Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Asya Oyunlar�'n�n haz�rl�k �al��malar� sorunsuz olarak s�r�yor

(GMT+08:00) 2009-01-06 20:51:00 cri

  2008 Beijing Olimpiyat Oyunlar�, Olimpiyat tarihinde e�i g�r�lmedik m�kemmellikte oyunlar olarak de�erlendirildi. Ancak, b�t�n d�nyaya yay�lan k�resel finans krizi art�k b�y�k masraflar yap�larak d�zenlenen b�y�k spor �enliklerini olumsuz olarak etkiliyor. �rne�in, 2012 Londra Olimpiyat Oyunlar� ciddi mali sorunlarla kar�� kar��ya bulunuyor. �ngiltere'de yay�nlanan "Daily Mirror" gazetesinde, "B�t�e sorunuyla kar�� kar��ya bulunan yoksul Londra Olimpiyat Oyunlar�'na Ho�geldiniz" diye espri yapan bir makale yer ald�.

  Guangzhou Asya Oyunlar� 12-27 Kas�m 2010 g�nleri aras�nda d�zenlenecek. Asya Oyunlar� Organizasyon Komitesi, d�nya ekonomisindeki gerilemeyi Londra Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi'ne g�re daha erken hissetti. Ancak, Guangzhou Asya Oyunlar� Organizasyon Komitesi taraf�ndan oyunlarla ilgili olarak k�sa s�re �nce Beijing'de d�zenlenen ilk bas�n toplant�s�nda, Organizasyon Komitesi'nin b�t�n taahh�tlerini yerine getirece�i bildirildi. Uluslararas� Olimpiyat Komitesi Ba�kan Yard�mc�s� ve Guangzhou Asya Oyunlar� Organizasyon Komitesi Ba�kan Yard�mc�s� Yu Zaiqing bu konuda �unlar� s�yledi:

  "Asya Oyunlar�'na ba�vururken, Asya Olimpiyat Konseyi'ne ba�vuru raporu sunduk. Raporda verdi�imiz s�zleri yerine getirmek i�in elimizden geleni yapaca��z."

  Guangzhou Asya Oyunlar�'n�n ba�lanmas�na iki y�ldan az kald�. Yu Zaiqing s�z konusu toplant�da, 30'dan fazla Asya �lkesinin �in'deki b�y�kel�iliklerinden diplomatlara Guangzhou Asya Oyunlar�'n�n haz�rl�k �al��malar�yla ilgili bilgi verdi. Yu Zaiqing ��yle konu�tu:

"Birka� g�n �nce, Guangzhou'da yap�lacak Asya Oyunlar� i�in geri say�m ba�lad�. Guangzhou Asya Oyunlar�'n�n haz�rl�k �al��malar�nda art�k b�y�k ilerleme kaydedildi."

  Spor stadyumlar� ve Asya Oyunlar� K�y�'n�n bulunaca�� Guangzhou Asya Oyunlar� Kenti, 26 Kas�m 2007 g�n�nde in�a edilmeye ba�lad�. Kentin in�as� normal olarak s�r�yor. Projenin 10 A�ustos 2009 tarihine kadar tamamlanmas� bekleniyor. Guangzhou Asya Oyunlar� i�in g�n�ll� kabul �al��malar� da ba�lad�. E�tim g�ren baz� g�n�ll�ler, Guangzhou Asya Oyunlar� Organizasyon Komitesi'nin �al��malar�na kat�ld�.

  Guangzhou Asya Oyunlar�'n�n haz�rl�k �al��malar�n�n sorunsuz olarak s�rmesine ra�men, finans krizi Guangzhou Asya Oyunlar�'n� yine de b�y�k �l��de etkiledi. Ne var ki, Guangzhou Asya Oyunlar� Organizasyon Komitesi Genel Sekreter Yard�mc�s� ve Guangzhou Belediyesi Ba�kan Yard�mc�s� Xu Ruisheng, Guangzhou Asya Oyunlar�'n�n gelece�ine iyimser bak�yor. Guangzhou Asya Oyunlar�'n�n, �lkedeki i� talebi art�rma politikas�nda b�y�k rol oynayaca��n� belirten Xu Ruisheng �unlar� s�yledi:

  "Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n ba�ar�yla d�zenlenmesi, �in milleti i�in b�y�k bir onur oldu. Guangzhou Asya Oyunlar� Organizasyon Komitesi, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n d�zenlenmesiyle edinilen deneyimleri ��renmek i�in g�revlilerini Beijing Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi'ne g�nderdi Beijing Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra, Olimpiyat Oyunlar� Organizasyon Komitesi'ndeki baz� g�revliler, Guangzhou Asya Oyunlar� Organizasyon Komitesi'ne girdi. Bu tecr�beli g�revliler, Asya Oyunlar� Organizasyon Komitesi'nde �nemli rol oynayacak."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040