Hakk�m�zda | CRI  Hakk�nda | Eski Versiyonumuz
 
T�rkler'den �in'e Bak�� | Ekonomi, Bilim ve Sa�l�k | Xinjiang | �in Ansiklopedisi
Ana sayfa | Haber & G�ndem | K�lt�r & Sanat | Ya�am Panoramas� | Spor | �in'i Gezelim | �ince ��reniyoruz | Sanal T�rk-�in Dostluk Kul�b� | Ankara Radyosu

�in futbolu yenilgilerden ders al�yor

(GMT+08:00) 2008-12-30 17:24:48 cri

  �in Olimpiyat kafilesi 2008 y�l�nda d�zenlenen Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda b�y�k ba�ar� elde etmesinin yan� s�ra b�y�k onur da kazand�. Ancak, ayn� y�l �in futbolunda beklenen ba�ar� sa�lanamad�.

  �in Milli Futbol Tak�m�, 14 Haziran 2008 tarihinde d�zenlenen 2010 G�ney Afrika D�nya Kupas�'n�n eleme kar��la�mas�nda Irak tak�m�na 2-1 yenilerek, gruptan ��kamad�. 6 eleme yar��mas�nda 3 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyetle 6 puan alan �in A Milli Futbol Tak�m�, son 20 y�lda d�zenlenen D�nya Kupas� eleme yar��malar�nda en k�t� sonucu elde etti.

  Bundan iki ay sonra, �in 23 Ya� Alt� Milli Futbol Tak�m�, Beijing Olimpiyat Oyunlar�'n�n erkekler futbol kar��la�malar�nda 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak yine gruptan ��kamad�.

  K�sa s�re �nce �in A Milli Futbol Tak�m�'n�n antren�r� olarak g�revlendirilen Yin Tiesheng, 2008 y�l�ndaki �in futbolu hakk�nda �unlar� s�yledi:

"2008 Beijing Olimpiyat Oyunlar�'nda b�y�k ba�ar�lar kaydedildi. Ancak bu y�l �in futbolu b�y�k yenilgiye u�rad�. 2008 y�l�, �in futbolu i�in �ok �etin bir y�l oldu."

  2008'in �in A Milli Futbol Tak�m� ve 23 Ya� Alt� Milli Futbol Tak�m� i�in ba�ar�s�z ge�mesinden, �lkedeki futbol ortam� olumsuz olarak etkilendi. �in Futbol S�per Ligi de bunun etkilerini iyice hissetti.

  �in'deki profesyonel futbol ligi 1992 y�l�nda kuruldu. Ancak, profesyonel futbol liginin kurulmas�ndan bu yana ge�en 16 y�lda, futbol ma�lar�n� trib�nde izleyenlerin say�s� gittik�e azald�.

  2007-2008 sezonunda �in Futbol S�per Ligi'nin g�ndemi, D�nya Kupas� eleme kar��la�malar� ve Beijing Olimpiyat Oyunlar� dolay�s�yla �ok de�i�ti. A Milli Futbol Tak�m� ve 23 Ya� Alt� Milli Tak�m�'n�n k�t� performans�ndan dolay� b�y�k hayal k�r�kl���na u�rayan bir�ok futbolsever, �in Futbol S�per Ligi'nin yar��malar�n� izlemeyerek trib�nlerden ayr�ld�.

  Sahada �iddet uygulayan futbolcu Li Weifeng'e �in Futbol Federasyonu'nun ceza vermesinden ho�nutsuzluk duyan Wuhan Guanggu Futbol Kul�b� 1 Ekim 2008 g�n�, �in Futbol S�per Ligi'nden �ekildi�ini ilan etti. �in Futbol Federasyonu ve Wuhan Guanggu Futbol Kul�b�, bu olaydan epey zarar g�rd�. �in S�per Futbol Ligi'nin imaj� da zedelendi. �in Futbol Federasyonu Ba�kan Yard�mc�s� Nan Yong, 2008 y�l�n�n Aral�k ay�nda d�zenlenen �in Futbol S�per Ligi Y�l Sonu �d�l T�reni'nde, Wuhan Guanggu Futbol Kul�b�'n�n ligden �ekilmesinden b�y�k �z�nt� duydu�unu belirtti ve �in Futbol Federasyonu ad�na futbolseverlerden �z�r diledi.

  �in Futbol Federasyonu'nun Disiplin Komisyonu, futbolseverlerin trib�nlere yeniden d�nmesi i�in, sahada benzeri �iddet olaylar�n� �nlemeyi 2009-2010 sezonunda �in Futbol S�per Ligi'nde kendisi i�in en �nemli g�rev olarak g�rd���n� belirtti.

  Uluslararas� Futbol Federasyonlar� Birli�i (FIFA) Ba�kan� Joseph Blatter, futbol seviyesinin y�kselmesinde mucize ��z�m olmad���n�, gen� futbolcular�n yeti�tirilmesine �nem verilmesi gerekti�ini, ancak �in'in son y�llarda gen� futbolcular�n yeti�tirilmesi �al��malar�n� ihmal etti�ini kaydetti.

  2008 y�l�n�n Ekim ay�nda d�zenlenen 16 Ya� Alt� Asya Futbol �ampiyonas�'nda eskiden iki �ampiyonluk kazanan �in tak�m� bu defa �eyrek finale y�kselemedi. Bunun yan� s�ra, �in'de yeti�en gen� futbolcular�n say�s� h�zla azald�. �in Futbol Federasyonu'nun istatistiklerine g�re, �u anda �in'deki kay�tl� gen� futbolcu say�s� 30 binin biraz �zerinde. 2000 y�l�nda, �in'de 400'den fazla futbol okulu bulunuyordu. �imdi ise yaln�zca 70'den biraz fazla futbol okulu kald�.

  Eskiden gen� futbolcular�n yeti�tirilmesini ihmal eden �in Futbol Federasyonu, art�k gen� futbolcular�n yeti�tirilmesi �al��malar�n� g��lendirmeye karar verdi. �in Futbol Federasyonu Gen�lik B�l�m� Ba�kan� Zhu Heyuan, ilk ve orta okullara futbol dersleri koymak i�in e�itim kurulu�lar�yla i�birli�i yapt�klar�n� belirtti.

  �lgili Haberler
  Yorumunuzu G�nderin
Yayın Çizelgesi
G�nl�k Konu�ma
• Ders 45 Kay�t yapt�rmak
• Ders 44 Kaybedilen �nemli belgeler i�in bildirimde bulunmak
• Ders 43 Kredi kart� kullanmak
• Ders 42 Havale yapmak
• Ders 41 �demek
Di�er>>
Tavsiye Edilen Programlar
• �in d�viz rezervleri ve Amerika
• Amerika'y� "kazanmak" stratejisi
• "Avrupa futbol tak�mlar� 18 ya�� alt�ndaki yabanc� futbolcular� almamal�"
• �in Seddi'nde Be�ikta� kutlamas�
• "��plak ayakl� doktorlar"dan k�y hastanelerine
• Makam sanat�n�n "ilkbahar�" i�in
• D��lanan rejimlerle ili�kiler...
• An Lee, Booker �d�ll�roman�n� peyaz perdeye aktaracak
• Almanya Badminton A��k Turnuvas�'nda en b�y�k galibiyet �in tak�m�n�n
• "�irkin �rdek yavrusundan g�zel ku�u"ya d�n��en halterci Chen Xiexia
Di�er>>
china radio international china radio international

� China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040