Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Pekin Operas� r�zgar� esiyor

(GMT+08:00) 2009-01-05 11:43:33 cri

     6. �in Gen�lik Pekin Operas� TV Yar��mas� k�sa s�re �nce Beijing'de sona erdi. Yar��man�n 11 g�n s�ren finali �in'de say�s�z Pekin Operas� hayranlar�n�n dikkatini �ekti, Pekin Operas�'n� izleme ve yorumlama moda oldu. Kimileri, "son yar��mada bir grup gen� sanat�� ortaya ��kt�, Pekin Operas� i�in yeni izleyiciler yeti�ti, Bu yr��man�n Pekin Operas�'n�n modern �a�a aktar�m� ve geli�tirilmesi �al��malar� �zerinde derin etkisi olacak" �eklinde g�r�� belirtti. 

     �imdi dinledi�iniz ses fonu, yar��man�n Aral�k 2008'de Beijing'de d�zenlenen finalinden al�nd�. Nisan 2008'de ba�lat�lan Ulusal Gen�lik Pekin Operas� TV Yar��mas�'n�n �n elemelerine, b�t�n �lkeden, 16 ile 35 ya�lar� aras�nda 500'den fazla gen� oyuncu kat�ld�, sonu�ta 80 gen� oyuncu finale y�kseldi, 24 yar��mac� da Alt�n �d�l sahibi oldu. Yar��man�n ba� y�netmeni Yan Dewei, yar��ma d�zenlemelerinin, Pekin Operas� i�in nitelikli yeni sanat��lar bulup topluma kazand�rmay� ama�lad���n� belirtti.   

     "Bu defaki yar��maya kat�lan gen�ler, bir b�t�n olarak y�ksek seviyeliler ve daha �nceki d�nemlerdeki yar��mac�lar� a�t�lar. Bu gen�ler nitelik, alg�lama ve g�sterim kabiliyeti, Pekin Operas� s�yleme teknikleri ile d�� g�r�n�� a��lar�ndan daha �nceki y�llarda kat�lanlar� ge�ti. Bu d�nemdeki gen� sanat��lar�n aras�ndan Pekin Operas� aktar�c�lar� ��kar."

      Beijing'den kaynaklanan operalardan biri olan Pekin Operas�'n�n 200 y�ldan fazla ge�mi�i var. �in'deki �ok say�da geleneksel operan�n �z�n� benimseyen Pekin Operas�, �teden beri �in'deki opera sanat� hazinesindeki bir m�cevher ve "�in'in �z�" olarak adland�r�lageldi. �ark�, diyalog, hareket, d�v�� ve dans usullerini birle�tirerek, nisbeten sabit g�steri y�ntemleriyle belirli bir hikayeyi anlat�r. Dolay�s�yla, Pekin Operas� oyuncular�, genellikle k���k ya��ndan itibaren ders al�r, gelecekteki g�steri hayatlar� i�in sa�lam bir zemin haz�rlamaya �al���r. Oyuncular i�in s�ylenen bir s�z vard�r: "Sahnede bir dakika, sahne gerisinde 10 y�l emek anlam�na gelir." Gen�lik Pekin Operas� Yar��mas�na kat�lan oyuncular gen� olmalar�na ra�men, �o�unun Pekin Operas� ��renim s�resi 10 y�l�, hatta 20 y�l� ge�iyor.

     Oyuncu Zhang Xinyue, 28 ya��nda. K���kken bir defa Pekin Operas�'n� duymu� ve duyar duymaz hemen sevmi�. Zhang, opera ��renmek i�in b�y�k �aba harcam��. �in Operas� Fak�ltesi'nin Pekin Operas� b�l�m�nde master yapan Zhang, �nl� Pekin Operas� �stad� Mei Baojiu'nun ��rencisi. G�zel bir y�z� ve tatl� bir sesi olan Zhang, �imdiye kadar bir�ok klasik Pekin Operas� yap�t�nda sahneye ��kt�. Zhang, Pekin Operas� TV Yar��mas�'na, sadece �d�l kazanmak i�in de�il, daha �ok meslekta�lar�yla temas kurmak i�in kat�ld���n� s�yledi. 

     "Yar��maya ���nc� defa kat�l�yorum. Bu defa benden daha k���k �ocuklar da kat�l�yor. Benden k���k bu �ocuklar bende derin bir izlenim b�rakt�. Yar��man�n sa�lad��� platformda arkada�lar, tan���p birbirlerinin deneyimlerinden yararlanabilir, kendilerine g�� katabilir. "

     26 ya��ndaki Ma Li, 9 ya��nda Pekin Operas� ��renimi g�rmeye ba�lam��. 21 ya��nda �in Operalar Fak�ltesi'nden mezun olduktan sonra ABD'ye giden Ma Li, m�zikal gibi Bat� sanatlar�n� yak�ndan tan�m��. 2 y�l �nce Beijing'e d�nen Ma Li, memleketinden ��kmadan �nce kendi yurdunun sahip oldu�u e�yan�n ne kadar de�erli oldu�unu bilmedi�ini s�yleyerek Pekin Operas�'n�n �a��n geli�mesine ayak uydurmas� ve ilerlemesi gerekti�ini belirtti.

     Ma Li'nin sahneledi�i "Wenzhao Ge�idi", klasik bir yap�t. Ma Li gibi, di�er gen� oyuncular da geleneksel yap�tlar� se�ti. Finalde toplam 70 klasik yap�t sahnelendi.

      �a�da� toplumda modern sanat, �ok de�i�ik k�lt�rlerin bask�s�yla kar�� kar��ya kal�yor. Bu durumda izleyici kitlelerinin yeti�tirilmesi de b�y�k �nem kazan�yor. CCTV gibi kurulu�lar�n �abas� sayesinde Pekin Operas�'na ilgi art�yor. Gen�lik yar��mas�, CCTV'de naklen yay�nlanarak, t�m toplumun yo�un ilgisini �ekti. Ya�l� hayranlar olsun, Pekin Operas�'n� daha �nce hi� izlemeyen genler olsun, �ok say�da izleyici, CCTV'nin internet sitesinde mesaj b�rakma ve canl� s�cak hat� arama yoluyla, oyuncular�n performans� hakk�nda yorumlar yapt� ve �nerilerde bulundu. Shandong eyaletinden bir izleyici, bir hafta boyunca yar��may� takip etti. Bu vatanda�, "Bu gen� oyuncularla, '�in'in �z�' kalk�nabilecek" diye konu�tu.

     �lki 1987 y�l�nda d�zenlenen Gen�lik Pekin Operas� TV Yar��mas�, 4 y�lda bir yap�l�yor. Bug�n Pekin Operas� sahnesinde b�y�k etkiye sahip Yu Kuizhi ve Meng Guanglu gibi sanat��lar, bu yar��ma sayesinde izleyicilerin g�zdesi haline geldi. Bu nedenle Pekin Operas� ve toplumun di�er �evreleri, yar��maya hep b�y�k �mit besliyor.

     80 ya��na girecek olan �nl� Pekin Operas� sanat��s� Liu Xiurong, bu y�l 6. defa j�ri �yeli�i g�revi �stlendi. Liu, yar��man�n gen� oyunculara kendilerini g�sterme olana�� sa�lad���na i�aret etti ve bununla birlikte Pekin Operas�'n�n aktar�lmas� ve geli�tirilmesi i�in onlar�n devaml� �abalar�na ihtiya� duyuldu�unu vurgulad�.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040