Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Tuba Yal�nk�l��: "�in, bu di�er Uzakdo�u memleketlerinin, genel anlamda k�lt�r�n�, toplum yap�s�n� hatta, dinlerini de bar�nd�r�yor."

(GMT+08:00) 2009-01-05 14:39:40 cri

Merhaba de�erli dinleyiciler. G�ne�i bol ama, so�u�u o denli �ok olan bir Beijing g�n�yle sizlerleyiz. Bug�n ki konu�um, Say�n Tuba Yal�nk�l��.

CRI-Tuba Han�m, ho� geldiniz. Sohbetimize sizi tan�yarak ba�layal�m. Kimdir Tuba Yal�nk�l��?

Tuba Yal�nk�l��- Ho� bulduk. Ben, 1986, Ankara do�umluyum. T�rkiye'de, lise e�itimimi tamamlad�ktan sonra �in'e, gelme karar�n� ger�ekle�tirdim ve 2004 y�l�, Eyl�l ay�nda �in'e, geldim. �lk ba�ta, bir- bir bu�uk sene kadar �ince, dil e�itimi ald�m ve akabinde s�navlara haz�rlanarak tekrardan, �in'de, Merkez Finans ve Ekonomi �niversitesinde, Sosyal Geli�im Fak�ltesinde, Sosyoloji b�l�m�ne girmeye hak kazand�m ve �u anda ���nc� s�n�fta, Sosyoloji b�l�m�ne devam ediyorum.

CRI- Peki, �in'e gelme karar�n� nas�l ald�n�z?

T.Y.- ��yle ki; T�rk toplumuna bakt���n�zda, Uzakdo�u �lkeleriyle olan ba�lant�s�, k�lt�rel anlamda ba�lant�s�, olduk�a zay�f. �imdi, �in'le alakal� ticari ba�lant�lar�m�z kesinlikle kuvvetlenerek devam ediyor fakat, k�lt�rel anlamda, tarihi anlamda ve toplumsal yap� ad�na ili�kilerimiz, son derece zay�f ve benim, ilk ba�ta dikkatimi �eken bu oldu. B�ylesi b�y�k bir medeniyet, �in medeniyeti, diye tan�mlayabiliriz ve biz de yine Osmanl�'dan kalan k�lt�r�m�zle, Osmanl�- T�rk medeniyeti, iki b�y�k medeniyetin aras�ndaki bu, uzun ayr�l�klar nedeniyle ortaya ��kan, bir ileti�im eksikli�i diyelim biz, buna. �leti�im eksikli�i, benim dikkatimi �eken k�s�m oldu. Liseye ba�lad���mda ben, bu karar� ald�m asl�nda. Uzakdo�u'da bir memlekette, kesinlikle Uzakdo�u toplumunu, k�lt�r�n� ve tarihini incelemeliydim ve bu �in, oldu. Neden Japonya, ya da Kore ya da Malezya de�il? ��nk� �in, bu di�er Uzakdo�u memleketlerinin, genel anlamda k�lt�r�n�, toplum yap�s�n� hatta, dinlerini de bar�nd�r�yor. �in, karar� en g�zel karar olacakt� benim i�in. Ayn� zamanda �incenin artarak devam eden �nemi de, bunda �ok b�y�k etkili oldu.

CRI- �ok ilgin� bir karar verilmi�. �okta erken bir d�nemde karar verilmi�. Bunu, aileniz nas�l kar��lad�?

T.Y.- Aileme ben bu konuda, son derece m�te�ekkirim. ��nk�, hep bizlere, toplumun, hakikaten �n planda olan bayanlar� olmam�z� tavsiye ettiler. �zellikle babam. Bizler ��k�p, bir yerlerde temsil etmeliydik, T�rk toplumunu. T�rk bayan�na olan sayg�y� ve T�rklerin ald��� e�itimi. Biz, �lke i�inde ya da d���nda temsil etmeliydik. Bu konuda bilhassa babam�n, deste�i oldu diyebilirim.

CRI- Peki, �inceye gelelim. �ince, nas�l bir dil sizce?

T.Y.- �ince, bunu herkesin de tan�mlayaca�� �ekliyle, zaten istatistiklere bakt���m�zda �ok rahat ifade edebiliriz, d�nyan�n en zor dillerinden biri. Kullan�m alan� kesinlikle �ok yayg�n. B�t�n Uzakdo�u toplumlar�na bakt���n�zda, yine sosyolojik anlamda inceledi�imizde Uzakdo�u'da, G�neydo�u Asya �lkelerinde, y�zde yetmi� �rk�n�n, �in'den g��t���n� biliyoruz. Bu halklar�n zaten temelinde �ince bilmesi s�z konusu. �in'de, zaten kendi i�inde ayr�lan diyalektler olsun, yine kendi aksanlar�yla kesinlikle �ok �ok geni� bir dil. Dedi�im gibi, kullan�m alan� da gittik�e yayg�nla��yor, hem ticari ili�kilerinden dolay� �in'in ve ticari ili�kiler ad�na �in'e, gelen insanlar, daha sonra etrafta bir izlenim olu�turup, �in ad�na merak uyand�r�yorlar, i�adamlar� bilhassa ve �nsanlar bu sefer de �in medeniyetini incelemek, �in toplumunu, incelemek i�in, geliyorlar. Turisttik anlamda veyahut akademik anlamda �al��malar i�in, geliyorlar. O y�zden dedi�im gibi, yurtd���nda da gittik�e �nemi art�yor �incenin.

CRI- �ince, ��renmekte kar��la�t���n�z zorluklar neler?

T.Y.- Bilhassa, " Hanzi " karakter dedi�imiz k�sm�. Son derece yabanc�y�z biz ��nk� bu k�sma. Latin Alfabesiyle, hayat�na, e�itim hayat�na ba�lam��, insanlar olarak. Onlar�n tabiriyle, bat�dan geliyorsunuz. K�lt�r, kesinlikle. Dedi�im gibi, bir u�urum olu�mu� arada. Dili, tan�mak i�in, k�lt�r� de biraz tan�mak gerekiyor. Her t�rl� kelimenin kar��l���n� bulam�yorsunuz. Bulsan�z da onu ��renmeniz, bir s�re� gerektiriyor. O y�zden, bu anlamda da zorland���m� s�yleyebilirim.

CRI- Ya�am� direk g�zlemledi�inizi biliyorum. ��nk�, �ok uzun s�redir burada ya��yorsunuz. �in'de ya�am� anlatman�z� rica etsem, bana neler anlat�rs�n�z?

T.Y.- �in'de ya�am ad�na �unu s�yleyebilirim; evet ben, �inlilerle okuyorum. �ince, ��rendim. Hocalar�m �inli. Arkada�lar�m�n b�y�k bir k�sm�n�, �inli halk olu�turuyor. Fakat �yle ki, siz d��ar�dan geldi�iniz i�in, bir stat�n�z var. Yabanc� stat�s�ndesiniz. O y�zden hala yabanc�larla ileti�imde, yine bir avantaj�n�z s�z konusu. �ok rahat ileti�ime ge�ebiliyorsunuz. Payla�t���n�z konular yine �ok, denkle�iyor. �inlilerle de diyelim, onlar� yad�rgamadan, k�lt�r� yad�rgamadan, onlar�n dilini iyi kullanarak, sayg�yla yakla�araktan �ok g�zel bir arkada�l�k olu�turulabiliyor. Bu konuda kesinlikle bir s�k�nt�m�z yok. Yine ya�ama gelecek olursak, bu zamana kadar bir ��renci olarak g�zlemledik hayat� burada. Bir yabanc� ��rencinin g�z�yle diyecek olursak, yine �inliler nas�l �al���yorlarsa, nas�l gayret ediyorlarsa, toplumda bir yer almaya �al���yorlarsa, ayn� deneyimleri biz de ya��yoruz s�k s�k.

CRI- Yabanc� ��renciyiz dediniz. Yabanc� ��renci olarak, yabanc� bir �lkede e�itim alman�n, zorluklar� ya da kolayl�klar� nelerdir?

T.Y.- En zor k�sm� bence, karar vermek. ��nk� ben, zaten sosyal bilim ad�na okumaya, gelmeye karar verdim �in'e. Fakat, geldi�imde �ok �eylerle kar��la�t�m. Bakt���mda, bir �ok T�rk arkada��m�z, benden b�y�k s�n�fta olanlar, ticari anlamda bir �eyler okumaya karar vermi�ler. �ince okuyanlar var. �ngilizce e�itim alanlar var. Yaln�z benim ki farkl� olacakt�. Ben, sosyal bilim ad�na bir �eyler yapmak istiyordum ve buna karar vermek �ok zor. ��nk�, " yapabilecek misin? Emin misin? Bak �ok zor! Bak, �inlilerle okuyacaks�n." Bu konuda, T�rklerden duydu�um k�sm�yla, kesinlikle etkilenmedim diyebilirim. ��nk�, onlar da benimle ayn� stat�deler ve onlar zor g�r�yorlar zaten. �inli hocalara dan��t���mdaysa, "inan�lmaz bir �ey d���n�yorsun, biz sana bu konuda izin veremeyiz," dediler, gitti�im �niversitede. Ama, s�navlar�na haz�rland�m, tekrardan m�lakatlara kat�ld�m. Dediler ki, " sorun yok o zaman, devam edebilirsin bizim �niversiteye, sosyoloji e�itimi alabilirsin." Dediler, bu �ekilde ba�lam�� olduk.

Sevgili dinleyiciler, Say�n Tuba Yal�nk�l��' la sohbetimizin ikinci b�l�m�n�, �n�m�zdeki hafta, ayn� g�n dinleyebilirsiniz.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040