Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

Tokyo Olimpiyat Oyunlar�---Japonya'n�n h�zl� geli�mesindeki bir kilometreta��

(GMT+08:00) 2008-12-30 17:30:05 cri

  18. yaz Olimpiyat Oyunlar� 10-24 Ekim 1964 tarihleri aras�nda, Japonya'n�n ba�kenti Tokyo'da yap�ld�. Tokyo Olimpiyat Oyunlar�, Asya �lkelerinde d�zenlenen ilk Olimpiyat Oyunlar� oldu. Japonlar, Tokyo Olimpiyat Oyunlar�'n� Japonya'n�n 2. D�nya Sava��'ndan sonra uluslararas� toplum taraf�ndan benimsenmesinin bir sembol� olarak g�rd�. Bu y�zden, b�t�n Japonlar Olimpiyat Oyunlar�'n�n Japonya'da d�zenlenmesinden b�y�k heyecan duydu. Tokyo kentindeki altyap� tesisleri, Olimpiyat Oyunlar�'n�n d�zenlenmesi dolay�s�yla �ok geli�tirildi.

  Tokyo Olimpiyat Oyunlar�'ndan �nce, Japonya'daki karayollar�n�n �o�unlu�u ta� d��eli idi. Olimpiyat Oyunlar�'n� haz�rlamak i�in, Japonya h�k�meti karayollar�n�n in�as�na b�y�k yat�r�m yapt�. Olimpiyat Oyunlar�'ndan sonra, asfalt yollar �lkedeki b�t�n karayollar�n�n y�zde 70'ini olu�turdu. Bunun yan� s�ra, Tokyo'da �� yeni metro hatt� daha in�a edildi. Ondan sonra, Tokyo'daki trafik durumu �ok iyile�ti.

  1962 y�l�nda �al��maya ba�layan Yamada Miyazak, Tokyo Olimpiyat Oyunlar�'n� iyi hat�rl�yor:

"O zumun, Olimpiyat Oyunlar�'n�n d�zenlenmesi i�in Ba�kent Otoyolu'nun in�as� ba�lad�. Her yerde �antiye vard�. Bu y�zden, a��k�a s�ylemek gerekirse ba�lang��ta Tokyo Olimpiyat Oyunlar� konusunda olumsuz bir tav�r tak�nd�m. Ancak sonra, g�r���m de�i�ti. Tokyo Olimpiyat Oyunlar�'ndan 10 veya 15 y�l sonra, Japonlar�n ya�am� �ok de�i�ti. Japonlar�n evlerinde, televizyon, buzdolab� ve �ama��r makinesi kullan�lmaya ba�land�. Kentteki altyap� tesisleri �ok geli�ti. Vatanda�lar zenginle�meye ba�lad�. Bunlar, Olimpiyat Oyunlar�'ndan faydalanarak oldu. Olimpiyat Oyunlar�, Japonya ekonomisinin h�zl� geli�mesi i�in zemin haz�rlad�."

  Japonya-�in Dostluk Kul�b�'n�n �yesi Daisuke Nitta, 44 y�l �nce d�zenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunlar�'ndan bahsederken h�l� b�y�k heyecan duyuuyordu. Daisuke Nitta ��yle konu�tu:

" Japonya Bayan Voleybol Tak�m� benim �zerimde derin bir izlenim b�rakt�. Uzun boylu olmayan Japon bayan voleybolcular finalde, d�nyadaki en g��l� rakibi olan Sovyetler Birli�i tak�m�n� yenerek Olimpiyat �ampiyonlu�unu kazand�."

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040