Xiamen Uluslararas� Maraton Yar��mas� i�in hizmet verdiler."

  Taipei Belediyesi Genel Sekreter Yard�mc�s� Chen Yongren Taipei kentinin temsilcisi olarak, 2 Ocak'ta Xiamen'da yap�lan Uluslararas� Maraton �ehirleri Belediye Ba�kanlar� Forumu'na kat�ld�. Forumdan sonra, Chen Yongren normal bir maratoncu olarak Xiamen Uluslararas� Maraton Yar��mas�'na kat�ld�. Chen Yongren yar��ma hakk�nda �unlar� s�yledi:

"�ok yava� ko�tum. A�a�� yukar� 5 saat ko�tum. Uluslararas� Atletizm Federasyonu, Xiamen Uluslararas� Maraton Yar��mas�'n� Alt�n Etiket Ko�u Yar��� olarak de�erlendirdi. Ben ko�arken, yar��madan �ok �ey ��rendim".

  �ki yaka aras�nda do�rudan posta hizmeti ile deniz ve hava ula��m�n�n ba�lamas�ndan sonra, iki yaka aras�ndaki temaslarda masraf ve zaman tasarrufu sa�lan�yor. Chen Yongren, iki yaka aras�nda do�rudan posta hizmeti ile deniz ve hava ula��m�n�n ger�ekle�mesinin etkisinin, iki yaka aras�ndaki ekonomik ve ticari ili�kilerde hemen g�r�lebilece�ini, ancak bu olay�n, iki yaka aras�ndaki k�lt�r temaslar�n� daha kal�c� olarak ve derinlemesine etkileyece�ini ve iki yakadaki vatanda�lar aras�ndaki mesafenin duygusal a��dan da azald��� g�r���n� dile getirdi

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040